TARJOA ARTIKKELIEHDOTUKSESI PROLOGIIN!

PROLOGI

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee vuosikirjaa, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen aikakausjulkaisu. Prologiin voi tarjota artikkeliehdotuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan myös puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja kuten lectio praecursorioita, tärkeinä pidettyjä esitelmiä ja keskustelua puheviestinnän tutkimuksesta ja opetuksesta.

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Artikkelien kirjoittajia kannustetaan teksteissä vuoropuheluun puheviestinnän alalla tehdyn tutkimuksen kanssa. Tavoite on lisätä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

 

ARTIKKELIPYYNTÖ

Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2020

Vuodenvaihteessa 2020-2021 julkaistaan sarjassaan kuudestoista puheviestinnän vuosikirja Prologi. Pyydämme nyt ehdotuksia artikkeleiksi. Vuosikirja esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja viestintäkoulutuksen kysymykset.

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Artikkelien kirjoittajia kannustetaan teksteissä vuoropuheluun puheviestinnän alalla tehdyn tutkimuksen kanssa. Tavoite on lisätä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan myös puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja kuten lectio praecursorioita, tärkeinä pidettyjä esitelmiä ja keskustelua puheviestinnän tutkimuksesta ja opetuksesta.

Vuonna 2020 Prologin päätoimittaja on lehtori, FT Emma Kostiainen. Jos haluat tarjota artikkelin julkaistavaksi Prologissa, lähetä tiivistelmä ehdotuksestasi (300–400 sanaa) 11.2.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen emma.kostiainen [at] jyu.fi. Voit myös lähettää ehdotuksen puheenvuoroksi, näkökulmaksi tai kirja-arvioksi. Kirjoittajille ilmoitetaan artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan helmikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen artikkeliksi tarkoitettu käsikirjoitus (40 000 merkkiä välilyönteineen) pyydetään lähettämään 30.4.2020 mennessä TSV:n Open Journal Systems (OJS) -alustan kautta. Järjestelmään rekisteröidytään osoitteessa https://journal.fi/prologi. Jos kirjoittaja on jo rekisteröitynyt OJS-järjestelmän käyttäjäksi, salasana ja tunnus säilyvät ennallaan. Muut julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kuin tieteelliset artikkelit tulee jättää OJS-järjestelmään viimeistään 30.8.2020. Lectio praecursoriat voidaan jättää julkaistaviksi sopimuksen mukaan myöhemminkin.

 

CALL FOR PAPERS

Prologi. Communication Yearbook 2020

Prologi is an annual journal of Prologos ry, a Finnish scientific communication association. The journal presents the latest research on human interaction. Proposals for articles can be offered in Finnish, Swedish, and English.

At the turn of the year 2020–2021, the Sixteenth Annual Volume of Prologi will be published. We are now inviting proposals for articles. Articles can focus, for instance, on interpersonal relationships, groups, teams and communities, leadership communication, performance and public speaking, influence and argumentation, political communication, intercultural communication, technologically-mediated communication, or the connection between interaction and well-being. The focus of the study may also be related to interpersonal communication competence and training.

The journal publishes empirical studies, theoretical and methodological articles as well as reflective and evaluative reviews of a research area or perspective. The article proposals will be peer-reviewed. In addition to peer-reviewed articles, Prologi also publishes topical communication speeches such as lectio praecursorias, high-level presentations, and discussions of interpersonal communication research and teaching.

The journal provides a scientific forum for multidisciplinary research. In order to increase cooperation among and dialogue with experts in various fields, scholars from all disciplines are encouraged to submit article proposals to Prologi. We appreciate scholarly efforts to interact with previous and current communication research in the aforementioned areas of interest.

If you would like to submit an article for publication in Prologi, send an abstract of your proposal (300–400 words) by February 11th, 2020 to the editor-in-chief at emma.kostiainen [at] jyu.fi. The authors will be informed about the suitability of the article proposals by the end of February. Subsequently, the manuscript for the article (40,000 characters including spaces) is requested to be sent by April 30th, 2020.

