MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa – ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”

Kirjoittajat

  • Pirkko Siklander
  • Jouni Hintikka
  • Leena Eskola

Avainsanat:

pystyvyysuskomus, yrittäjä, oppimistutkimus, monimenetelmällinen, yhteisöllisyys

Abstrakti

Vaikka korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysasenteet ovat aiempia vuosia korkeammalla tasolla, vain harva heistä päätyy yrittäjäksi.
Riittämätön yrittäjämäinen minäpystyvyys voi selittää ilmiötä. Yrittäjämäisellä minäpystyvyydellä tarkoitetaan opiskelijan käsityksiä kyvyistään menestyä yrittäjämäisiä taitoja vaativissa työtehtävissä, erityisesti haastavissa tilanteissa tai yrittäjän roolissa.
Yrittäjämäinen minäpystyvyys edellyttää opiskelijoilta tiedollisten, emotionaalisten ja motivationaalisten prosessien säätelyä, jotta he voivat onnistuneesti käsitellä eteen tulevia ongelmia. Yrittäjämäinen minäpystyvyys mahdollistaa yrittäjyyden valitsemisen yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. Tässä artikkelissa kuvaamme pedagogisen MindBusiness-viitekehyksen ja tarkastelemme korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutosta viitekehyksen mukaan toteutetun opintokokonaisuuden aikana. Monimenetelmälliseen tutkimukseen osallistui eri alojen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita. Kyselyaineisto (N=72) kerättiin kahdelta yrittäjyyskasvatuksen
MindBusiness-opintojaksolta ennen ja jälkeen opintojakson. Opintojaksojen jälkeen tehtiin teemahaastatteluja (N=10). Yrittäjämäisessä minäpystyvyydessä tapahtui myönteistä kehitystä työelämäyhteistyöhön, yhteisöllisyyteen ja yrittäjyyskompetensseihin liittyen. Tutkimuksemme tulosten perusteella korkea-asteella on opetuksen suunnittelussa pedagogisen viitekehyksen kautta tärkeämpää kiinnittää huomio opiskelijan yrittäjämäisen minäpystyvyyden tukemiseen kuin yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteisiin.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2021-04-08

Viittaaminen

Siklander, P., Hintikka, J., & Eskola, L. (2021). MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa – ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 78–96. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107456