Pääoman alkulähteillä

Engelsin rooli marxilaisen poliittisen taloustieteen kritiikin muodostumisessa

Kirjoittajat

  • Miika Kabata Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Karl Marx, Friedrich Engels, dialektiikka, Pääoma, yhteiskuntatieteiden metodologia

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Friedrich Engelsin varhaista panosta marxilaisen poliittisen taloustieteen kritiikin muodostumisessa. Artikkelissa pureudutaan niiden metodologisten ja sisällöllisten ideoiden juurille, jotka pian alkoivat jäsentää erityistä marxilaista tutkimusotetta. Samalla se valottaa kysymystä, millaista tietoa ja millä tavoin Karl Marx ja Engels pyrkivät saavuttamaan kriittisen yhteiskuntatieteellisen tutkimusprojektinsa avulla. Engelsin vuoden 1843 nuoruuden kirjoitelmaa Ääriviivoja kansantaloustieteen arvosteluksi (Umrisse) voi pitää marxilaisen poliittisen taloustieteen kritiikin ensimmäisenä ituna. Marx näki Umrissen olleen “nerokas luonnostelma taloudellisten kategorioiden kritiikiksi”. Engels muotoilee teoksessa ensi kertaa metodologisia ja sisällöllisiä ideoita, jotka kuuluvat marxilaisen kapitalismikritiikin erottaviin tunnuspiirteisiin. Marxin Pääoman teoreettisten ideoiden tarkastelu Umrissessa esiintyvien muotoilujen valossa osoittaa, että Engelsin näkyvä ja näkymätön merkitys Marxin poliittisen taloustieteen kritiikin muodostumisessa on ollut moninainen. Engelsin Umrissessa esittämät muotoilut toimivat Marxille metodologisina avaimina hahmotettaessa arvolakia yhteiskunnallisena luonnonlakina, pääoman perustaa ihmistyössä ja kapitalismille ominaisten yhteiskunnallisten muotojen kehkeytymistä tältä pohjalta, arvon ja vaihtoarvon välttämätöntä eroa tavarantuotannon perustalla sekä työttömyyden sääntelelevän roolin keskeisyyttä kapitalistisessa kasautumisessa. Engelsin jälki Pääoman innoittajana tulee esiin myös epäsuorasti Marxin tavassa analysoida ḱapitalistisen kilpailun ja maankoron erityispiirteitä sekä kysynnän ja tarjonnan suhdetta ja kriisien välttämättömyyttä kapitalismissa. Vaikka Umrissea voi pitää vain hahmotelmana, joka sisältää myöhemmän arvo- ja lisäarvoteorian kannalta ristiriitaisia muotoiluja, sen avulla on mahdollista nostaa esille monia tärkeitä teemoja, joita ei ole Pääoman sisältöä ja metodologiaa tarkasteltaessa aina tarpeeksi painotettu.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Besomi, D. (2008). John Wade’s early endogenous dynamic model: Commercial cycle and theories of crises. European Journal of the History of Economic Thought, 15(4), 611–39.

Bryer, R. (2017). Accounting for value in Marx’s Capital: The invisible hand. Lanham: Lexington Books.

Carver, T. (1983). Marx and Engels: The intellectual relationship. Brighton: Wheatsheaf.

Carver, T. (2021). The life and thought of Friedrich Engels: 30th anniversary edition. London: Palgrave Macmillan.

Chiapello, E. (2007). Accounting and the birth of the notion of capitalism. Critical Perspectives on Accounting, 18(3), 263–296.

Clarke, S. (1994). Marx’s theory of crisis. London: St. Martin’s Press.

Charbit, Y. (2009). Economic, social and demographic thought in the 19th century: The population debate from Malthus to Marx. Berlin: Springer.

Claeys, G. (1984). Engels’ Outlines of a critique of political economy (1843) and the origins of the marxist critique of capitalism. History of Political Economy, 16(2), 207–232.

Engels, F. (1978[1844]). Ääriviivoja kansantaloustieteen arvosteluksi (suom. T. Koste). Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 1, 139–170. Moskova: Edistys.

Engels, F. (2015[1845]). Työväenluokan asema Englannissa (Suom. J. Mäntylä). Helsinki: Into.

Engels, F. (1978[1847]). Kommunismin periaatteet. Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 2, 180–200. Moskova: Edistys.

Engels, F. (1979[1878]). Anti-Dühring: herra Eugen Dühring tieteen mullistajana (suom. A. Tiusanen & V. Oittinen). Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 5, 177–523. Moskova: Edistys.

Engels, F. (1979[1885]). Kommunistien liiton historiaa. Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 6, 195–207. Moskova: Edistys.

Fine, B. & A. Saad-Filho (2010). Marx’s ‘Capital’ (5. painos). London: Pluto Press.

Foster, J. B., R. W. McChesney & J. Jonna (2011). Monopoly and competition in 21st century capitalism. Monthly Review, 62(11), 1–39.

Hobsbawm, E. (1998). Johdanto. Teoksessa K. Marx & F. Engels, Kommunistinen manifesti (suom. J. Koivisto ym.), 7–33. Tampere: Vastapaino.

Hollander, S. (2011). Friedrich Engels and Marxian political economy. New York: Cambridge University Press.

Honkanen, P. (2007). Työttömyys ja arvoteoria: tutkielma työttömyydestä, talousteorioista ja sosiaalipolitiikasta. Turku: Turun yliopisto.

