Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden kehittäminen ja työkykyajattelu

Työeläkelaitosten asiantuntijoiden haastatteluihin perustuva tutkimus

Kirjoittajat

  • Jyri Liukko

Avainsanat:

työeläkekuntoutus, työkyky, vaikuttavuus, yhteistyö, asiantuntijat, haastattelututkimus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan työeläkelaitosten rahoittaman ammatillisen kuntoutuksen eli työeläkekuntoutuksen toimivuutta ja kehittämistä työeläkelaitosten asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella. Viimeaikaiset tutkimustulokset työeläkekuntoutuksen vaikuttavuudesta ovat herättäneet keskustelua erityisesti työpaikalla tapahtuvien lyhytaikaisten toimien kustannustehokkuudesta. Tätä taustaa vasten artikkelin painopiste on asiantuntijoiden esiin nostamissa kehittämisajatuksissa. Aineisto muodostuu työeläkelaitosten kuntoutusasiantuntijoiden ja vakuutuslääkärien haastatteluista. Aineisto sisältää kuusi laajaa haastattelua, joissa oli yhteensä 15 haastateltavaa. Menetelmänä käytetään temaattista sisällönanalyysia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu erilaisista työkyvyn edistämisen malleista.

Keskeisenä kehittämisen kohteena haastatteluissa pidettiin ensinnäkin panostamista työn muokkaamiseen työkokeilujen aikana ja erilaisiin jatkotoimenpiteisiin niiden jälkeen. Toiseksi työkokeiluja pidempiaikaisemmat kuntoutustoimenpiteet,
kuten työhönvalmennus ja koulutus, nähtiin usein järkeviksi vaihtoehdoiksi kestävien työllisyysvaikutusten näkökulmasta. Kolmanneksi kuntoutuksen työllisyysvaikutuksia saattaisi haastattelujen perusteella parantaa erityisesti työeläkejärjestelmän, Kelan ja työvoimapalvelujen yhteistyön tiivistäminen. Artikkeli osoittaa, minkälaisiin työkyvyn edistämisen malleihin haastateltavien esittämät kehittämisideat kytkeytyvät.

Abstract

Improving the effectiveness of vocational rehabilitation under the earnings-related pension scheme and the concept of work ability. Study based on interviews with experts from earnings-related pension providers
In this interview-based article we examine the effectiveness of vocational rehabilitation financed by earnings-related pension providers and its development. Recent studies on the efficiency of vocational rehabilitation have raised discussions particularly on the cost-efficiency of short-term rehabilitation at the workplace. The focal area of this article is thus on the development ideas presented by the experts. The data is based on interviews with rehabilitation experts at earnings-related pension providers and insurance physicians. The dataset consists of six extensive interviews with a total of 15 interviewees. The data is analysed using thematic content analysis. The theoretical framework of the study consists of various models of work ability.

As key areas that require improvement the interviewees pointed out adjusting work tasks during work try-outs and taking various further actions after completing work try-outs. Second, longer-lasting rehabilitation measures, such as job coaching and training, were increasingly seen as viable options to achieve sustainable employment effects. Thirdly, based on the interviews, the employment effects of vocational rehabilitation may be improved through, in particular, closer co-operation between the earnings-related pension system, Kela and employment services. The article shows which types of models of work ability the development ideas of the experts are connected to.

Key words: vocational rehabilitation, work ability, effectiveness, co-operation, experts, interview study

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2021-12-17

Viittaaminen

Liukko, J. (2021). Työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden kehittäminen ja työkykyajattelu: Työeläkelaitosten asiantuntijoiden haastatteluihin perustuva tutkimus. Kuntoutus, 44(4), 18–30. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.112850