Turun kaupunginkirjaston Israel Escholinille kuulunut kokoomakäsikirjoitus esimerkkinä tekstien välittymisestä 1700-luvun alussa

Kirjoittajat

  • Matti Peikola
  • Mari-Liisa Varila

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme käsikirjoituskulttuurin merkitystä tekstien välittymiselle 1700-luvun alun Suomessa. Keskitymme artikkelissa erityisesti kokoomakäsikirjoituksiin. Kokoomakäsikirjoitukset sisältävät tyypillisesti useita eri tekstejä ja vihkokokonaisuuksia. Niiden kopioimiseen on saattanut osallistua monia eri henkilöitä, ja kokonaisuus on usein muotoutunut vähitellen. Vaikka kokoomakäsikirjoitukset ovat tutkimuskohteena haastavia, niiden avulla voi olla mahdollista rekonstruoida muuten hankalasti tavoitettavia tekstien välittymisen ja tuotannon verkostoja. Artikkelimme pureutuu erityisesti erääseen Turun kaupunginkirjaston vanhaan kokoelmaan kuuluvaan aiemmin tuntemattomaan kokoomakäsikirjoitukseen, jonka esitämme alun perin kuuluneen Siuntion kirkkoherra Israel Escholinille (n. 1700–1742). Ilmeisesti pääosin 1720- ja 1730-luvuilla laadittu käsikirjoitus sisältää pääasiassa ruotsin- ja latinankielisiä tekstejä, joista osaa ei mahdollisesti tunneta muista lähteistä. Monet teksteistä liittyvät Suomen vanhempaan kirkkohistoriaan, mutta mukana on myös akateemisia tekstejä, uudempien asiakirjojen kopioita, kertomuksia ja piirtokirjoituksia. Tekstejä on hankittu mm. Turun tuomiokapitulin ja Ilmajoen kirkon arkistoista sekä nähtävästi myös suullisten ja kirjeitse välitettyjen tiedonantojen kautta. Tarkastelemme käsikirjoitusta kodikologisesta, paleografisesta ja tekstuaalisesta näkökulmasta valottaaksemme sen syntyhistoriaa ja provenienssia. Pohdimme, ketkä kopioivat tekstit käsikirjoitukseen ja millaisia lähteitä heillä oli käytettävissään. Käsikirjoituksen laatimiseen osallistuneiden henkilöiden toiminnan ymmärtämiseksi pyrimme hahmottamaan, millaisia alkujaan mahdollisesti itsenäisiä kokonaisuuksia sen vihot muodostivat ennen varsinaiseksi kirjaksi sitomista. Artikkelin liitteenä on lista käsikirjoituksen teksteistä sekä paleografinen selvitys käsikirjoituksessa esiintyvistä käsialoista.

Avainsanat: kokoomakäsikirjoitukset, käsikirjoitustutkimus, kodikologia, paleografia, 1700-luku

Osasto
Vertaisarviodut artikkelit - Referentgranskade artiklar

Julkaistu

2018-01-09

Viittaaminen

Peikola, M., & Varila, M.-L. (2018). Turun kaupunginkirjaston Israel Escholinille kuulunut kokoomakäsikirjoitus esimerkkinä tekstien välittymisestä 1700-luvun alussa. AURAICA. Scripta a Societate Porthan edita, (8), 9–48. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/aur/article/view/68992