Työväestön ja ”edistyksellisen porvariston” yhteistyö fasismia vastaan ja sosialismin puolesta

Raoul Palmgrenin kansanrintama-ajattelu 1930-luvulla

Kirjoittajat

  • Alpo Väkevä

Avainsanat:

kansanrintamaliike, marxismi, sosialismi, fasismi, älymystö, 1930-luku

Abstrakti

Artikkelissa tutkin suomalaisen vasemmistointellektuellin Raoul Palmgrenin käsityksiä kansanrintamaliikkeistä 1930-luvun loppupuolella käyttämällä pääasiallisina lähteinä hänen kirjoituksiaan tuolta ajalta. Tuon esiin, että Palmgren innostui muiden suomalaisten vasemmistointellektuellien tavoin Ranskan kansanrintamaliikkeestä 1930-luvun puolivälissä, koska se herätti uskoa fasismin kaatumiseen ja sosialismin voittoon. Palmgren alkoi ajaa muiden vasemmistointellektuellien rinnalla kansanrintamapolitiikkaa, ennen muuta kansanrintamapolitiikkaa Suomessa. Lähtökohtia käsityksilleen kansanrintamatoiminnasta Palmgren sai marxilaisesta ajattelusta. Kansanrintamaliikkeet näyttäytyivät marxilaisesta perspektiivistä käänteentekevänä vaiheena yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ne olivat osa luokkataisteluiden historiaa ja tarjosivat mahdollisuuksia luokkataisteluiden viimeisen vaiheen ratkaisemiselle, sosialismiin siirtymiselle. Palmgrenin näkemykset kansanrintamatoiminnasta olivat kuitenkin radikaalimpia kuin todellisuus, sillä sosialistiset pyrkimykset olivat taka-alalla kansanrintamaliikkeessä Ranskassa ja puoluepolitiikassa Suomessa 1930-luvun loppupuolella.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Muistiinpanot päiväkirjoista 1928–1939. BFA, Raoul Palmgrenin arkisto. Kansan Arkisto, Helsinki.

Tulenkantajain Seura ry:n toimintakertomus toimintakaudelta 1936–37. 360, Tulenkantajain Seuran arkisto, Työväen Arkisto, Helsinki.

Kirjallisuus

Akateeminen Sosialistiseura (c1936). Taantumuksellista hallitusta vastaan! Vaalivoitto sosialidemokratialle! Helsinki: Akateeminen Sosialistiseura.

Akateeminen Sosialistiseura (1937). Sosialismin ja työväenluokan yhtenäisyyden puolesta! Soihtu, 25.9.1937, 219.

Anon (1935a). Kansainvälinen kongressi kulttuurin puolustamiseksi. Kirjallisuuslehti, 15.7.1935, 219–221.

Anon (1935b). Kulttuurin puolustuksen kansainvälinen liitto perustettiin suuressa kirjailijakongressissa. Liittoon kuuluu jo 38 maata, joita edustavat niiden etevimmät kirjailijat. Suomen Sosialidemokraatti, 4.7.1935.

Anon (1935c). Leijonat tivolissa. Kirjallisuuslehti, tammikuu, 4–8.

Anon (1939a). Komintern antaa kuulla itsestään. Soihtu, 29.11.1939, 334–336.

Anon (1939b). Demokraattisen naamion takaa. Soihtu, 9.10.1939, 280–282.

Bronner, S. E. (2014). Moments of Decision: Political History and the Crises of Radicalism (2. p.). New York: Bloomsbury Academic.

Burnshaw, S, (1935). Keskitien kirjailijat. Kirjallisuuslehti, 1.6.1935, 170–173.

Guerin, D. (2013). Front populaire. Révolution manquée (3. p.). Paris: Agone.

Furet, F. (1995). Le Passé d'une illusion: Essai sur l'idée communiste au XXe siècle. Paris: Robert Laffont & Calmann-Lévy.

Graham, H. & Preston, P. (1987). The Popular Front and the Struggle Against Fascism. Teoksessa H. Graham & P. Preston (toim.) The Popular Front in Europe (1–19). New York: St. Martins’s Press.

