Rajoista ja niiden ylittämisestä

Lapsuus ja nuoruus muistelussa

Kirjoittajat

  • Ulla Savolainen
  • Riikka Taavetti

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.77141

Lähdeviitteet

Ahlbeck, Jutta, Päivi Lappalainen, Kati Launis ja Kirsi Tuohela. 2017. “Introduction: Child Figures as Fragile Subjects.” Teoksessa Childhood, Literature and Science: Fragile Subjects, toimittaneet Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis ja Kirsi Tuohela, 1–19. Milton: Taylor & Francis Group.

Erll, Astrid. 2011. Memory in Culture. Basignstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230321670.

Fingerroos, Outi ja Riina Haanpää. 2012. ”Fundamental Issues in Finnish Oral History Studies.” Oral History 40(2): 81–92.

Fingerroos, Outi, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen (toimittaneet). 2006. Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hamilton, Paula ja Linda Shopes. 2008. “Introduction: Building partnership between oral history and memory studies.” Teoksessa Oral History and Public Memories, toimittaneet Paula Hamilton ja Linda Shopes, vii–xvii. Philadelphia: Temple University Press.

Heimo, Anne. 2010. Kapina Sammatissa: Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Heimo, Anne. 2016. ”Nordic-Baltic Oral History on the Move.” Oral History 44(2): 37–58.

Häkkinen, Antti. 2013. ”Suomalaiset sukupolvet, elämänkulku ja historia: Sukupolvesta sukupolveen.” Teoksessa Sosiaalinen albumi: Elämäntavat sukupolvien murroksissa, toimittaneet Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi, 21–55. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Korkiakangas, Pirjo. 1996. Muistoista rakentuva lapsuus: Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Poikolainen, Janne. 2015. Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus: Populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Salmi-Niklander, Kirsti. 2004. Itsekasvatusta ja kapinaa: Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjoittavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Savolainen, Ulla. 2015. Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka: Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta. Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Savolainen, Ulla. 2017. “Tellability, frame and silence: The emergence of internment memory.” Narrative Inquiry 27(1): 24–46. https://doi.org/10.1075/ni.27.1.02sav.

Savolainen, Ulla. 2018. ”Points and Poetics of Memory: (Retrospective) Justice in Oral History Interviews of Former Internees.” Memory Studies. Julkaistu ensin verkossa 22.10.2018. https://doi.org/10.1177/1750698018806946.

Taavetti, Riikka. 2018. Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3330-4.

Tormulainen, Aino. 2018. Tyttöenergialla kasvaneet: Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Tuomaala, Saara. 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vehkalahti, Kaisa ja Leena Suurpää. 2014. ”Johdanto: Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 5–29. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Virtanen, Matti. 2003. ”Nuoren Suomen traditio sukupolvien ketjuna.” Teoksessa Nuoruuden vuosisata: Suomalaisen nuorison historiaa, toimittaneet Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen, 35–65. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-20

Viittaaminen

Savolainen, U., & Taavetti, R. (2018). Rajoista ja niiden ylittämisestä: Lapsuus ja nuoruus muistelussa. Elore, 25(2). https://doi.org/10.30666/elore.77141