”Hei me itse nyt tehdään!”

Muistoja nuoruudesta teinikuntatoiminnassa ja nuortaistolaisessa liikkeessä

  • Essi Jouhki
  • Liisa Lalu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme, miten 1960- ja 1970-lukujen nuoruutta ja nuoruuden yhteisöjä muistellaan oppikoulujen teinikuntien ja vasemmistoradikaalin nuortaistolaisen liikkeen näkökulmasta. Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa 1960-luvun opiskelijaliike tempaisi mukaansa nuoria ja nuoria aikuisia eri yhteiskuntaluokista ja koulutusasteilta. “Ajan henki” aktivoi nuorisoa oppikoulujen teinikunnissa ja Suomen Teiniliiton piirissä, kun taas yliopistoissa opiskelijat liittyivät sankoin joukoin muun muassa taistolaisliikkeeseen. Molempia toimintamuotoja yhdistää toimijoidensa voimakas yhteisöllisyyden kokemus ja yhdessä tekemisen tärkeys. Artikkelissa pohdimme, miten ja millainen yhteisö ja yhteisöllisyys rakentuvat entisten teinikuntalaisten ja taistolaisessa liikkeessä toimineiden nuoruusmuistoissa. Painopiste on nuoruuden toiminnan ja yhteisön kuvauksessa, sillä muistot ovat täynnä yhdessä toimintaa: mielenosoituksia ja erilaisia tempauksia, lehtien myymistä, kokouksia ja opintopiirejä. Miten tätä nuoruuden aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa muistellaan ja kerrotaan liki 50 vuotta myöhemmin?

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille

Lähdeviitteet

Aapola, Sinikka ja Mervi Kaarninen. 2003. “Näkökulmia suomalaisen nuoruuden ja nuorison historiaan.” Teoksessa Nuoruuden vuosisata: Suomalaisen nuorison historia, toimittaneet Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen, 9–32. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Abrams, Lynn. 2010. Oral History Theory. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203849033.

Ahonen, Risto. 2000. Teinien taksvärkki: Ykskaks maailma paremmaks! Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Alapuro, Risto. 1997. Suomen älymystö Venäjän varjossa. Helsinki: Tammi.

Andrews, Molly. 2007. Shaping History: Narratives of Political Change. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511557859.

Berggren, Camilla ja Marianne Lyden. 2009. Nyttiga idioter? Unga idealister, Lenin och sjuttiotalet. Helsingfors: Södeströms.

von Bonsdorff, Johan. 1986. Kun vanha vallattiin. Helsinki: Tammi.

Boren, Mark Edelman. 2001. Student Resistance: A History of the Unruly Subject. New York: Routledge.

Bruun, Staffan. 2001. Bailut barrikadeilla. Helsinki: Otava.

Gillis, John R. 1981. Youth and History: Tradition and Change in European Age Relations, 1770–Present. Expanded student edition. New York: Academic Press.

Green, Anna. 2008. Cultural History: Theory and History. Palgrave Macmillan.

Haavikko, Anna-Liisa. 2010. Muisti: Teiniliiton loppu. Yle. Saatavilla Yle Elävässä arkistossa: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/11/15/teiniliitto-oli-aikansa-mahtijarjesto.

Hassi, Satu. 2018. Mannerheim-solki ja punalippu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala.

Hirsjärvi, Sirkka ja Helena Hurme. 2011. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja

käytäntö. Helsinki: Gaudeamus.

Honkasalo, Laura. 2004. Sinun lapsesi eivät ole sinun. Helsinki: Gummerus.

Hyvärinen, Matti. 1994. Viimeiset taistot. Tampere: Vastapaino.

Hyvärinen, Matti. 2017. ”Haastattelun maailma.” Teoksessa Tutkimushaastattelun käsikirja, toimittaneet Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander ja Johanna Ruusuvuori, 11–45. Tampere: Vastapaino.

