”Meillä on ihan eri ongelmat ja eri traumat ja jutut kuin miehillä”

Naiserityiset palvelut rikostaustaisten naisten yhteiskuntaan integroitumisen ja kuntoutumisen tukena

Kirjoittajat

  • Ulla Salovaara
  • Janika Lindström

Avainsanat:

rikostausta, naiset, naisvangit, vankeus, palvelut

Abstrakti

Viime vuosina on rikosseuraamuksissa ja vapautuvien parissa työskentelevien parissa huomattu vankiloissa olevien ja sieltä vapautuvien naisten erityistarpeet. Erityisesti naisten kuntoutustarpeisiin vaikuttavat traumatausta, kompleksiset lähisuhteet sekä koettu häpeä ja stigma. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on, millaisia tuen tarpeita naisvangeilla on ja millaisia naiserityisiä palveluita ja kuntoutusta vankilasta vapautuvat tarvitsevat. Tutkimusaineisto tuotettiin haastattelemalla yhtätoista rikostaustaista naista.

Haastatteluaineiston analyysin kautta rakentui naisvankien tuentarpeista kolme keskeistä seikkaa. Ensinnäkin vankilasta vapauteen ulottuva ja eri nivelvaiheissa katkeamaton tuki on tärkeää. Toiseksi palveluiden tarjoaminen ja palveluvalikoiman kattavuus eivät ole riittävät, vaan tarvitaan traumatietoisia ja naiserityisyyden tunnistavia palveluita. Tämä merkitsee traumojen käsittelyä terapeuttisessa ympäristössä sekä mahdollisuutta vuorovaikutukseen, jossa voi keskustella luottamusta vaativista asioista. Kolmanneksi korostui turvallisen ja häpeää vähentävän ”normaaliin” opettelun mahdollisuudet.  Turvallinen ympäristö on naiseutta tukeva sekä vapaa häirinnästä. Häpeää vähentävä ”normaaliin” opettelun mahdollisuus merkitsi toisaalta uusien asioiden opettelua sekä poisoppimista vanhoista tavoista.

Abstract

”We have different problems and traumas than men have” – Women-specific services supporting the integration and rehabilitation of women with criminal background

During the recent years in criminal sanctions and workers who work among releasing convicts, it has been noticed that women who are either in prison or releasing have special needs. Especially traumatic background, complex relationships, shame, and stigma are causes for rehabilitation needs. This research focuses on what kind of supportive needs women convicts have and what kind of women specific services and rehabilitations releasing convicts need. The research data was conducted with interviews of 11 women with criminal background.

Three main themes were derived by analyzing the interview data. First, the need for ongoing support for releasing convicts during different stages of being a convict and being released. Second, the services offered, and the variety of services are not enough. Women specific and trauma aware services are needed. This means that traumas are dealt in therapeutic environment and there is a possibility for interaction, where confidential matters can be discussed. Third theme that rose from the material was the possibilities for safe and shame reducing learning for ‘’normal life’’. Safe environment is supporting femininity and free form harassment. Shame reducing learning for ‘’normal life’’ would mean both learning new things and learning to avoid old habits.

Keywords: criminal background, women, women convict, incarcerated women, imprisonment, services

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Salovaara, U., & Lindström, J. (2023). ”Meillä on ihan eri ongelmat ja eri traumat ja jutut kuin miehillä”: Naiserityiset palvelut rikostaustaisten naisten yhteiskuntaan integroitumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus, 46(4), 33–44. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.142110