Julkaisuosastot

Katso myös tarkemmat kirjoitusohjeet: https://journal.fi/kuntoutus/about/submissions

Tieteelliset artikkelit

Tieteellinen artikkeli on itsenäinen tieteellinen alkuperäistutkimus, joka on tuottanut uutta tietoa. Se voi olla myös esimerkiksi systemaattinen katsaus, jossa jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa kerätään, luokitellaan ja analysoidaan systemaattisesti siten, että syntyy uusi jäsennys. Artikkeli voi pohjautua empiiriseen, teoreettiseen tai metodologiseen tutkimukseen. Artikkelikäsikirjoituksen tulee noudattaa rakenteeltaan tavanomaista tieteellisen artikkelin jäsennystä.

Tieteellisissä artikkeleissa käytetään vertaisarviointia (ns. referee-menettelyä), jossa kaksi toimituksen ulkopuolista, tohtoritasoista asiantuntijaa arvioi käsikirjoituksen julkaisukelpoisuutta. Toimitus päättää käsikirjoituksen soveltuvuudesta vertaisarviointiin. Käsikirjoitus lähetetään arvioijille nimettömänä. Siksi artikkelikäsikirjoitus tulee lähettää toimitukselle sellaisessa muodossa, etteivät kirjoittajat ole siitä tunnistettavissa (huom. myös tiedostojen metatiedoista tulee poistaa henkilökohtaiset tiedot: esim. kohdasta Tiedosto - Tiedot - Tarkista ongelmien varalta - Tarkasta asiakirja - Asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot - Tarkasta - Poista kaikki). Vertaisarvioijien lausunnot toimitetaan kirjoittajille mahdollisia muutoksia varten. Katso vertaisarviointikäytännöstä tarkemmin https://journal.fi/kuntoutus/vertaisarviointi.

Vertaisarviointiin lähtevissä tieteellisissä käsikirjoituksissa taulukoiden ja kuvioiden kuvateksteineen tulee, sen lisäksi että ne lähetetään erillisinä liitetiedostoina, myös olla oikeilla paikoillaan leipätekstin seassa. Tieteelliseen käsikirjoitukseen lisätään sivunumerot vertaisarviointia varten.

Tieteelliseen käsikirjoitukseen tulee liittää myös suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät. Tiivistelmässä kiteytetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja aineisto sekä keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Suomenkielisen tiivistelmän loppuun lisätään Tulosten merkitys -osio, jossa tiivistetään noin kolmella virkkeellä, miten tutkimuksen tuloksia voi soveltaa käytännössä. Tiivistelmään lisätään avainsanat. Englanninkieliseen tiivistelmään (Abstract) lisätään englanninkielisinä artikkelin otsikko, kirjoittajatiedot ja avainsanat (Keywords), mutta Tulosten merkitys -osiota ei tarvita englanninkielisenä.

Kuntoutus-lehti on 20.3.2018 lähtien ottanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan sen käytölle asetettuja ehtoja (ks. http://www.tsv.fi/tunnus).

Katsaukset ja analyysit

Katsaukset ja analyysit -osastossa julkaistaan tutkimuksellisia kirjoituksia sekä katsauksia ja analyysejä, jotka eivät täytä tieteellisen alkuperäistutkimuksen vaatimuksia. Tällainen kirjoitus voi olla tutkimuskirjallisuuteen perustuva erittely jonkin aiheen käsittelystä tai empiiriseen aineistoon perustuva jäsennelty kuvaus tai kokeiluun perustuva kuvaus. Lisäksi kirjoitus voi olla ammatillisesti painottunut, käytännön työhön perustuva kuvaus, esimerkiksi tapausselostus. Katsauksiin ja analyyseihin ei sovelleta vertaisarviointia. Kirjoitusten rakenne voi olla tieteellistä artikkelia vapaamuotoisempi. Väliotsikoita ja lähdeluettelo saa olla, mutta ne eivät ole pakollisia. Kirjoitukseen lisätään suomenkielisinä tiivistelmä, avainsanat sekä Tulosten merkitys -osio. Tiivistelmässä kiteytetään kirjoituksen keskeinen sanoma (tavoitteet, menetelmät ja aineisto sekä keskeiset tulokset ja johtopäätökset). Tulosten merkitys -osiossa tiivistetään noin kolmella virkkeellä kirjoituksen keskeinen merkitys käytännön näkökulmasta.

Huom. Systemaattiset sekä muut tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttävät kirjallisuuskatsaukset pyydetään tarjoamaan tieteellisten artikkeleiden osastoon.

Puheenvuorot

Puheenvuoro voi olla keskustelunavaus tai oma, poleeminenkin, kannanotto kuntoutuksen kannalta ajankohtaiseen aiheeseen. Se voi olla myös esimerkiksi empiiriseen aineistoon perustuva, katsausta ja analyysia suppeampi kuvaus.

Muut asiantuntijakirjoitukset

Lehdessä julkaistaan myös kuntoutuksen alaan liittyviä hanke-esittelyjä, koulutusesittelyjä, kirja-arvosteluita ja lectio praecursorioita. Kuntoutuksessa tapahtuu -palstalla julkaistaan lyhyitä kirjoituksia ajankohtaisista keskustelunaiheista ja tapahtumista, esimerkiksi väitöksistä ja hankkeiden kuulumisista. Erikoisartikkelit-osastossa julkaistaan välittömästi avoimina ajankohtaisista aiheista muun tyyppisiä kirjoituksia.