Myyjän imperatiivit venäjänkielisessä vuorovaikutuksessa - asioinnin sujuvuuden ylläpitäminen multimodaalisena toimintana

Kirjoittajat

  • Suvi Kaikkonen Nykykielten laitos sekä Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa - huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

imperatiivi, institutionaalinen vuorovaikutus, keskustelunanalyysi, multimodaalisuus, venäjän kieli, vuorovaikutuksen tutkimus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan puhutun venäjän kielen signaali-imperatiivien käyttöä myyjän ja asiakkaan välisessä keskustelussa kirjakaupan kassalla. Signaali-imperatiivit ovat imperfektiivisessä aspektissa olevia kehotuksia aloittaa jokin käyttötilanteessa odotuksenmukainen toiminta. Kirjakaupassa niitä käytetään rutiininomaisten toimintojen, kortilla maksamisen ja ostosten ojentamisen yhteydessä. Käyttötilanteen rutiiniluonteisuudesta seuraa, että myyjä ja asiakas suuntautuvat vahvasti toiminnan odotuksenmukaisuuteen, siihen että asiat tapahtuvat kassalla sujuvasti vaihe vaiheelta. Sujuvuudella tarkoitan sekä temporaalista että toimintavaiheiden sisältöihin liittyvää sujuvuutta. Sujuvuuden mahdollistaa osanottajien toiminnan samanlinjaisuus. Tutkimuskysymykseni on, mikä signaali-imperatiivien käyttöä ja käytön ajoitusta motivoi niiden kielellisessä ja kehollisessa käyttökontekstissa. Osoitan, että signaali-imperatiiveilla ohjataan asioinnin rutiininomaista etenemistä silloin, kun sujuvuus on uhattuna. Sujuvuutta horjuttavia tekijöitä ovat tyypillisesti osanottajien kehollisen ja kognitiivisen saatavilla
olon epäsymmetrisyys tai heidän erilinjainen sijoittumisensa tilassa. Signaali-imperatiivi on väline, jolla myyjä ylläpitää asioinnin sujuvuutta. Laajemmin käsitettynä myyjä hoitaa sillä institutionaalisia tehtäviään; jaetun ymmärryksen mukaan vastuu vuorovaikutuksen sujuvuudesta on hänellä. Tutkimuksen menetelmänä toimii keskustelunanalyysi, ja aineisto koostuu 58
venäjänkielisestä asiointikeskustelusta, joissa esiintyy 23 signaali-imperatiivia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-11-02

Viittaaminen

Kaikkonen, S. (2017). Myyjän imperatiivit venäjänkielisessä vuorovaikutuksessa - asioinnin sujuvuuden ylläpitäminen multimodaalisena toimintana. Puhe ja kieli, 37(3), 145–163. https://doi.org/10.23997/pk.66756