Lapsuuden loppu ja Inkerinmaa Juhani Konkan muistelmateoksissa

Kasvu, ylirajaisuus ja kahden nykyisyyden muisti

  • Ulla Savolainen

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee kasvun teemaa sekä ylirajaisuutta Juhani Konkan kahdessa muistelmateoksessa Kahden maailman rajalla (1939) ja Pietarin valot (1958) kulttuurisen muistin näkökulmasta. Juhani Konkka (1904–1970) oli inkerinsuomalainen vuonna 1919 Inkerinmaalta Neuvosto-Venäjältä Suomeen siirtynyt kirjailija, toimittaja ja venäjänkielisen kirjallisuuden suomentaja. Konkan muistelmateokset avaavat kiinnostavan näkökulman Inkerinmaan dramaattiseen 1900-lukuun, siihen liittyviin kokemuksiin sekä Inkerin ylirajaiseen asemaan. Artikkelissa teoksia luetaan suhteessa modernin omaelämäkerran ja kehitysromaanin lajeihin. Teoksia tarkastellaan myös suhteessa niiden ilmestymisajankohtiin (1939 ja 1958) ja analysoidaan, miten omakohtaisen menneisyyden merkitykset muovautuvat teoksissa suhteessa erilaisiin nykyhetkiin. Artikkeli analysoi myös sitä, miten erilainen kehystys teoksen sisällä vaikuttaa samoille historiallisille tapahtumille ja kokemuksille kirjallisuudessa annettuihin merkityksiin.

Lähdeviitteet

Tutkimusaineistot

Konkka, Juhani. 1939. Kahden maailman rajalla. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Konkka, Juhani. 1958. Pietarin valot. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Kirjallisuus

Ahlbeck, Jutta, Päivi Lappalainen, Kati Launis ja Kirsi Tuohela. 2017. “Introduction: Child Figures as Fragile Subjects”. Teoksessa Childhood, Literature and Science: Fragile Subjects, toimittaneet Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis ja Kirsi Tuohela, 1–19. Milton: Taylor & Francis Group.

Angere, Johannes. 1957. Sotaa ja rauhaa rautaesiripun molemmin puolin. Hämeenlinna: Nide.

Ariès, Philippe. (1960) 1975. L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime. Paris: Seuil.

Assmann, Jan. 1995. “Collective Memory and Cultural Identity.” New German Critique 65: 125–133. https://doi.org/10.2307/488538.

Augustinus, Aurelius. (397–400) 1981. Confessiones. Turnhout: Brepols.

Bond, Lucy ja Jessica Rapson. 2014. The Transcultural Turn: Interrogating Memory between and beyond Borders. Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110337617.

Buckley, Jerome Hamilton. 1974. Season of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674732728.

Burt, Raymond. L. 2001. “The Bildungsroman.” Teoksessa Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms, toimittanut Margaret Jolly, 105–107. London: Fitzroy Dearborn.

Coe, Richard N. 1984. When the Grass Was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood. New Haven: Yale University Press.

Coveney, Peter. (1957) 1967. The Image of Childhood: The Individual and Society: A Study of the Theme in English Literature. Harmondsworth: Penguin.

Davydova, Olga. 2009. Suomalaisena, venäläisenä ja kolmantena. Etnisyysdiskursseja transnationaalissa tilassa. Joensuu: Joensuun yliopisto.

De Cesari, Chiara ja Ann Rigney. 2014. Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales. Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110359107.

Douglas, Kate. 2010. Contesting Childhood: Autobiography, Trauma, and Memory. New Brunswick, New Jersey ja London: Rutgers University Press.

Eakin, John Paul. 1992. Touching the World: Reference in Autobiography. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400820641.

Ekberg, Henrik. 1991. Führerns trogna följeslagare. Den finländska nazismen 1932–1944. Tammisaari: Schildts.

Ekholm, Kai. 2000. Kielletyt kirjat 1944–1946: Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Jyväskylä: Things to come.

Erll, Astrid. 2011a. Memory in Culture. Basignstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230321670.

Erll, Astrid. 2011b. “Travelling Memory.” Parallax 17(4): 4–18. https://doi.org/10.1080/13534645.2011.605570.

Erll, Astrid. 2017. “Media and the Dynamics of Memory: From Cultural Paradigms to Transcultural Premediation.” Teoksessa Handbook of Culture and Memory, toimittanut Brady Wagoner. New York, NY: Oxford University Press. https:doi.org/10.1093/oso/9780190230814.001.0001.

