ICF:n hyöty ja haasteet ammattien välisen yhteistyön edistäjänä

Kirjoittajat

  • Nita Savolainen
  • Laura Mutanen
  • Jaana Paltamaa

Avainsanat:

ammattien välinen yhteistyö- ja koulutuskäytäntö, ICF, moniammatillisuus

Abstrakti

WHO:n ammattien välisen koulutuksen ja yhteistoiminnan mallin (IPECP) avulla voidaan kaventaa kuilua opinnoista työelämään siirryttäessä sekä mahdollistaa laadukas hoito ja kuntoutus eri ammattiryhmien yhteistyönä. Yhteisen kielen ja käytänteiden puuttuminen on kuitenkin haastanut mallin käyttöönottoa, johon ratkaisuksi on esitetty ICF-viitekehyksen käyttöä. Tämän INPRO-hankkeeseen liittyvän selvityksen tavoitteena oli kuvata, millaisia ICF:n käyttöön ja kehittämiseen liittyviä tarpeita nousee esille koulutuksen ja työelämän näkökulmasta. Aineisto kerättiin kesäkuussa 2021 etäyhteydellä järjestetyssä työpajassa, johon osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtoreita ja Coronarian työntekijöitä. Tulosten mukaan ICF-pohjaisten työvälineiden kehittäminen helpottaisi ICF:n käyttöä. Työelämässä ICF:n näkyvyyttä tulisi nostaa, jotta ICF tunnistettaisiin paremmin yhteisenä kielenä ja välineenä. Opetukseen kaivattiin ICF:n sisällyttämistä opintojaksoille, jolloin voitaisiin varmistaa läpi opintojen kestävä ICF-jatkumo. ICF:n hyödyntämiseen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat kokemukset ICF:n käytöstä ja koulutuksesta, moniammatillinen keskustelu ja yhteistyö työelämän kanssa, ICF-osaamisen taso sekä ICF:n käyttöönottoon liittyvät tekijät. Työpajan tuloksia hyödynnetään INPRO-hankkeen toimenpiteiden aikana.

Osasto
Katsaukset ja analyysit

Julkaistu

2023-06-14

Viittaaminen

Savolainen, N., Mutanen, L., & Paltamaa, J. (2023). ICF:n hyöty ja haasteet ammattien välisen yhteistyön edistäjänä. Kuntoutus, 46(2), 46–52. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.130991