Häggman, Kai (toim.). 2006. Täältä tulee nuoriso! 1950–79. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Häkkinen, Antti. 2014. ”Kun yhteiskunta tuli kylään: Nuorisosukupolvien erilaiset yhteiskuntakohtaamiset ja -kokemukset.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 32–57. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Janovicek, Nancy. 2013. “If you’d told me you wanted to talk about the ‘60s, I wouldn’t have called you back”. Teoksessa Oral History Off The Record: Toward and Ethnography of Practice, toimittaneet Anna Sheftel ja Stacey Zembrzycki, 185–200. New York: Palgrave Macmillan.

Jansson, Henrik. 2007. Otteita kumouksellisista kokouksista. Turku: Sammakko.

Jouhki, Essi. 2014a. “Nuoruus oli kuin nopea lintu” – Suurten ikäluokkien nuoruus 1950–1960-luvuilla omaelämäkerrallisten tekstien kuvaamana. Pro gradu -tutkielma. Oulu: Oulun yliopisto.

Jouhki, Essi. 2014b. ”Nuoruus opintiellä – Vuosina 1940–55 syntyneiden muistot koulunuoruudesta.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 226–249. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Jørgensen, Thomas Ekman. 2008.”The Scandinavian 1968 in a European Perspective.” Scandinavian Journal of History 33(4): 326–338. https://doi.org/10.1080/03468750802423136.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali. ”Yhteiskunnallinen liike.” http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/yhteiskunnallinen-liike.

Karisto, Antti. 2005. “Suuret ikäluokat kuvastimessa.” Teoksessa Suuret ikäluokat, toimittanut Antti Karisto, 17–60. Tampere: Vastapaino.

Karisto, Antti (toim.). 2005. Suuret ikäluokat. Tampere: Vastapaino.

Kemppainen, Ilona, Kirsti Salmi-Niklander ja Saara Tuomaala. 2011. “Modernin nuoruuden kirjalliset maailmat.” Teoksessa Kirjoitettu nuoruus: Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta, toimittaneet Ilona Kemppainen, Kirsti Salmi-Niklander ja Saara Tuomaala, 6–18. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kolbe, Laura. 1995. Eliitti, traditio, murros: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990. Helsinki: Otava.

Kontula, Anna. 2004. ”Taistolaisuus puberteettikapinasta takinkääntöön”. Historiallinen

aikakauskirja 102(2): 233–243.

Korkiakangas, Pirjo. 1996. Muistoista rakentuva lapsuus: Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Kosonen, Ulla. 1998. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, SoPhi.

Kuusisto, Alina. 2017. Korkeakoulun punainen aave: Keskustelu Joensuun korkeakoulun politisoitumisesta 1970-luvun sanomalehtikirjoittelussa ja muistelupuheessa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

Kärenlampi, Paavo. 1999. Taistelu kouludemokratiasta: Kouludemokratian aalto Suomessa. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Laine, Sofia. 2005. ”Neljän naisministerin tarina aktivismista ja siitä mitä pitäisi tehdä.” Teoksessa Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä, toimittaneet Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine, 151–176. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Lalu, Liisa. 2015. “Ainakin vuori on kääntämättä. Nuortaistolaisuuden muistaminen ja menneisyyden radikalismi.” Ennen ja nyt – Historian tietosanomat 15(1). http://www.ennenjanyt.net/2015/01/ainakin-vuori-on-kaantamatta-nuortaistolaisuuden-muistaminen-ja-menneisyyden-radikalismi-2/.

Lalu, Liisa. 2016a. ”Kädet irti Vietnamista! Vietnamin puolesta taisteleva nuoriso.” Teoksessa ILMESTYSKIRJA: Vietnamin sodan kulttuurihistoriaa, toimittaneet Hanne Koivisto, Kimi Kärki ja Maarit Leskelä-Kärki, 307–335. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Lalu, Liisa. 2016b. ”Olisit edes sosiaalidemokraatti!” Perhe, isäkapina ja äitien roolimalli entisten nuortaistolaisten tyttöjen muistamana.” Kasvatus & Aika 10(1): 58–71. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68581.