Erll, Astrid. 2018. “Homer: A Relational Mnemohistory.” Memory Studies 11(3): 274–286. https://doi.org/10.1177/1750698018771858.

Erll, Astrid ja Ann Rigney. 2009. “Introduction: Cultural Memory and its Dynamics.” Teoksessa Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, toimittaneet Astrid Erll ja Ann Rigney, 1–11. Berlin: De Gruyter.

Flink, Toivo. 2000. Maaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa: Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistys-, kulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksiä vuosina 1861–1917. Turku: Turun yliopisto.

Flink, Toivo. 2010. Kotiin karkotettavaksi: Inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944–55. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Genette, Gérard. 1997. Paratexts. Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511549373.

Gullestad, Marianne. 1996. “Modernity, Self, and Childhood in the Analysis of Life Stories.” Teoksessa Imagined Childhoods. Self and Society in Autobiographical Accounts, toimittanut Marianne Gullestad, 1–39. Oslo: Scandinavian University Press.

Hakamies, Pekka. 1991. ”Inkeri monietnisenä alueena.” Teoksessa Inkeri: Historia, kansa, kulttuuri, toimittaneet Pekka Nevalainen ja Pekka Hakamies, 197–204. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Heimo, Anne. 2017. “The Italian Hall Tragedy 1913: A hundred years of remediated memories.” Teoksessa The Twentieth Century in European Memory: Transcultural mediation and reception, toimittaneet Tea Sindbæk Andersen ja Barbara Törnquist-Plewa, 240–267. Bedfordshire: Brill.

Huttunen, Laura. 2002. Kotona, maanpaossa, matkalla: Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkerroissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Huyssen, Andreas. 2003. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford, California: Stanford University Press.

Hynninen, Anna. 2017. Minä, lotta, vaimo, äiti: Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. Turku: Turun yliopisto

Hytönen, Kirsi-Maria. 2014. ”Ei elämääni lomia mahtunut”: Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Immonen, Kari. 1987. Ryssästä saa puhua... Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918–1939. Helsinki: Otava.

Isomaa, Saija. 2009. Heräämisten poetiikkaa: Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh’ojalaiset. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Jänis, Marja. 2007. ”Juhani Konkka (1904–1970).” Teoksessa Suomennoskirjallisuuden historia 2, toimittaneet H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki, 473–476. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Jääskeläinen, Anni. 2001. Karkotetut: Stalinin ajan karkotuksien merkitykset ja myyttinen historia inkerinsuomalaisen suvun kertomana. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Kaivola-Bregenhøj, Annikki. 1998. “Life as Narrative: Ingrian Finns Tell about their Vicissitudes.” Teoksessa Ingrians and Neighbours: Focus on the Eastern Baltic Sea Region, toimittaneet Markku Teinonen ja Timo J. Virtanen, 48–60. Helsinki: Finnish Literature Society.

Kaljundi, Linda, Eneken Laanes ja Ilona Pikkanen. 2015. Novels, Nations, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Helsinki: Finnish Literature Society. https://doi.org/10.21435/sfh.19.

Kallio, Kati. 2013. Laulamisen tapoja. Esitysareena, rekisteri ja paikallinen laji länsi-inkeriläisessä kalevalamittaisessa runossa. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Koivisto, Päivi. 2005. ”Minähän se olen! Miten elämästä tulee fiktiota Pirkko Saision romaanissa Pienin yhteinen jaettava.” Teoksessa Lajit yli rajojen: Suomalaisen kirjallisuuden lajeja, toimittaneet Lyytikäinen, Pirjo, Jyrki Nummi ja Päivi Koivisto, 177–205. Tietolipas 207. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Konkka, Anita. 1985. Samaa sukua: Romaani. Helsinki: Tammi.

Konkka, Anita. 1995. Johanneksen tunnustukset. Helsinki: Tammi.

Konkka, Anita. 2001. Musta passi. Helsinki: Tammi.

Konkka, Juhani. 1943. Kulkurin kesä: Romaani. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Konkka, Juhani. 1945. Kulkurin kahleet: Romaani. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Konkka, Juhani. 1946. Kulkurin koulut: Romaani. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Konkka, Juhani. 1947. Tuhlattu aarre, eli, Sakari Korkian seikkailut Helsingin kirjailija- ja boheemimaailmassa. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Koskela, Lasse. 1997. ”Konkka, Juhani.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4975.

Kosonen, Päivi. 2000. Elämät sanoissa: Eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarrauten, Durasin, Robbe-Grillet’n ja Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä. Helsinki: Tutkijaliitto.

