Merkityksellisyyden kokemuksen yhteys nuorten oppimiin taitoihin ja työnsaantiasenteisiin työuran alkupuolella

Kirjoittajat

  • Kati Kajastus

Abstrakti

Nuoren hyvinvoinnin, kehityksen ja alkavan työelämän eräs perusta on merkityksellisyyden kokemus eli kokemus oman elämän arvokkuudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten kokeman merkityksellisyyden yhteyttä työelämän kannalta olennaisiin taitoihin ja asenteisiin sekä arjen pääasialliseen toimintaan. Aineistona hyödynnettiin 15−29-vuotiaita nuoria koskevaa Nuorisobarometri 2017 -aineistoa (n=1820). Eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella muodostettiin työnsaantiasennetta kuvaavat muuttujat, ja erilaisten tekijöiden yhteyttä merkityksellisyyden kokemukseen tarkasteltiin logistisen regressiomallin avulla. Heikoimmin merkityksellisyyden kokemus ilmeni niillä nuorilla, jotka eivät olleet koulutuksessa tai työssä (NEET-status). Omaan asenteeseen ja motivaatioon painottuva työnsaantiasenne lisäsi merkityksellisyyden kokemuksen mahdollisuutta, kun taas korostuneesti ulkoisiin tekijöihin painottuva työnsaantiasenne oli merkitsevästi yhteydessä heikompaan merkityksellisyyden kokemukseen. Nuorten oppimista taidoista vahva merkityksellisyyden kokemus oli yhteydessä 1) yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoihin, 2) tavoitteellisen työskentelyn taitoihin ja 3) sosiaalisiin taitoihin. Niillä nuorilla, joilla oli vahvimmat digitaaliset taidot, merkityksellisyyden kokemus oli heikompi kuin muilla. Nämä tulokset tuovat tarpeellista tietoa sellaisten interventioiden pohjaksi, joiden tavoitteena on vahvistaa nuorten merkityksellisyyden kokemusta esimerkiksi työelämätaitoja kehittämällä.

Asiasanat: mielekkyys, nuoret, taitokasvatus, tarkoitusperäisyys, työura

***

Association between the experience of meaningfulness and learned skills and attitudes towards work among young people in early working life

One of the foundations of a young person’s well-being and early working life is the experience of meaningfulness. The aim of this study was to explore the relationship between the experience of meaningfulness, daily activities, and the skills and attitudes that are essential in working life. Data from the Youth Barometer 2017 survey (n=1,820) covered young people aged 15−29. Exploratory factor analysis was used to construct variables describing work attitudes, and the associations were examined using logistic regression analysis. Those who were not employed or in education were the least likely to experience meaningfulness. An attitude towards work that emphasised self-motivation increased the possibility of experiencing meaningfulness, while an attitude that emphasised external factors was related to a weaker experience of meaningfulness. Among the learned skills, a strong experience of meaningfulness was associated with 1) active citizenship skills, 2) goal-oriented working skills, and 3) social skills.

Keywords: career, meaningfulness, purpose­fulness, skills education, youth

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-30

Viittaaminen

Kajastus, K. (2023). Merkityksellisyyden kokemuksen yhteys nuorten oppimiin taitoihin ja työnsaantiasenteisiin työuran alkupuolella. Nuorisotutkimus, 41(1), 34–49. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9128215