Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta

Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun työkykyyn

Kirjoittajat

  • Pirjo Saari
  • Pirjo Juvonen-Posti

Avainsanat:

työkykyriskin hallinta, työ kyvyttömyys, varhaiskuntoutus, ammatillis-sosiaalinen kuntoutus, maatalousyrittäjät, mikroyrittäjät, Välitä viljelijästä -projekti

Abstrakti

Katsauksessa kuvataan tärkeimpiä tuloksia Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteistä, joita ovat alueellisten työntekijöiden tarjoama ammatillinen apu sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu asiantuntija-apu. Katsauksessa kuvataan erityisesti toimenpiteiden työkykyvaikutuksia. Tulokset koskevat projektin toimia vuosilta 2017–2018.

Tulosten mukaan Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteet ovat hyödyttäneet kyselyyn vastanneita maatalousyrittäjiä. Vastanneista maatalousyrittäjistä 87 prosenttia oli tyytyväisiä ostopalvelusitoumuksella hankittuun asiantuntija-apuun ja kolme neljästä koki alueellisen työntekijän avun riittäväksi. Taustamuuttujista nousi tilastollisesti merkitseväksi vain ikä. Lisäksi asiantuntija-avusta oli vastaajien arvioimana hyötyä sekä psykososiaaliseen kuormitukseen että koettuun työkykyyn.

Jälkeenpäin kysyttynä koettu työkyky oli parantunut ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä selvästi. Ennen asiantuntija-apua vastaajat antoivat työkyvylleen arvioksi 4,9, asiantuntija-avun jälkeen 6,9 asteikolla 0–10. Vastaajista 45 prosenttia koki työkykynsä parantuneen asiantuntija-avun myötä. Työkyvyn parantumista selittivät sosiaalisen hyödyn mittari (se, oliko kokenut saaneensa asiantuntija-avusta hyötyä omaan jaksamiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin), ammatillisen hyödyn mittari (se, oliko kokenut saaneensa asiantuntija-avusta hyötyä tilan talouteen, johtamiseen ja työtyytyväisyyteen) sekä riittävän avun saanti alueelliselta työntekijältä. Tulokset tukivat tutkimuksessa käytettyä integroitua työkykykäsitystä.

Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2021-12-17

Viittaaminen

Saari, P., & Juvonen-Posti, P. (2021). Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta: Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun työkykyyn. Kuntoutus, 44(4), 31–39. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.112851