Valmisteilla olevat teemanumerot

Kielitietoisen kielikasvatuksen teemanumero
Kielitietoinen kielikasvatus sisältää ymmärryksen kielen merkityksestä kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä, kielen ja ajattelun yhteydestä sekä kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista. Kielitietoisessa kielikasvatuksessa huomioidaan oppilaiden monikielisyys ja käytetään esimerkiksi useita kieliä rinnakkain pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Kielitietoinen kielikasvatus mahdollistaa kielellisen ja kulttuurillisen tietoisuuden lisääntymisen ja tarjoaa uusia tapoja ja varmuutta oppia ja käyttää kieliä. Kielitietoisuus kuuluu kaikkeen oppimiseen ja opettamiseen, ja se on kielikasvatuksen tukipilari suomalaisissa opetussuunnitelmissa.
Kielitietoisen kielikasvatuksen teemanumeron tarkoituksena on tarkastella kielikasvatuksen innovatiivisia sovelluksia eri näkökulmista ja erilaisissa kasvatuksen konteksteissa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Etsimme teemanumeroon artikkeleita, jotka nostavat tarkasteluun innovatiivisia näkökulmia ainedidaktisten ilmiöiden suhteesta kielen oppimiseen ja opetukseen.

Teemanumeroon tarjottavat käsikirjoitukset voivat kohdentua kielitietoiseen kasvatukseen tarkastelemalla esimerkiksi

  • kielten (ensikieli, toinen kieli tai vieras kieli) oppimisen ja opettamisen innovatiivisiin menetelmiin sekä monikielisyyteen liittyvää tutkimusta,
  • kielen oppimisen ja kirjallisuuden tai lukemisen välistä suhdetta,
  • kielikasvatuksen ja kielitietoisen vuorovaikutuksen konteksteja,
  • kielikasvatusta osana monialaista oppimista,
  • kielikasvatuksen eri näkökulmia (esim. oppija, opettaja, perheet ja muut sidosryhmät).


Ehdotetut käsikirjoitukset voivat perustua empiirisiin tutkimuksiin tai olla teoreettisia tarkasteluja. Artikkelit voivat mielellään olla tieteellisiä tutkimuksia, jotka käsittelevät pedagogista kehittämistyötä tai innovatiivisia käytäntöjä. Kirjoituskieli voi olla joko suomi tai ruotsi.

Teemanumero julkaistaan vuoden 2021 lopussa. Laajennettujen abstraktien toimittaminen viimeistään 26.4.2021. Ilmoitus hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille 10.5.2021 mennessä. Artikkelikäsikirjoitusten (5000–7000 sanaa) palautus on kesäkuun 2021 loppuun mennessä, minkä jälkeen abstraktin pohjalta teemanumeroon valitut artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin.

Abstraktin tulee sisältää seuraavat tekijöitä koskevat tiedot: nimi, affiliaatio ja positio. Abstraktin laajuus on 1 000 sanaa (otsikkoa ja lähdeluetteloa ei sisällytetä sanamäärään) ja siinä esitellään lyhyesti tutkimuksen tavoitteet, metodologiset valinnat, alustavat tulokset sekä tutkimuksen tuottama teoreettinen ja/tai pedagoginen merkitys kielitietoiselle kielikasvatukselle. Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät Ainedidaktiikka-lehden verkkosivulta: https://journal.fi/ainedidaktiikka/about/submissions.

Teemanumeron toimituskunta Juli-Anna Aerila, Katri Hansell ja Karita Mård-Miettinen
Abstraktien toimitus ja lisätiedot (otsikkokenttään: Kielitietoisen kielikasvatuksen teemanumero)
Juli-Anna Aerila julaer@utu.fi
Katri Hansell katri.hansell@abo.fi
Karita Mård-Miettinen karita.h.mard-miettinen@jyu.fi

 

Temanummer i språkmedveten språkpedagogik
Språkmedveten språkpedagogik bygger på en förståelse av språkets betydelse för allt lärande, interaktion och samarbete, sambandet mellan språket och tänkandet samt inställningar till språken och språkgemenskaper. Språkmedveten språkpedagogik tar hänsyn till elevernas flerspråkighet och exempelvis kan flera språk användas parallellt då det är pedagogiskt ändamålsenligt.  Språkmedveten språkpedagogik möjliggör ökad språk- och kulturmedvetenhet och erbjuder nya sätt och ökad självsäkerhet i att lära sig och använda språk. Språkmedvetenhet ingår i all lärande och undervisning och är grundpelaren för språkpedagogiken i de finländska läroplanerna.  

Syftet med temanumret i språkmedveten språkpedagogik är att granska innovativa språkpedagogiska tillämpningar ur olika perspektiv och i olika pedagogiska kontexter från småbarnspedagogik till den grundläggande utbildningen. Vi efterlyser manuskript som lyfter fram till diskussion innovativa perspektiv på förhållandet mellan olika ämnesdidaktiska fenomen, språklärande och undervisning. Vi välkomnar bidrag som lyfter fram språkmedveten språkpedagogik exempelvis genom att fokusera på:

  • forskning som anknyter till innovativa sätt att lära sig och undervisa olika språk (förstaspråk, andraspråk, främmande språk) samt till flerspråkighet,
  • förhållandet mellan språklärande och litteratur eller läsning,
  • kontexter för språkpedagogik och språkmedveten interaktion,
  • språkpedagogik som en del av mångvetenskapligt lärande,
  • olika perspektiv på flerspråkighet (t.ex. elever, lärare, familjer och andra intressenter).

Såväl empiriska som teoretiska artiklar är välkomna. Artiklarna kan med fördel omfatta vetenskapliga studier i pedagogiskt utvecklingsarbete eller innovativa praxis. Manuskripten kan skrivas på finska eller svenska.

Temanumret publiceras i slutet av 2021. Inlämning av utökade abstrakt (1000 ord) är senast 26.4.2021. Besked om godkända abstrakt sänds till artikelskribenterna 10.5.2021. Inlämning av artikelmanuskript (5000–7000 ord) bör ske senast i slutet av juni 2021 varefter manuskript som på basis av abstrakten har valts till temanumret genomgår vetenskaplig referentgranskning. 

Abstrakt ska innehålla följande information: namn, anknytning och position. Omfattningen är 1 000 ord (exklusive rubrik och referenslista) och bör omfatta syfte, metodologiska val, preliminära resultat samt studiens teoretiska och/eller pedagogiska bidrag till språkmedveten språkpedagogik. Närmare instruktioner för skribenter finns på tidskriftens webbplats: https://journal.fi/ainedidaktiikka/about/submissions.

Redaktion Juli-Anna Aerila, Katri Hansell och Karita Mård-Miettinen 
Inlämning av abstrakt och ytterligare information (skriv i rubrikfältet: Temanummer i språkmedveten språkpedagogik)

Juli-Anna Aerila julaer@utu.fi
Katri Hansell katri.hansell@abo.fi
Karita Mård-Miettinen karita.mard-miettinen@jyu.fi

 

 

 

Teemanumero: Kehittyvä käsityö

Teemanumeron toimittavat professori Eila Lindfors ja yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö Turun yliopistosta.

 

Lehdessä on jatkuva kirjoittajakutsu.

Ainedidaktiikka on TSV luokittelema 1. tason julkaisufoorumi (JUFO 1) vuodesta 2018 alkaen.

Ainedidaktiikka on ottanut käyttöön vuodesta 2018 alkaen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja noudattaa tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Uusin numero

Vol 5 Nro 1 (2021)
Julkaistu: 2021-11-17
Näytä kaikki numerot