PROLOGI

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee vuosikirjaa, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen aikakausjulkaisu. Prologiin voi tarjota artikkeliehdotuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan myös puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja kuten lectio praecursorioita, tärkeinä pidettyjä esitelmiä ja keskustelua puheviestinnän tutkimuksesta ja opetuksesta.

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Artikkelien kirjoittajia kannustetaan teksteissä vuoropuheluun puheviestinnän alalla tehdyn tutkimuksen kanssa. Tavoite on lisätä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

 

Julkaisuprosessin eteneminen

Artikkeliehdotukset ja käsikirjoitukset toimituskunnalle

Prologi-vuosikirjaan julkaistavaksi tarjottavat artikkeliehdotukset (300-400 sanaa) sekä puheenvuoro- tai kirja-arvioehdotukset lähetetään vuosikirjan päätoimittajalla 11.2.2019 mennessä. Toimituskunta ilmoittaa kirjoittajille artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan maaliskuun alussa. Toimituskunnan hyväksyttyä artikkeliehdotuksen sopivaksi vuosikirjaan atikkelikäsikirjoitus tulee lähettää journal.fi-järjestelmän kautta (uusi käytäntö vuoden 2019 alusta) 30.4.2019 mennessä. Jo tässä vaiheessa kirjoittaja huolehtii, että käsikirjoitus on kirjoittajan ohjeiden mukaisesti laadittu. Kirjoittajan tulee rekisteröityä järjestelmään ennen kuin hän voi jättää käsikirjoituksen. Toimituskunta tekee käsikirjoituksesta arvion, jonka mukaan he joko hylkäävät käsikirjoituksen tai ottavat sen julkaisuprosessiin. Toimituskunta voi myös pyytää kirjoittajalta/kirjoittajilta joitakin korjauksia ennen päätöksentekoa. Kirjoittajan tarjoama artikkeli on harvoin sellaisenaan valmis julkaistavaksi ja kirjoittajan on valmistauduttava artikkelin työstämiseen julkaisuprosessin aikana.

Muut toimituskunnan hyväksymät julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kuin tieteelliset artikkelit (esim. puheviestintätieteen ajankohtaiset puheenvuorot, kirjallisuusarviot, esitelmät) tulee jättää journal.fi-järjestelmään viimeistään 30.8.2019. Lectio praecursoriat voidaan jättää julkaistaviksi sopimuksen mukaan myöhemminkin.

Käsikirjoitusten vertaisarviointi

Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Toimituskunnan edellyttämän mahdollisen korjauskierroksen jälkeen käsikirjoitus lähetetään nimettömänä kahdelle (tai tarvittaessa useammalle) toimituskunnan ulkopuoliselle vertaisarvioitsijalle, jotka ovat alan tutkimukseen perehtyneitä tohtoritason asiantuntijoita. He kirjoittavat noin 10-11 viikon kuluessa käsikirjoituksesta arvion ja lähettävät sen toimituskunnalle.

Toimituskunnan käsittely ja päätös

Toimituskunta käsittelee artikkelikäsikirjoituksen ja saadut vertaisarvioijien lausunnot kokonaisuutena (elo-, syyskuussa 2019). Lausunnot voidaan lähettää kirjoittajalle sellaisenaan tai tarvittaessa toimituskunta tekee lausuntojen ja käymänsä keskustelun pohjalta kootun palautteen, joka lähetetään kirjoittajalle. Tässä vaiheessa käsikirjoitus joko hylätään tai julkaisuprosessia jatketaan.

Käsikirjoituksen uusi versio ja lopullinen julkaisupäätös

Käsikirjoituksen julkaisuprosessi etenee siten, että kirjoittaja jatkaa artikkelikäsikirjoituksen työstämistä saamansa palautteen pohjalta. Kirjoittaja sitoutuu palauttamaan tekstinsä toimituskunnan tarkemmin määrittelemän päivämäärän mukaisesti journal.fi-palveluun lokakuussa 2019. Kirjoittaja palauttaa uuden käsikirjoitusversion mukana kuvauksen käsikirjoitukseen palautteen perusteella tekemistään muutoksista. Samassa yhteydessä kirjoittajan on mahdollista perustella muutoksia. Kun uusi versio on palautunut, tekee toimituskunta lopullisen julkaisupäätöksen. Päätöksestä ilmoitetaan kirjoittajalle, ja hänelle annetaan vielä mahdollisuus tehdä tarvittavia korjauksia.

Editointi, taitto ja oikoluku sekä kirjoittajatiedot

Toimituskunta voi editoida tekstiä tekemällä käsikirjoitukseen teknisiä ja tekstin sujuvuuteen liittyviä korjausehdotuksia. Tässä vaiheessa pienet tekniset korjauspyynnöt lähetetään tiedoksi kirjoittajalle ja/tai isommat korjauspyynnöt kirjoittajan toteutettavaksi. Muutosten jälkeen teksti etenee taittajalle (marraskuussa 2019), ja taitettu versio artikkelista lähetetään vielä oikoluettavaksi kirjoittajalle ja toimituskunnalle. Kirjoittajia pyydetään myös lähettämään toimituskunnan määrittelemät kirjoittajatiedot.

Vertaisarviointitunnus

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.