Oikeat katsojat, väärät ohjelmat

Evoluutio ja lajikato Ylen ohjelmistossa 2000-luvulla

Kirjoittajat

  • Marjaana Mykkänen

Abstrakti

Mediakentän kamppailu 2000-luvun digitaalisen murroksen tuomien mullistusten kanssa on muuttanut toimintaympäristöä peruuttamattomasti ja pakottanut myös yleisradioyhtiöt tarkistamaan strategioitaan ja toimintatapojaan. Suomessa tämä kehitys on 2000-luvun aikana johtanut useisiin Yleisradio-lain uudistuksiin, rahoitusmallin muutokseen lupamaksuista verorahoitukseen ja Ylen sisäisiin uudelleenarviointeihin asiakaskunnasta ja ohjelmistosta. Ylen uudet tulkinnat julkisen palvelun tehtävästä työntävät perinteiset normatiiviset määritelmät julkisen palvelun diversiteetistä ja universalismista taka-alalle.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Ylen asiakkuustutkimuksen, itseymmärryksen, yleisökäsityksen, alustapolitiikan, ohjausmallin ja niiden muotoutumisen vaikutusta sisältötarjontaan ja jakelualustaratkaisuihin 2000-luvulla. Artikkeli tutkii mediaekologisesta tulkintakehyksestä käsin sitä, miten ja mihin suuntaan Yleisradion ohjelmiston lajivalikoima on kehittynyt tarkasteluaikana (2001–2022). Tausta-aineistona on julkisten tietolähteiden lisäksi Ylen sisäisiä suunnitteludokumentteja ja yleisöanalyysejä. Artikkeli arvioi myös, millaisia seurauksia muutoksilla voi olla mediaekosysteemiin, yhteiseen julkiseen tilaan ja sen tarjoamaan yhtey-teen suhteessa maailmaan.

Yleisradion asemasta ja sen yhteiskunnallisesta arvosta käydään jatkuvaa keskustelua, mutta keskustelu ei juurikaan kosketa Ylen yhteiskunnallista hyötyä, sitä miten Yle tehtävästään kokonaisuudessaan suoriutuu. Historian ja nykytilanteen analyysin perusteella on nähtävissä, että monet samanaikaiset ja yhdensuuntaiset sisäiset linjaukset ja prosessit ovat vaikuttaneet heikentävästi Ylen sisältöjen ja jakelualustojen tarjonnan monipuolisuuteen. Seurauksena Yle on kadottamassa asemansa moninäkökulmaisen yhteiskunnallisen tiedon lähteenä ja kulttuurin vaalijana. Ylen vahvan mediamarkkinaosuuden takia kehitys johtaa koko audiovisuaalisen mediamaiseman tarjonnan yksipuolistumiseen ja lajikatoon, ja siten demokratialle välttämättömän kansalaisten tiedonsaannin heikkenemiseen.

Avainsanat: kulttuuriohjelmisto, lajikato, mediaekologia, universalismi, Yle, asiaohjelmat


Right Programmes, Wrong Audiences: Media Evolution and Change in Yle’s Programme Output in the 21st Century

The struggle within the media field with the upheavals brought by the digital transformation of the 21st century has irreversibly changed the operating environment, compelling public broadcasting companies to also reassess their strategies and practices. In Finland, this development has led to several revisions of the Finnish Broadcasting Company Act during the 21st century, changes in the funding model from license fees to tax-based funding, resulting in internal reassessments at Yle regarding its audience and programming. Yle’s new interpretations of the public service mission has set the traditional normative definitions of diversity and universalism aside and pushed the core public service ideas of enlightenment and education to the background.

This article examines the impact of Yle’s customer research, self-understanding, audience perception, platform policies, governance model, and their evolution regarding content offerings and distribution platform solutions during the 21st century. The article investigates, from a media ecological interpretation framework, how and in which direction the program repertoire of the Finnish Broadcasting Company has evolved during the review period (2001–2022). The article also assesses what kind of consequences the changes may have on the media ecosystem, the shared public space, and the public connection it provides. In addition to public data sources, the background material includes Yle’s internal planning documents and audience analyses.

There is ongoing debate about the status of the Finnish Broadcasting Company and its societal value, but the discussion largely overlooks Yle’s societal contribution, namely how well Yle fulfills its mission as a whole. Based on an analysis of the developments in recent history and of the current situation, it is evident that many simultaneous and unidirectional internal policies and processes have adversely affected the universality of Yle’s content offerings and distribution platforms. As a result, Yle is losing its position as a diverse source of societal information and a custodian of culture. Due to Yle’s strong market share in the media, this development leads to the homogenization and loss of diversity in the entire audiovisual media landscape in Finland, thus undermining citizen access to knowledge and plural information, essential for democracy.

Keywords: cultural programming, media ecology, universalism, Yle, current affairs

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-03-27

Viittaaminen

Mykkänen, M. (2024). Oikeat katsojat, väärät ohjelmat: Evoluutio ja lajikato Ylen ohjelmistossa 2000-luvulla . Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu, 37(1), 94–118. https://doi.org/10.23994/lk.144524