Psykedeelien katalysoima mystinen kokemus kokemuskerronnan näkökulmasta

  • Terhi Pieskä Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelen sitä, minkälaisia mystisiksi tulkittavia kokemuksia ilmenee psykedeelejä käyttäneiden kokemuskertomuksissa. Aineiston muodostavat kahdeksan kokeneen psykedeelimatkaajan haastattelut, joita analysoin Antoon Geelsin ja Owe Wicktrömin (2009) mystisen kokemuksen määritelmän avulla. Analyysimetodina on temaattinen narratiivien sisällönanalyysi.


Artikkelissa vastataan aineiston pohjalta kysymykseen, mitä mystisen psykedeelikokemuksen aikana koetaan ja erityisesti, minkälaisena haastateltavien henkilökohtaiset kertomukset esittävät muuntuneessa tietoisuudentilassa kohdatun todellisuuden?


Kertomusten eli narratiivien luokittelu on tehty temaattisesti kertomusten sisällön mukaan niin, että olen jakanut Geelsin ja Wikströmin määritelmän mukaisia mystisiä piirteitä sisältävät kokemuskertomukset niissä esitettyjen korkeamman todellisuuden kohtaamistapojen mukaan omiin teemoihinsa. Teemat ovat ykseyden kokemus, rakkauden kokemus ja transsendenttien entiteettien kohtaaminen.


Ykseyden kokemuksissa päästään egon häviämisen kautta eri tavoin osaksi muuntuneessa tajunnantilassa kohdattua todellisuutta. Näissä kertomuksissa kertojat kuvaavat tulevansa yhdeksi tietoisuudeksi tai löytävät itsensä ikuiseksi tyyneyden tilaksi nimeämästään todellisuudesta. Rakkauden kokemukset kuvaillaan hyvin positiivisiksi ja koetut tunteet saavat jokaisessa kertomuksessa viittauksen jumalallisuuteen.  Kertojat näkevät rajattomaksi ja kaiken hyväksyväksi kuvailemiensa rakkauden kokemusten olevan yhteydessä psyykkisen hyvinvoinnin kasvuun. Transsendenteilla entiteeteillä tarkoitetaan tässä olioita, joita voidaan kohdata psykedeelin vaikutuksen alaisena, mutta joita ei havainnoida tai muuten tavoiteta vaikutuksen ulkopuolella. Entiteetit edustavat kertomuksissa useimmiten perimmäistä tai korkeampaa todellisuutta, kuten Jumalaa tai jumaluutta. Kertomuksissa aktiivinen transsendentti toimija saa auktoriteetin roolin ja ohjaa kokemusta kokijan itsensä ollessa hyvin passiivisessa roolissa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 21, 2018
Viittaaminen
Pieskä, T. (2018). Psykedeelien katalysoima mystinen kokemus kokemuskerronnan näkökulmasta. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 7(2). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v7i2.77405