Klubitalot mielenterveyskuntoutujien työllistymisen tukena

Kirjoittajat

  • Outi Hietala
  • Sami Ylitalo

Avainsanat:

Klubitalot, työvalmennus, yhteisöllisyys, pystyvyys

Abstrakti

Kirjoituksessamme pohdimme Klubitalo-mallin vahvuuksia ja haasteita erityisesti osatyökykyisten mielenterveyskuntoutujien työllistymisen kannalta. Tarkastelemme heidän työllistymiseen kohdistamaansa kiinnostusta Klubitalotoiminnassa koetun osallisuuden sekä arvostetuksi tulemisen ja tämän mahdollistaman pystyvyyden vahvistumisen kontekstissa.

Aineisto: Artikkeli perustuu Suomen Klubitalot ry:n vuoden 2020 alkupuolella käynnistämän Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-yhteistutkimushankkeen (STEA 2020-2022) kesällä 2020 Klubitalojen jäsenille tekemään kartoittavaan jäsenkyselyyn. Kyselyn tarkoituksena ei ollut keskittyä jäsenten työllistymiseen. Työllistymiseen kohdistuvaa kiinnostusta koskevat kysymykset olivat osa talojen ulkopuolelle suuntautumista koskevaa kysymyssarjaa.

Keskeiset tulokset: Klubitalomallin vahvuus tämän kyselyn tulosten perusteella on mahdollisuus yhdistää yhteisöön kuulumisen, mielekkään toiminnan ja osallisuuden elementtejä yksilöllisten kykyjen käyttöönottoon sekä vaikuttamismahdollisuuksiin. Nämä elementit eivät kuitenkaan analyysin tulosten perusteella selittäneet kyselyyn vastaajien kiinnostusta työllistymistä kohtaan tai sen puuttumista. Avovastausten temaattiseen analyysiin perustuva tulos koski työllistymisen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteiden kuntoutujissa synnyttämää, todennäköisesti jopa työllistymisvalmiutta heikentävää epävarmuutta. Toinen tärkeä tulos koski Klubitalotoiminnassa koettua arvostetuksi tulemista, jolla oli selkeä yhteys työllistymistä koskevaan kiinnostukseen.

Johtopäätökset: Klubitalojen jäsenten työllistymisen haasteet liittyivät oman osaamisen, koulutuksen, jaksamisen ja muiden valmiuksien yhteensovittamiseen työllistymismahdollisuuksien kanssa, tarkoituksenmukaisen tiedon saamiseen avoimista työpaikoista sekä neuvoihin sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamisessa. Näiden tulosten perusteella henkilökohtainen, luottamuksellinen, tasaveroinen ja pitkäjänteinen suhde omaan työvalmentajaan Klubitalolla vaikuttaa keskeiseltä, koska se mahdollistaa jäsenen monitahoisen tilanteen ja osaamisen yhteistä hahmottamista, vaiheittaista etenemistä ja liittymistä myös talon ulkopuolelle ja työelämään. Myös konkreettinen tuki työllistymiseen liittyvien yksilöllisten ja rakenteellisten, esimerkiksi sosiaaliturvan ja palkan tai yrittäjyyden yhteensovittamiseen liittyvien haasteiden ratkomisessa on avainasemassa. Klubitalojenkin työvalmentajien on tärkeää löytää keinoja yhdistää jäsenten yksilöllinen arvostaminen ja tuki erilaisiin yhteisöllisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaikkapa vertaisten onnistumisten synnyttämään toivoon.

Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2021-12-17

Viittaaminen

Hietala, O., & Ylitalo, S. (2021). Klubitalot mielenterveyskuntoutujien työllistymisen tukena. Kuntoutus, 44(4), 40–48. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.112853