Etätyö organisaation resilienssitekijänä

MEADOW-työnantajakyselyyn perustuva analyysi

Kirjoittajat

Avainsanat:

digitalisaatio, etätyö, korona, organisatorinen luottamus, resilienssi

Abstrakti

Tarkastelemme etätyötä yhtenä organisaation resilienssitekijänä. Selvitämme, mitkä tekijät ovat yhteydessä organisaation valmiuteen teettää työtä etänä koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Aineistona käytämme vuonna 2021 kerättyä MEADOW-työnantajakyselyä (n=1106), joka on edustava otos suomalaisista vähintään 10 hengen yrityksistä. Polkumallin perusteella yrityksen digitaalinen kehittyneisyys ja siellä vallitseva organisatorinen luottamus ovat positiivisessa yhteydessä korona-ajan etätyön laajuuteen. Merkittävä osa yrityksistä on valmis delegoimaan päätöksentekoa etätyöstä jatkossa tiimeille tai työntekijöille työn niin salliessa. Yrityksen digitaalisella kehittyneisyydellä ja organisatorisella luottamuksella on välillinen positiivinen yhteys valmiuteen delegoida päätöksentekoa etätyöstä korona-ajan etätyön laajuuden kautta. Organisatorinen luottamus lisää delegointivalmiutta myös suoraan. Vaikka laaja etätyö voi yksittäisen kriisin yhteydessä kertoa organisaation kyvystä sopeutua ja selviytyä, nostamme pohdinnassa esille huolen siitä,
heikentääkö laaja etätyöskentely pysyvänä ilmiönä organisaation kykyä uudistua pitkällä aikavälillä. Organisaation kyky yhdistää lähi- ja etätyötä joustavasti toisiinsa voikin olla pitkällä aikavälillä tärkeämpi organisatorinen resilienssitekijä kuin kyky laajaan etätyön tekemiseen sinänsä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-07

Viittaaminen

Alasoini, T., & Selander, K. (2023). Etätyö organisaation resilienssitekijänä: MEADOW-työnantajakyselyyn perustuva analyysi . Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119599