For more information, please contact: Emma Kostiainen Editor-in-chief (emma.kostiainen [at] jyu.fi)

 

Julkaisuprosessin eteneminen

Artikkeliehdotukset ja käsikirjoitukset toimituskunnalle

Prologi-vuosikirjaan julkaistavaksi tarjottavat artikkeliehdotukset (300-400 sanaa) sekä puheenvuoro- tai kirja-arvioehdotukset lähetetään vuosikirjan päätoimittajalla 11.2.2020 mennessä. Toimituskunta ilmoittaa kirjoittajille artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan helmikuun loppuun mennessä. Toimituskunnan hyväksyttyä artikkeliehdotuksen sopivaksi vuosikirjaan artikkelikäsikirjoitus tulee lähettää journal.fi-järjestelmän kautta 30.4.2020 mennessä. Jo tässä vaiheessa kirjoittaja huolehtii, että käsikirjoitus on lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti laadittu. Kirjoittajan tulee rekisteröityä järjestelmään ennen kuin hän voi jättää käsikirjoituksen. Toimituskunta tekee käsikirjoituksesta arvion, jonka mukaan he joko hylkäävät käsikirjoituksen tai ottavat sen julkaisuprosessiin. Toimituskunta voi myös pyytää kirjoittajalta/kirjoittajilta joitakin korjauksia ennen päätöksentekoa. Kirjoittajan tarjoama artikkeli on harvoin sellaisenaan valmis julkaistavaksi ja kirjoittajan on valmistauduttava artikkelin työstämiseen julkaisuprosessin aikana.

Muut toimituskunnan hyväksymät julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kuin tieteelliset artikkelit (esim. puheviestintätieteen ajankohtaiset puheenvuorot, kirjallisuusarviot, esitelmät) tulee jättää journal.fi-järjestelmään viimeistään 30.8.2020. Lectio praecursoriat voidaan jättää julkaistaviksi sopimuksen mukaan myöhemminkin.

Käsikirjoitusten vertaisarviointi

Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Toimituskunnan edellyttämän mahdollisen korjauskierroksen jälkeen käsikirjoitus lähetetään nimettömänä kahdelle (tai tarvittaessa useammalle) toimituskunnan ulkopuoliselle vertaisarvioitsijalle, jotka ovat alan tutkimukseen perehtyneitä tohtoritason asiantuntijoita. He kirjoittavat noin 10-11 viikon kuluessa käsikirjoituksesta arvion ja lähettävät sen toimituskunnalle.

Toimituskunnan käsittely ja päätös

Toimituskunta käsittelee artikkelikäsikirjoituksen ja saadut vertaisarvioijien lausunnot kokonaisuutena (elo-, syyskuussa 2020). Lausunnot voidaan lähettää kirjoittajalle sellaisenaan tai tarvittaessa toimituskunta tekee lausuntojen ja käymänsä keskustelun pohjalta kootun palautteen, joka lähetetään kirjoittajalle. Tässä vaiheessa käsikirjoitus joko hylätään tai julkaisuprosessia jatketaan.

Käsikirjoituksen uusi versio ja lopullinen julkaisupäätös

Käsikirjoituksen julkaisuprosessi etenee siten, että kirjoittaja jatkaa artikkelikäsikirjoituksen työstämistä saamansa palautteen pohjalta. Kirjoittaja sitoutuu palauttamaan tekstinsä toimituskunnan tarkemmin määrittelemän päivämäärän mukaisesti journal.fi-palveluun lokakuussa 2020. Kirjoittaja palauttaa uuden käsikirjoitusversion mukana kuvauksen käsikirjoitukseen palautteen perusteella tekemistään muutoksista. Samassa yhteydessä kirjoittajan on mahdollista perustella muutoksia. Kun uusi versio on palautunut, tekee toimituskunta lopullisen julkaisupäätöksen. Päätöksestä ilmoitetaan kirjoittajalle, ja hänelle annetaan vielä mahdollisuus tehdä tarvittavia korjauksia.

Editointi, taitto ja oikoluku sekä kirjoittajatiedot

Toimituskunta voi editoida tekstiä tekemällä käsikirjoitukseen teknisiä ja tekstin sujuvuuteen liittyviä korjausehdotuksia. Tässä vaiheessa pienet tekniset korjauspyynnöt lähetetään tiedoksi kirjoittajalle ja/tai isommat korjauspyynnöt kirjoittajan toteutettavaksi. Muutosten jälkeen teksti etenee taittajalle (marraskuussa 2020), ja taitettu versio artikkelista lähetetään vielä oikoluettavaksi kirjoittajalle ja toimituskunnalle. Kirjoittajia pyydetään myös lähettämään toimituskunnan määrittelemät kirjoittajatiedot.

Vertaisarviointitunnus

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.