Kuhn, Reinhard. 1982. Corruption in Paradise: The Child in Western Literature. Hannover: University Press of New England.

Kuismin, Anna. 2010. ”Hänen itsensä kertomana: 1800-luvun kansanihmiset ja oman elämän kirjoitus.” Teoksessa Lukeva ja kirjoittava työläinen, toimittaneet Kirsti Salmi-Niklander, Sami Suodenjoki ja Taina Uusitalo, 21–47. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Kuortti, Aatami. 1934. Pappina, pakkotyössä, pakolaisena: Inkeriläisen papin kokemuksia Neuvosto-Venäjällä. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Kurki, Tuulikki. 2018. Rajan kirjailijat: Venäjän Karjalan suomenkieliset kirjailijat tilan ja identiteetin kirjoittajina. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kõresaar, Ene, Kristin Kuutma ja Epp Lauk. 2009. “The Twentieth Century as a Realm of Memory.” Teoksessa The Burden of Remembering: Recollections & Representations of the 20th Century, toimittaneet Kõresaar, Ene, Kristin Kuutma ja Epp Lauk, 9–34. Helsinki: Finnish Literature Society.

Lassila, Pertti. 2002. Keisarin kankurit ja muita kirjoituksia kirjoista ja kirjailijoista. Helsinki: Yliopistopaino.

Lejeune, Philippe. 1989. On Autobiography. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Levy, Daniel ja Natan Sznaider. 2002. “Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory.” European Journal of Social Theory 5(1): 87–106. https://doi.org/10.1177/1368431002005001002.

Linna, Matti. 2014. Kirjailija ja kansallinen sosialisti: Juhani Konkka poliittisena toimijana Yrjö Ruudun aatteiden pohjalle syntyneissä käytännön hankkeissa vuosina 1927–1934. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201412112422.

Luostarinen, Heikki. 1986. Perivihollinen: Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa koskeva viholliskuva sodassa 1941–1944: tausta ja sisältö. Tampere: Vastapaino.

Löschnigg, Martin. 2005. “Autobiography.” Teoksessa Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, toimittaneet David Herman, Manfred Jahn ja Marie-Laure Ryan. London & New York: Routledge.

Matley, Ian M. 1979. “The Dispersal of the Ingrian Finns.” Slavic Review 38(1): 1–18. https://doi.org/10.2307/2497223.

Miettinen, Helena. 2004. Menetetyt kodit, elämät, unelmat: Suomalaisuus paluumuuttajastatukseen oikeutettujen venäjänsuomalaisten narratiivisessa itsemäärittelyssä. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Moretti, Franco 1987. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture. London: Verso.

Nevalainen, Pekka. 1990. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla. Helsinki: Otava.

Nevalainen, Pekka. 1991. ”Inkerinmaan ja inkeriläisten vaiheet 1900-luvulla.” Teoksessa Inkeri: Historia, kansa, kulttuuri, toimittaneet Pekka Nevalainen ja Pekka Hakamies, 234–299. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nevalainen, Pekka. 1999. Viskoi kuin luoja kerjäläistä: Venäjän pakolaiset Suomessa 1917–1939. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nevalainen, Pekka. 2006. Karjalan kansaa valistamassa: Itä-Karjalan pakolaiset opinteillä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ojala, Ella. 1988. Pitkä kotimatka. Helsinki: Tammi.

Ojala, Ella. 1990. Suomi näkyy. Helsinki: Tammi.

Ojala, Ella. 1994. Ensimmäinen kevät. Helsinki: Tammi.

Paloposki, Outi. 2009. “Limits of Freedom: Agency, Choice and Constraints in the Work of the Translator.” Teoksessa Agents of Translation, toimittaneet John Milton ja Paul Bandia, 189–208. Amsterdam: John Benjamins.

Pattison, Robert. 1978. The Child Figure in English Literature. Athens: The University of Georgia Press.

Peltonen, Ulla-Maija. 2009. “Memories and Silences: On the Narrative of an Ingrian Gulag Survivor.” Teoksessa Memories of Mass Repression: Narrating Life Stories in the Aftermath of Atrocity, toimittaneet Nanci Adler, Selma Leydesdorff, Mary Chamberlain ja Leyla Neyzi, 61–79. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.

Rantanen, Vilho. 1935. Ristin ja Siperian tie: Kappale kahden Siperiaan karkoitetun ja Siperiasta paenneen inkeriläisen kohtalon tiestä. Jyväskylä: Gummerus.