Hausenstein, W. (1916). Die Kunst und die Gesellschaft. München: R. Piper & Co.

Hentilä, S. (2018). Pitkät varjot: Muistamisen historia ja politiikka. Helsinki: Siltala.

Horn, G.–R. (1996). European Socialists Respond to Fascism. New York: Oxford University Press.

Jackson, J. (1988). The Popular Front in France: Defending Democracy, 1934–38. Cambridge: Cambridge University Press.

J-o P. (1936). Musta magia. Kirjallisuuslehti, 1.2.1936, 4–11.

J-o P. (1938). Järjestyksen viholliset. Kirjallisuuslehti, maaliskuu, 5–11.

Kalemaa, K. (1984). Raoul Palmgren: Suomalainen toisinajattelija. Helsinki: Tammi.

Kalemaa, K. (2020). Historian erottamat: kertomus Hannes & Mauri Ryömästä. Helsinki: Into.

Karvonen, T. (1958). Toimintaa ”kansanrintamakaudella” 1931–1938. Teoksessa Kipinästä tuli syttyi: Muistiinpanoja Suomen Kommunistisen Puolueen 40-vuotistaipaleelta (2. p.). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö.

Kator, N. (1935). Ranskan ”Front populaire” fascismia vastaan: Pariisinkirje Tulenkantajille. Tulenkantajat, 20.7.1935, 1, 11.

Koivisto, H. (2011). Vaaksan verran ennen muuta ihmiskuntaa. Teoksessa H. Koivisto Politiikkaa, erotiikkaa ja Kulttuuritaistelua: Kirjoituksia suomalaisesta vasemmistoälymystöstä 1930-luvulta (55–90). Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Kosunen, J. (2011). ”Me emme saa tätä kehitystä sallia!”: Tulenkantajien humanistinen puolustus kansallista totalitarismia vastaan 1928–1939. Pro gradu -työ. Itä-Suomen yliopisto.

Liikanen, I. & Manninen. P. (1982). Realisti vai utopisti? Raoul Palmgrenin kirjallisen tuotannon maailmankatsomuksellisista ja poliittisista linjoista. Teoksessa I. Liikanen & K. Sallamaa (toim.) Palmgrenin työ: Raoul Palmgrenin yhteiskunnallisen ajattelun ja tutkijankuvan piirteitä sekä tuotannon bibliografia (7–22). Oulu: Oulun yliopisto.

Mauriala, V. (2005). Uutta aikaa etsimässä: individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien elämässä 1920- ja 1930-luvulla. Helsinki: Gaudeamus.

McDermott, K. ja Agnew, J. (1996). The Comintern: A History of International Communism from Lenin to Stalin. Houndmills: Macmillan Press.

N. (1935). Kirjallisuuden rintamamurros. Soihtu, 28.11.1935, 126–127.

Palmgren, R. (1932). Kulttuuriliberalismia taas tarvitaan, Tulenkantajat, 15.12.1932, 8.

Palmgren, R. (1935a). Kulttuuririntama: ”Kaikkien maiden intellektuellit liittykää kaikkien maiden proletariaattiin.” Kirjallisuuslehti, 31.10.1935, 394–395.

Palmgren, R. (1935b). Kalevala marxilaisuuden valossa. Kirjallisuuslehti, 15.3.1935, 87–100.

Palmgren, R. (1935c). Väittelyä: Eräitä huomautuksia Stanley Burnshaw’n artikkeliin. Kirjallisuuslehti, 15.8.1935, 283–284.

Palmgren, R. (1936a). Hausenstein, marxilainen tyylintutkija. Kirjallisuuslehti, vappuna, 103–114, 146.

Palmgren, R. (1936b). Kansanrintaman koetinhetki. Kirjallisuuslehti, 15.9.1936, 243–245.

[Palmgren, R.] (1937a). Neuvostoliitto. Soihtu, 15.8.1937, 185–189.