Mannheim, Karl. 1952. “The Problem of Generations.” Teoksessa Essays on the Sosiology of Knowledge, toimittanut Paul Keckskemeti, 276–322. Oxford: Oxford University Press.

Marvick, Arthur. 2006. “Youth Culture and the Cultural Revolution of the Long Sixties.” Teoksessa Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960–1980, toimittaneet Axel Schildt ja Detlef Siegfried, 39–58. New York & Oxford: Bergham Books.

Miettunen, Katja-Maria. 2009. Menneisyys ja historiakuva: Suomalainen kuusikymmentäluku muistelijoiden rakentamana ajanjaksona. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nieminen, Janne. 2018. ”Teinit heräsivät 1960-luvulla: Ikäluokasta elää myytti vilkkaana kannanottajana.” Etelä-Suomen Sanomat 10.2.2018.

Ojanen, Eero. 2007. Ajan filosofia. Helsinki: Kirjapaja.

Oranen, Raija. 2004. Kohtauspaikka Marinad. Helsinki: Teos.

Paakkunainen, Kari. 1991. ”Illuusioton silmä ei usko poliitikkopierujen likaiseen peliin.” Teoksessa Törmäävät tulkinnat: Kirja nuorista ja nuoruudesta, toimittaneet Tommi Hoikkala ja Jyrki Laine, 179–188. Helsinki: Gaudeamus.

Passerini, Luisa. 1996. Autobiography of a Generation. Italy, 1968. Middletown: Wesleyan University Press.

Peltonen, Eeva. 1998. ”Nais- ja miesmuistoja 1970-luvulta: Sukupuoli entisten taistolaisopiskelijoiden elämänkertahaastatteluissa.” Teoksessa Liikkuvat erot: Sukupuoli elämänkertatutkimuksessa, toimittaneet Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen ja Anni Vilkko, 187–238. Tampere: Vastapaino.

Peltonen, Eeva. 2005. ”Ihan pienesti liikkeessä: Tätimäistä posttaistolaisuutta.” Teoksessa Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä, toimittaneet Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine, 103–135. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Popp, Outi ja Asko Mäkelä. 2017. Vanha palaa! Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan

kulttuurikeskuksen (1969–1993) epävirallinen tarina. Helsinki: Like.

Purhonen, Semi. 2007. Sukupolvien ongelma: Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Purhonen, Semi. 2008. “Johdanto: suuret ikäluokat sukupolvena?” Teoksessa Kenen sukupolveen kuulut?, toimittaneet Semi Purhonen, Tommi Hoikkala ja J.P. Roos, 9–32. Helsinki: Gaudeamus.

Purhonen, Semi, Tommi Hoikkala ja J.P. Roos (toimittaneet). 2008. Kenen sukupolveen kuulut? Helsinki: Gaudeamus.

Puuronen, Vesa. 2006. Nuorisotutkimus. Tampere: Vastapaino.

Pöysä, Jyrki. 2006. ”Kilpakirjoitukset muistitietotutkimuksessa.” Teoksessa Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä, toimittaneet Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen, 221–244. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pöysä, Jyrki. 2015. Lähiluvun tieto: Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Radstone, Susannah. 2007. The Sexual Politics of Time: Confession, Nostalgia, Memory: An Introduction. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203937662.

Relander, Jukka. 2008. “From Flowers to Steel: Development of the Leninist Mind in Finland 1968–1972.” Scandinavian Journal of History 33(4): 464–477. https://doi.org/10.1080/03468750802519990.

Relander, Jukka. 1999. ”Taistolaisuuden psykohistoriaa.” Teoksessa Tunteiden sosiologiaa II: Historiaa ja säätelyä, toimittanut Sari Näre, 190–226. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rentola, Kimmo. 1990. ”Nuortaistolaisuuden synty I: Ratavarren ryhmä ja muut varhaiset nuorleninistit (1967).” Politiikka 32(4): 243–260.

