KAKSIVUOTIAIDEN SUOMALAISLASTEN KONSONANTTI-INVENTAARIT

Kirjoittajat

  • Sari Kunnari
  • Tuula Savinainen-Makkonen
  • Leila Paavola

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä konsonantteja 2-vuotiaat suomalaislapset
tuottavat eri sana-asemissa. Lisäksi tutkittiin sanaston laajuuden yhteyttä
konsonantti-inventaarin kokoon. Aineisto koostui 24 lapsen spontaaneista 15 minuutin
mittaisista puhenäytteistä, jotka litteroitiin IPA:a käyttäen. Tulokset osoittivat, että 2-
vuotiaiden suomalaislasten konsonantti-inventaarien koossa ja sanaston laajuudessa
on suurta variaatiota. Sanaston laajuus korreloi positiivisesti konsonantti-inventaarin
koon kanssa.

Avainsanat: Fonologia, konsonantti-inventaari, sanasto, variaatio

Keywords: Phonology, consonant inventory, lexicon, variation

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T., & Paavola, L. (2013). KAKSIVUOTIAIDEN SUOMALAISLASTEN KONSONANTTI-INVENTAARIT. Puhe ja kieli, 26(2), 71–79. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6654