[Palmgren, R.] (1937b). Valtalaista 20 vuotta. Soihtu, 15.7.1937, 157–160.

[Palmgren, R.] (1937c). Kehityksen rajapyykillä. Soihtu, 25.2.1937, 54–56.

Palmgren, R. (1937d). Vallankumous ja vastavallankumous Saksassa. Helsinki: Akateeminen Sosialistiseura.

Palmgren, R. (1937e). Erottamisten jälkeen. Soihtu, 31.5.1937, 94–96, 110–111.

Palmgren, R. (1945). Proletaarinen kulttuuri, Työväenkulttuuri, Edistyksellinen kulttuuri. 40-luku, no 9, 523–528.

Pancho Villa (1939). Vallankumouksesta vallankumoukseen. Soihtu, 29.11.1939, 346–348.

Palomeri, R. (1953). 30-luvun kuvat. Helsinki: Tammi.

Pennanen, J. (1936). Paniikki Pariisissa. Kirjallisuuslehti, 28.10.1936, 293–297.

Poirrier, P. (1998). Culture nationale et antifascisme au sein de la gauche française (1934-1939). Teoksessa S. Wolikow & A. Ruget (toim.) Antifascime et nation: Les gauches européennes au temps du Front populaire (239–240). Dijon: Edition universitaires de Dijon.

[Ryömä M.] (1935). Yhteisrintama, Soihtu, 1.5.1935, 50, 71.

Ryömä, M. (1936). Sodanvastainen kansanrintama Suomessa loka-marraskuussa 1935–36. Teoksessa Rauhanrintama vaaleihin (6–14). Tulenkantajain Seura ry.

Saarela, T. (1982). Kansan eheyttämisestä kansanrintamaan: Akateemisen Sosialistiseuran poliittisten käsitysten kehitys 1925–37. Pro gradu -työ. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Saarela, T. (1990). ”Eniten ja hyödyllisintä opittavaa Itävallan sosialidemokratialta”: Cay Sundström ja sosialistiset opit 1926–1934. Lisensiaatintyö. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Saarela, T. (2019). Finnish socialist intellectuals on fascism and anti-fascism in the 1930s. Teoksessa K. Braskén, N. Copsey & J. A. Lundin (toim.) Anti-fascism in Nordic Countries: New Perspectives, Comparisons and Transnational Connections (160–172). London: Routledge.

Saarenheimo, K. (1984). Katri Vala: Aikansa kapinallinen. Porvoo: WSOY.

Sallamaa, K. (1982). Teorian ja empirian vuosikymmenet: Raoul Palmgrenin haastattelu. Tiede & edistys, no 4, 261–268.

Sallamaa, K. (1994). Kansanrintaman valo: Kirjailijaryhmä Kiilan maailmankatsomus ja esteettinen ohjelma vuosina 1933–1943. Väitöskirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Soikkanen, H. (1975). Kohti kansanvaltaa 1: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta, 1899–1937. Helsinki: Suomen sosiaalidemokraattinen puolue.

Sotaa vastustava kansalaistoimikunta (1935). Kansanrintamaan sotaa vastaan! Soihtu, marraskuu, 110.

Sundström, C. (1933). Vaalivoiton jälkeen, Soihtu, 8.9.1933, 105–107.

Sundström, C. (1935b). Barbusse ja ”ajatuksen internationaale”. Kirjallisuuslehti, 15.9.1935, 321–323.

Sundström, C. (1936). Kansainväliseen rauhanrintamaan! Soihtu, 13.6.1936, 113–117.

Vigreux, J. (2016). Histoire du Front populaire: L'échappée belle. Paris: Tallandier.

(1935).

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-11-15

Viittaaminen

Väkevä, A. (2022). Työväestön ja ”edistyksellisen porvariston” yhteistyö fasismia vastaan ja sosialismin puolesta: Raoul Palmgrenin kansanrintama-ajattelu 1930-luvulla. Tutkimus & kritiikki , 2(1), 33–58. https://doi.org/10.55294/tk.111076