Ilmiöpöytä vuorovaikutteisen tiedon tuottamisen mallina

Työkaluja tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välisen vuoropuhelun edistämiseen

Kirjoittajat

  • Aapo Hiilamo Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastensäätiö Itla
  • Tiina Huttu Itla
  • Jaakko Helander HAMK
  • Marjo Kurki Itsenäisyyden Juhlavuoden Lastensäätiö Itla
  • Tiina Ristikari Itla

Avainsanat:

ilmiöpöytäprosessi, dialogisuus, tutkija, päätöksentekijä, asiantuntija, tutkimustiedon syntetisoiminen

Abstrakti

Tässä tutkimuspuheenvuorossa kuvaamme ilmiöpöytäprosessia menetelmällisenä kokeiluna edistää tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutusta. Ilmiöpöytäprosessi on innovatiivinen tiedeviestinnän menetelmä monimutkaisen ilmiön haltuun ottamiseksi dialogin keinoin. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla järjesti syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana kolme ilmiöpöytäkeskustelua, jotka käsittelivät perhetaustan ja koulutuksen yhteyksiä. Tavoitteemme oli syntetisoida ja välittää aiheen tutkimustietoa yhdistämällä ilmiöpöydistä saatua asiantuntijatietoa ja systemaattista tiedonhakua. Tarkastelemme tässä puheenvuorossa dialogin käsitettä ja tiedon selväksi tekemisen merkitystä tiedeviestinnän näkökulmasta sekä ilmiöpöytäprosessimenetelmän mahdollisuuksia, haasteita ja kehityskohtia. Keskustelemme siitä, miten tutkijat, ammattilaiset ja päättäjät voivat hyötyä dialogisesta prosessista ja miten ilmiöpohjainen lähestymistapa edistää tiedon jalostumista ja hyödyntämistä päätöksenteon tukena sekä lisää tiedonvaihtoa eri ryhmien välillä. Lopuksi pohdimme, miten ilmiöpöytäprosessi huomioi erilaiset tiedonintressit ilmiön diagnosoinnista sen ratkaisemiseen ja miten se tekee näkyväksi tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelun puutteen. Tapaustutkimuksen keskeisenä löydöksenä ovat ammattilaisten, päätöksentekijöiden ja tutkijoiden ilmaisema halu avoimeen ja tasevertaiseen dialogiin yksisuuntaisten viestien sijaan sekä dialogisten kanavien puute ammattilaisten, tutkijoiden ja päättäjien välillä. Päätöksentekijöille dialogisten menetelmien käyttö, kuten ilmiöpöytäprosessi, tarjoaa syntetisoidun tutkimustiedon lisäksi mahdollisuuden rikastaa ymmärrystä kompleksisista ilmiöistä.