KATSAUS ALZHEIMERIN TAUTIIN LIITTYVISTÄ KIELELLISISTÄ VAIKEUKSISTA

Kirjoittajat

  • Seija Pekkala

Abstrakti

Alzheimerin tauti (AT) on yleisin dementiaa aiheuttava etenevä sairaus, joka vaikuttaa
ihmisen käyttäytymiseen, persoonallisuuteen ja sosiaalisiin taitoihin. Siihen liittyy
useiden kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, mukaan lukien muistivaikeudet
ja kielelliset vaikeudet, joita voi esiintyä jo taudin varhaisessa vaiheessa. AT:n
edetessä kielellisiä vaikeuksia esiintyy enenevässä määrin. Kielellisen prosessoinnin
kannalta hyvin ratkaisevia ovat semanttisen muistin organisaation ja toiminnan muutokset,
joiden seurauksena AT:a sairastavilla henkilöillä esiintyy vaikeuksia hahmottaa
sanojen välisiä semanttisia suhteita (Laatu ym., 1997). Semanttisista vaikeuksista
johtuen heidän on usein vaikeaa osallistua keskusteluun, ymmärtää kompleksisia
kielellisiä rakenteita sekä tuottaa puhetta (Orange & Ryan, 2000). Semanttisen
muistin toimintahäiriön taustalla voi olla sen organisaation rappeutuminen, sen sisältämän
semanttisen tiedon kato, prosessointivaikeudet (Chertkow & Bub, 1990) sekä
toiminnanohjaukselliset syyt (Bayles, 2003). Viime aikoina raportoidut havainnot
AT:ssa esiintyvästä poikkeavasta fonologisesta ja morfo-syntaktisesta prosessoinnista
ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että AT:n kielellisten vaikeuksien taustalla olisikin
koko mentaalisen leksikon toiminnan heikkeneminen (Croot ym., 2000; Faust ym.,
2004; Harasty ym., 2001; Pekkala, 2004).

Avainsanat: Alzheimerin tauti, semanttinen muisti, kielelliset vaikeudet, nimeämisvaikeudet

Keywords: Alzheimer’s disease, semantic memory, language difficulties, anomia

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Pekkala, S. (2013). KATSAUS ALZHEIMERIN TAUTIIN LIITTYVISTÄ KIELELLISISTÄ VAIKEUKSISTA. Puhe ja kieli, 26(3), 141–155. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6660