Reijonen, Merja. 2002. Tila ja kulttuurinen identiteetti: Entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden paluumuuttajien kulttuurisen identiteetin muodostuminen Suomessa asutun vuoden aikana. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Rigney, Ann. 2005. “Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory.” Journal of European Studies 35(1): 11–28. https://doi.org/10.1177/0047244105051158.

Rigney, Ann. 2016. “Cultural Memory Studies: Mediation, Narrative, and the Aesthetic.” Teoksessa Routledge Handbook of Memory Studies, toimittaneet Anna Lisa Tota ja Trever Hagen, 66–76. London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Ronkonen, Lyyli. 1989. Laps’ Inkerin: Muistojen Inkeri Stalinin hirmuvallan alla. Jyväskylä: Gummerus

Ronkonen, Lyyli. 1990. Inkeri – isänmaa kallis. Jyväskylä: Gummerus.

Rousseau, Jean-Jacques. (1782) 1891. Les Confessions. Paris: Garnier.

Rousseau, Jean-Jacques. (1762) 1904. Émile ou de l’éducation. Paris: Garnier.

Salonsaari, Minna-Liisa. 2018. Inkerinsuomalaisten paluumuutto kerrottuna paluumuuttona ja kulttuuriperintöprosessina. Turku: Turun yliopisto.

Sanders, Valerie. 2001. “Childhood and Life Writing.” Teoksessa Encyclopedia of Life Writing, toimittanut Margaret Jolly, 203–204. London: Fitzroy Dearborn.

Savolainen, Ulla. 2015. Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Savolainen, Ulla. 2016. ”The Genre of Reminiscence Writings: Applying the Bakhtin Circle’s Genre Theories.” Teoksessa Genre – Text – Interpretation: Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond, toimittaneet Frog, Kaarina Koski ja Ulla Savolainen, 203–231. Helsinki: Finnish Literature Society.

Savolainen, Ulla. 2017a. “The Return: Intertextuality of the Reminiscing of Karelian Evacuees in Finland.” Journal of American Folklore 130(516): 166–192. https://doi.org/10.5406/jamerfolk.130.516.0166.

Savolainen, Ulla. 2017b . “Tellability, frame and silence: The emergence of internment memory.” Narrative Inquiry 27(1): 24–46. https://doi.org/10.1075/ni.27.1.02sav.

Savolainen, Ulla. 2018. ”Points and Poetics of Memory: (Retrospective) Justice in Oral History Interviews of Former Internees.” Memory Studies. Julkaistu ensin verkossa 22.10.2018. https:// doi.org/10.1177/1750698018806946.

Scudder, Horace. 1894. Childhood in Literature and Art: With Some Observations on Literature for Children. Boston & New York: Houghton, Mifflin & Co.

Sihvo, Hannes. 1991. ”Inkerinmaata ja inkeriläisiä kirjallisuudessa.” Teoksessa Inkeri: Historia, kansa, kulttuuri, toimittaneet Pekka Nevalainen ja Pekka Hakamies, 319–342. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Smith, Sidonie ja Julia Watson. 2001. Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Survo, Arno. 2001. Magian kieli: Neuvosto-Inkeri symbolisena periferiana. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tarmio, Janne. 1985. Kirjailijoiden YKK: Yhteiskunnallinen Korkeakoulu kirjallisuudessa ja kirjailijat Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Taavetti, Riikka. 2018. Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Helsinki: University of Helsinki.

Torikka, Urho. 1929. Me sankarit: Kuvaus Karjalan retkeltä. Helsinki: Kansanvalta.

Torikka, Urho. 1931. Punainen myrsky: Romaani Inkerinmaalta. Helsinki: Otava

Vertovec, Steven. 2009. Transnationalism. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203927083.

Vettenniemi, Erkki. 2001. Surviving the Soviet Meat Grinder: The Politics of Finnish Gulag Memoirs. Helsinki: Aleksanteri Institute.

Zipfel. Frank 2005. “Autofiction.” Teoksessa Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, toimittaneet David Herman, Manfred Jahn ja Marie-Laure Ryan. London & New York: Routledge.

Julkaistu
2018-11-20
Viittaaminen
Savolainen, U. (2018). Lapsuuden loppu ja Inkerinmaa Juhani Konkan muistelmateoksissa: Kasvu, ylirajaisuus ja kahden nykyisyyden muisti. Elore, 25(2). https://doi.org/10.30666/elore.76787
Osasto
Teemanumeron artikkelit