SANOJEN HAKEMINEN AFAATTISEN HENKILÖN JA LÄHEISEN KESKUSTELUSSA

Kirjoittajat

  • Minna Laakso
  • Marjo Lehtola

Abstrakti

Artikkelimme käsittelee keskustelijoiden välistä vuorovaikutusta afaattisten
sanahakujen yhteydessä. Tutkimuksen aineisto tallennettiin kotitilanteissa
kuvaamalla kymmenen afaattisen henkilön arkikeskustelua hänelle läheisen
henkilön kanssa. Vaikka tutkittavien afasian tyyppi ja vaikeusaste vaihtelivat,
kaikilla afaattisilla tutkittavilla ilmeni puheessa sanojen hakemista. Hieman yli
puolet sanahakutilanteista laajeni keskustelukumppanien yhteiseksi sanan
hakemiseksi. Keskitymme tässä artikkelissa keskustelukumppaneiden yhdessä
ratkaisemiin sanahakutilanteisiin ja niihin kielellisiin ja ei-kielellisiin
vuorovaikutuksen keinoihin, joilla yhteistyöhön päädyttiin. Tutkittavat käyttivät
sanahakujen rakentamiseen useita erilaisia keinoja, joista tässä aineistossa
havaittua pronominien toistelua sanan hakemisen yhteydessä ei ole aiemmin
juuri kuvattu. Sanojen hakemista ilmaisevien puheen piirteiden ohella
vuorovaikutus sanahakutilanteissa rakentui usein ei-kielellisin keinoin.
Tutkimuksessa havaittiin kahdeksan erilaista piirrettä, joiden yhteydessä
keskustelukumppani osallistui sanojen hakemiseen. Tehokkaimmaksi keinoksi
saada keskustelukumppani mukaan sanan hakemiseen osoittautui useampien
piirteiden yhdistelmä, erityisesti se, että afaattinen puhuja sekä katsoi että
osoitti sormellaan keskustelukumppania samalla kun teki sanaa hakevan
kysymyksen (esim. "Mikä se on?").

Avainsanat: afasia, arkikeskustelu, anomia, sanan hakeminen, katse, eleet

The present paper studied collaborative word searching in connection with aphasia. The data
were collected by videotaping conversations of ten aphasic persons and their significant others
in the home environment. Although the type and severity of aphasia varied, all aphasic
panicipants frequencly searched for words during the conversations. About a half of the searches
were collaboratively solved. We observed eight different interactional features in connection
with which the conversational partners took pan in searching for the word. As reported in
previous research, non-aphasic panicipants provided the word searched when the aphasic
speaker gazed at them. However, in conversations with significant others searches were
collaboratively solved also when the aphasic speaker did not gaze at the recipient. Furthermore,
significant others offered words to solve the search when the aphasic speaker was simply
indicating difficulties in finding the word by pausing or repeating a demonstrative pronoun.
Besides (and also instead of) gaze, other nonverbal actions, such as pointing towards the nonaphasic
recipient or at the item searched were commonly used by Finnish aphasic speakers. The
most efficient means in getting the participation of the partner was a combination ofseveral
means.

Keywords: aphasia, everyday conversation, anomia, lexical search, gaze, gesticulation

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Laakso, M., & Lehtola, M. (2013). SANOJEN HAKEMINEN AFAATTISEN HENKILÖN JA LÄHEISEN KESKUSTELUSSA. Puhe Ja Kieli, 23(1), 1–24. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/8079