Simulaatiot integratiivisen pedagogiikan välineenä motivoivan haastattelun oppimisessa

Kirjoittajat

  • Piia Silvennoinen Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Soile Juujärvi Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

Integratiivinen pedagogiikka, motivoiva haastattelu, osaaminen, simulaatiopedagogiikka, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Abstrakti

Motivoiva haastattelu on sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä laajasti käytössä oleva asiakastyön menetelmä, jota tyypillisesti opiskellaan täydennyskoulutuksessa. Tässä artikkelissa kuvataan ja arvioidaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa toteutettua opetuskokeilua, jossa opiskeltiin motivoivaa haastattelua simulaatiopedagogiikan keinoin. Opetuskokeilun teoreettisena viitekehyksenä toimi integratiivisen pedagogiikan malli. Tutkimusaineistona olivat 16 opiskelijan fokusryhmähaastattelut, jotka analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla. Tulosten mukaan opetuskokeilu mahdollisti asiantuntijatiedon eri muotojen integroitumisen toisiinsa. Simulaatiot mahdollistivat erityisen hyvin hiljaisen, käytännöllisen tiedon käsitteellistämisen teoreettisen tiedon avulla, ryhmässä tapahtuvan reflektoinnin ja sosiokulttuurisen tiedon välittymisen. Taitoja voitiin arvioida kriittisesti turvallisessa ilmapiirissä. Motivoivan haastattelun teoriaperustan osaamisen merkitys korostui haastattelutaitojen harjoittelussa. Tulosten mukaan simulaatiopedagogiikka sopii hyvin motivoivan haastattelun opiskeluun, koska se mahdollistaa yhteisen oppimiskokemuksen ja reflektion erilaisen työelämätaustan omaaville opiskelijoille. Jatko- ja täydennyskoulutuksessa tulisikin entistä enemmän kehittää sellaisia pedagogisia malleja, joissa systemaattisesti hyödynnetään opiskelijoiden kokemustietoa ammatillisen osaamisen syventämiseksi. Tällöin oppiminen myös vastaa tehokkaammin työelämän tarpeisiin. 

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-04-01

Viittaaminen

Silvennoinen, P., & Juujärvi, S. (2018). Simulaatiot integratiivisen pedagogiikan välineenä motivoivan haastattelun oppimisessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(1), 44–61. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84717