Islamilainen ihanneyhteiskunta, tasavaltalaisuus vai marttyyrius?

Diskurssianalyyttinen näkökulma turkkilaisten imaamikoulujen oppikirjoihin

Kirjoittajat

  • Kari Vitikainen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

Kari Vitikainen, islam, imaamikoulu, Turkki

Abstrakti

Artikkeli analysoi turkkilaisen imaamikoulutuksen oppimateriaalin ilmentämää maailmankatsomusta. Tutkimusaineisto koostuu koko Turkin kattavan imaami-saarnaajalukioverkoston uskonnolliseen ammattikoulutukseen liittyvien oppiaineiden oppikirjoista.

Artikkelin teoreettisena lähtökohtana on eksistenssifilosofiseen ajatteluun nojaava ymmärrys maailmankatsomuksen ontologiasta ja olemuksesta. Teoreettisena tulkintakehyksenä toimii Emmy van Deurzenin (2002) eksistentiaalista ohjausta ja psykoterapiaa varten kehittämä malli, jossa ihmisen oleminen jaetaan fyysiseen, sosiaaliseen, persoonalliseen ja ideaaliseen maailmaan. Tutkimusmetodina sovelletaan analyyttistä diskurssianalyysiä. Analyysissä keskitytään tekstiaineistossa esiintyvien tulkintarepertuaarien tunnistamiseen, kuvailuun ja vertailuun välttäen kriittisemmille diskurssianalyyttisille traditioille ominaisia viittauksia tekstiä ympäröivään kontekstiin. Analyysin ensisijaisena kohteena ei ole todellisuus ja totuus tekstin takana, vaan teksti sinällään olemisen tapana.

Artikkeli esittelee neljä aineistossa ilmenevää islamilaista ja samalla turkkilaista sekulaaria kontekstia sanoittavaa tulkintarepertuaaria. Repertuaarit on nimetty ihanneyhteiskunta-, tasavaltalainen muslimi-, marttyyri– ja Ehl-i Sünnet –repertuaareiksi. Johtopäätösosiossa esiteltyjen repertuaarien suhteiden analysoinnin lisäksi tehdään tiukasta kontekstin sulkeistamisesta luopuen tulkintoja tilanteista ja diskursiivisista todellisuuksista, joissa eri repertuaareja käytetään turkkilaisessa elämänmenossa.

Aineistossa esiintyvien toisilleen ristiriitaisten repertuaarien voidaan nähdä edustavan eri maailmankatsomuksia tai olevan viesti ristiriitaisesta maailmankatsomuksesta. Kriittinen näkökulma korostaisi diskurssien välistä mittelöä ja diskursiivisia valtapelejä. Artikkelissa esitelty eksistentiaaliseen näkökulmaan perustuva ymmärrys maailmankatsomuksen olemuksesta mahdollistaa erilaisen lähestymistavan. Ristiriitaisetkin repertuaarit voidaan nähdä saman maailmankatsomuksen piiriin kuuluvina eri eksistentiaalisilla tasoilla toteutuvina olemisen tapoina, jotka mahdollistavat elämän kompleksisessa turkkilaisessa todellisuudessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-06-06

Viittaaminen

Vitikainen, K. (2014). Islamilainen ihanneyhteiskunta, tasavaltalaisuus vai marttyyrius? Diskurssianalyyttinen näkökulma turkkilaisten imaamikoulujen oppikirjoihin. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 3(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/64586