Lehdessä on jatkuva kirjoittajakutsu.

Ainedidaktiikka on TSV luokittelema 1. tason julkaisufoorumi (JUFO 1) vuodesta 2018 alkaen.

Ainedidaktiikka on ottanut käyttöön vuodesta 2018 alkaen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja noudattaa tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

 

Kirjoittajakutsu teemanumeroon: Kohti perusopetuksen uusia opetussuunnitelman perusteita

 

Perusopetus on monella tavalla murroksessa ja paine opetussuunnitelman perusteiden päivittämiselle kasvaa. Peruskoulun olemassaoloa on rytmittänyt opetussuunnitelmakausien uudistaminen noin vuosikymmenen välein. Tämä uudistusprosessi inspiroi myös eri oppiaineiden ainedidaktista tutkimusta. Nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelmakauden aloitus ajoittuu vuoteen 2012, jolloin opetussuunnitelmatyöryhmät aloittivat työskentelynsä.

Ainedidaktisen tutkimuksen tärkeä tehtävä on tuottaa tietoa opetussuunnitelmatyön perustaksi: deskriptiivistä tietoa opetussuunnitelman kytkeytymisestä oppimistuloksiin ja normatiivista tietoa uutta opetussuunnitelman perusteita varten, kuten uusia tai kehitettyjä teoreettisia jäsennyksiä ja opetuskokeilujen tuloksia.

Ainedidaktiikka lehti kutsuu kirjoittamaan teemanumeroon ’Kohti perusopetuksen uusia opetussuunnitelman perusteita’

Käsikirjoitukset voivat olla lähestymistavoiltaan teoreettisia tai empiirisiä tutkimuksia. Teoreettisten tutkimusten toivotaan tuovan uusia käsitteellisiä jäsennyksiä. Empiiriset tutkimukset voivat perustua määrälliseen ja / tai laadulliseen analyysiin. Käsikirjoituksissa voidaan tarkastella esimerkiksi nykyisen opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin liittyviä kehittämiskohteita, tai mihin uuteen tietoon uusi opetussuunnitelma voidaan perustaa. Ainedidaktinen tutkimus kytkeytyy myös opetussuunnitelmien yhteiskunnalliseen luonteeseen. Se voi tarkastella esimerkiksi opetussuunnitelmiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttamista, tieteellisen tiedon välittymistä opetussuunnitelmiin ja opetussuunnitelmien vastaanottoa.  

Käsikirjoitusten abstraktit pyydetään lähettämään 31. toukokuuta 2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen manne.kallio@helsinki.fi word-tiedostona. Viestin otsikoksi ’Ainedidaktiikan teemanumero’ ja tiedoston nimeksi kirjoituksen otsikko. Abstraktitiedostossa tulee olla kirjoittajien nimet ja affiliaatiot sekä pääkirjoittajan yhteystiedot. Abstraktin pituus lähdeviitteineen on 3000 merkkiä.

Toimitus valitsee teemanumeron kokonaisuuteen sopiviksi katsovansa abstraktiehdotukset, ja osoittaa niiden kirjoittajille kutsun lähettää käsikirjoitus teemanumeroa varten. Toimituksen päätös abstraktin hyväksymisestä annetaan kirjoittajille 15. kesäkuuta 2024 mennessä. Valmiit lehden kirjoitusohjeiden mukaiset käsikirjoitukset on lähetettävä Ainedidaktiikka-lehteen journal.fi-järjestelmässä 15. joulukuuta 2024 mennessä.

Toimitus arvioi tarjotut käsikirjoitukset ja päättää niiden vertaisarviointiprosessista lehden normaalin prosessin mukaisesti. Tavoitteena on, että teemanumero julkaistaan kevätlukukauden 2025 kuluessa.