KATSAUS KUVAILUTULKKAUKSEEN – VISUAALISEN TIEDON SAAVUTTAMINEN PUHEEN JA KIELEN KAUTTA

Kirjoittajat

  • Maija Hirvonen

Abstrakti

Kun visuaalinen havaintokyky on vaikeutunut tai estynyt kokonaan, tukea
viestin välittymiseen voi saada kuvailutulkkauksesta. Kuvailutulkkaus on
viestinnän apuväline ja käännösviestinnän erityismuoto, jossa visuaalista
informaatiota sanallistetaan ja kielennetään näkövammaiselle yleisölle
puhekanavan kautta. Kuvailutulkkausta hyödynnetään taiteen ja kulttuurin
alueilla, joissa on visuaalista tai audiovisuaalista ilmaisua tai viestintää, sekä
vuorovaikutustilanteissa yleensäkin, kun halutaan välittää tietoa visuaalisesti
havaittavasta maailmasta kuten ei-kielellisestä viestinnästä.
Tämä ar tikkeli kuvaa kirjallisuuskatsaukseen perustuen, miten
kuvailutulkkaus tukee vuorovaikutusta sekä audiovisuaalisen median
ja taiteiden vastaanottoa. Katsauksen aineistona on tutkimus- ja
ammattikirjallisuutta eri kielillä ja eri kulttuurialueilta. Katsauksen lopuksi
pohditaan, miten kuvailutulkkausta mahdollisesti pyritään tehostamaan
lähitulevaisuudessa muun muassa teknologian avulla, ja hahmotellaan
muutoksiin liittyviä tutkimustarpeita.

Avainsanat: kuvailutulkkaus, saavutettavuus, kääntäminen, tulkkaus, katsaus

Keywords: audio description, accessibility, translation, interpreting, review article

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-12-29

Viittaaminen

Hirvonen, M. (2013). KATSAUS KUVAILUTULKKAUKSEEN – VISUAALISEN TIEDON SAAVUTTAMINEN PUHEEN JA KIELEN KAUTTA. Puhe ja kieli, 33(3), 91–106. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/9430