Rentola, Kimmo. 2003. ”Kevään 1968 isänmaan toivot.” Teoksessa Työväen verkostot, toimittaneet Sakari Saaritsa ja Kari Teräs, 96–132. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Rentola, Kimmo. 2012. ”Suomen Teiniliiton nousu ja tuho.” Teoksessa Tiedon ja osaamisen Suomi: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle, toimittaneet Pauli Kettunen ja Hannu Simola, 175–181. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Roos, J. P. ja Elina Haavio-Mannila. 2008. ”Missä he ovat nyt? 60- ja 70-lukulaiset aktivistit 2000-luvulla.” Teoksessa Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina, toimittaneet Semi Purhonen, Tommi Hoikkala ja J. P. Roos, 233–269. Helsinki: Gaudeamus.

Roos, J. P. 2005. ”Missä he ovat nyt? 60- ja 70-lukulaiset aktivistit 2000-luvulla.” Teoksessa Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä, toimittaneet Tommi Hoikkala, Sofia Laine ja Jyrki Laine, 53–102. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Rossi, Leena. 2013. ”Muisti, muistot ja muistitietohistoria.” Teoksessa Tulkinnan polkuja: Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä, toimittaneet Asko Nivala ja Rami Mähkä, 49–81. Turku: k&h, Turun yliopisto.

Ruusuvuori, Juha. 2009. Stallari. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Saisio, Pirkko. 2003. Punainen erokirja. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Salasuo, Mikko ja Janne Poikolainen. 2016. “From Local Cliques to Subcultures and Late Modern Youth: Interpretations of Young People’s Group Behavior in Finnish Youth Research.” Teoksessa Finnish Youth Research Anthology 1999–2014, toimittaneet Tommi Hoikkala ja Meri Karjalainen, 565–584. Helsinki: Finnish Youth Research Society.

Sasi, Kimmo. 2018. ”Taistolaisuusko harmiton nuorisoliike? Kommunismia ja fasismia ei pidä ihailla.” Helsingin Sanomat 25.7.2018.

Savage, John. 2008. Teenage: The Prehistory of Youth Culture, 1875–1945. New York: Penguin.

Savolainen, Ulla. 2015. Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Schauman, Satu. 2018. “Pirkko Saisio arvostelee me too -kampanjaa: Ei ole kauhean rohkeaa huutaa kuorossa”. Verkkouutiset 1.7.2018.

Snellman, Anja. 1999. Paratiisin kartta. Helsinki: Otava.

Tuomaala, Saara. 2011. “Pulpeteista pihoille, metsiin ja kaduille.” Teoksessa Valistus ja

koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle, toimittaneet Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen, 352–362. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tuominen, Marja. 1991. “Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”: Sukupolvihegemonian kriisi 1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Helsinki: Otava.

Tuomioja, Erkki. 1993. Kukkaisvallasta Kekkosvaltaan. Helsinki: Otava.

Turunen, Arja. 2018. “Kapinaa ja ahtaita raameja: Suomalaisten feministien muistoja 1970- ja 1980-lukujen yhteiskunnallisesta toimintakulttuurista”. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 31(4): 21–36.

Vaarala, Noora. 2018. ”Feministit ja Ultra Bra ’taistolaisia!’ – Taistolaisuuden leimakirves viuhuu edelleen vaikka liike kukoisti vain pienen hetken neljä vuosikymmentä sitten.” Helsingin Sanomat 22.7.2018.

Vehkalahti, Kaisa ja Leena Suurpää. 2014. “Johdanto: Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 5–30. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Vilkuna, Kustaa H.J. 2013. Kapina kampuksella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Virtanen, S. Rauha. 1972. Lintu pulpetissa. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Östberg, Kjell. 2008. “Sweden and the long ‘1968’”. Scandinavian Journal of History 33(4): 339–352. https://doi.org/10.1080/03468750802472554.

Julkaistu
2018-12-20
Viittaaminen
Jouhki, E., & Lalu, L. (2018). ”Hei me itse nyt tehdään!”: Muistoja nuoruudesta teinikuntatoiminnassa ja nuortaistolaisessa liikkeessä. Elore, 25(2). https://doi.org/10.30666/elore.77117
Osasto
Teemanumeron artikkelit