Ukrainan sota ja taistelu menneisyydestä

Kirjoittajat

  • Maiju Lehto

Avainsanat:

Ukraina, sota, menneisyydenhallinta

Abstrakti

Ukrainan sodan yhteydessä mainitaan usein nationalismi, mutta vähemmän huomiota kiinnitetään siihen, miten käsite auttaa ymmärtämään konfliktia. Nationalismiin liittyy läheisesti kansallisen identiteetin käsite, joka puolestaan
kietoutuu erottamattomasti yhteiseksi koetun historian jaettuun tulkintaan. Ukrainan kohdalla voidaankin puhua muistisodasta, sillä retorisella tasolla konfliktissa käydään kamppailua siitä, kenen tulkinta menneisyydestä on oikea.
Näkökulman näiden eri historiatulkintojen tarkasteluun tarjoaa monitieteinen kulttuurinen muistitutkimus, joka lähestyy historiaa konstruktiona. Tämä artikkeli käsittelee kulttuurista muistia materiaalinaan ukrainalaisten veteraanien
ja vapaaehtoisten haastattelut. Aiemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, kuinka Ukrainan kansallista identiteettiä on rakennettu ottamalla etäisyyttä Neuvostoliiton historialliseen perintöön ja
neuvostoliittolaiseen myyttiin toisesta maailmansodasta. Nämä teemat nousivat keskeisiksi myös haastattelumateriaalissani. Niiden ohella haastatteluissa mainittiin muun muassa Afganistanin sodan (1979–1989) veteraanit, joilla on ollut merkittävä rooli Ukrainan tapahtumissa. Käsittelen artikkelissani merkityksiä,
joita nämä historialliset aiheet saivat haastateltavien puheessa. Pyrin sijoittamaan huomioni osaksi laajempaa akateemista keskustelua siitä, miten menneisyys ja sen eri tulkinnat vaikuttavat nyky-Ukrainassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-01-24

Viittaaminen

Lehto, Maiju. 2019. ”Ukrainan sota ja taistelu menneisyydestä”. Idäntutkimus 25 (3-4):20-35. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77555.