Horn, A. J. (2016). Abstract labour and value in Marx’s system (A belated reply to I.I. Rubin). Critique, 44(4), 351–379.

Howard, M. C. & J. E. King (1989). A history of Marxian economics: Volume I, 1883–1929. Princeton: Princeton University Press.

Hunt, T. (2009). Marx’s general: The revolutionary life of Friedrich Engels. New York: Metropolitan Books.

Hutchison, T. (1981). The politics and philosophy of economics: Marxians, Keynesians and Austrians. Oxford: Blackwell.

Illner, E. (2011). Das Textilunternehmen Engels in Manchester: Wirtschaftsbeziehungen und Arbeiterverhältnisse. Marx-Engels-Jahrbuch 2011, 94–112. Berlin: Akademie Verlag.

Itoh, M. & C. Lapavitsas (1999). Political Economy of Money and Finance. London: Palgrave Macmillan.

Kabata, M. & T. Ilomäki (2018). Maankorko osan poliittisen taloustieteen kritiikkiä. Peruste 17.1.2018. (Haettu 17.3.2022.)

Knieriem, M. (1986). Die Firma Ermen & Engels in Manchester und Engelskirchen im 19. Jahrhundert. Marx-Engels-Jahrbuch 10, 211–34. Berlin: Akademie Verlag.

Kuczynski, T. (2020). Gibt es einen Wert ohne Warenproduktion? Ansichten von Friedrich Engels. “Die Natur ist die Probe auf die Dialektik”: Friedrich Engels kennenlernen, 43–53. Hamburg: VSA Verlag.

Machovec, F. (1995). Perfect competition and the transformation of economics. London: Routledge.

Malthus, T. (1998[1798]). An Essay on the Principle of Population. Electronic Scholarly Publishing Project (www.esp.org).

Marx, K. (1978[1844]). Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 (suom. A. Tiusanen). Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 1, 171–311. Moskova: Edistys.

Marx, K. (1978[1847]). Filosofian kurjuus (suom. M. Viikari ym.). Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 2, 149–279. Moskova: Edistys.

Marx, K. (1978[1849]). Palkkatyö ja pääoma. Marx Engels valitut teokset 6 osaa: osa 2, 387–416. Moskova: Edistys.

Marx, K. (1986[1857–58]). Vuosien 1857–58 käsikirjoitukset (“Grundrisse”), osa 1 (suom. A. Tiusanen). Moskova: Progress.

Marx, K. (1970[1859]). Kansantaloustieteen arvostelua (suom. A. Tiusanen). Helsinki: Kansankulttuuri.

Marx, K. (1974[1867]). Pääoma 1. osa: Pääoman tuotantoprosessi (suom. O. W. Louhivuori). Moskova: Edistys.

Marx, K. (1974[1885]). Pääoma 2. osa: pääoman kiertokulkuprosessi (suom. M. Ryömä). Moskova: Edistys.

Marx, K. (1976[1894]). Pääoma 3. osa: kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi (suom. A. Tiusanen). Moskova: Edistys.

Marx, K. & F. Engels (1998[1848]). Kommunistinen manifesti (suom. J. Koivisto ym.). Tampere: Vastapaino.

Mata, T. & R. Van Horn (2017). Capitalist threads: Engels the businessman and Marx’s Capital. History of Political Economy 49(2), 207–232.

Mavroudeas, S. (2020). Once again on the alleged differences between Engels and Marx. International Critical Thought 10(3), 365–376.

Meek, R. (1971). Marx and Engels on the population bomb (2. painos). New York: Ramparts Press.

Moseley, F. (2016). Money and totality: a macro-monetary interpretation of Marx’s logic in Capital and the end of the transformation problem. Leiden: Brill.

Perelman, M. (2000). The invention of capitalism: classical political economy and the secret history of primitive accumulation. Durham: Duke University Press.

Prendergast, R. (1995). Some notes on the early development of the concept of abstract labour. Contributions to Political Economy, 14(1), 113–121.

Rahim, E. (2011). The concept of abstract labour in Adam Smith's system of thought. Review of Political Economy, 23(1), 95–110.

Roberts, M. (2020). Engels 200 – His contribution to political economy. London: Lulu.com.

Rosdolsky, R. (1977). The making of Marx’s Capital. London: Pluto Press.

Shaikh, A. (2016). Capitalism: Competition, conflict, crisis. Oxford: Oxford University Press.

Stedman Jones, G. (1977). Engels and the genesis of marxism. New Left Review, 106, 79–104.

Stedman Jones, G. (2004). An end to poverty: A historical debate. New York: Columbia University Press.

Streeck, W. (2020). Engels’ second theory: Technology, warfare and the growth of the state. New Left Review, 123, 75–88.

Wade, J. (1833). History of the middle and working classes. London: Effingham Wilson.

Weeks, J. (2010). Capital, exploitation and economic crisis. London: Routledge.

Wheen, F. (1999). Karl Marx. London: Fourth Estate.

Whitfield, R. (1988). Frederick Engels in Manchester: The search for a shadow. Manchester: Manchester Free Press.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-11-15

Viittaaminen

Kabata, M. (2022). Pääoman alkulähteillä: Engelsin rooli marxilaisen poliittisen taloustieteen kritiikin muodostumisessa. Tutkimus & kritiikki , 2(1), 59–84. https://doi.org/10.55294/tk.120922