Nuoret yksilöllistävän koulukiusaamispuheen kohteena kiusaamista koskevissa asiakirjoissa

Kirjoittajat

  • Anne-Mari Väisänen Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
  • Maija Lanas Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Abstrakti

Artikkelissamme tarkastelemme koulukiusaamista koskevaa asiantuntijapuhetta hallinnollisissa dokumenteissa. Tutkimme sitä, mikä esitetään ongelmana, kun kiusaamista pyritään ennaltaehkäisemään tai ratkaisemaan. Analysoimme, mihin ongelma dokumenteissa asettuu, mitä piileviä oletuksia taustalla on, mitä tullaan tuottaneeksi sivutuotteena ja mitä jää piiloon, kun ongelma esitetään kuten se esitetään. Näin voimme tehdä näkyväksi, mitä seurauksia ongelmanasettelulla on nuorille, joita se koskee. Analyysimme perusteella dokumenteissa kuvatut koulukiusaamisen vastaisen työn keskeiset ongelmat ovat 1) puutteellinen tieto, 2) tottelemattomuus, 3) vastuunjaon epäselvyys, 4) yhdenmukaisuuden puute, 5) kontrollin puute, 6) tilastoinnin puute, 7) yhteiskunnalliset ongelmat sekä 8) puutteelliset tunne- ja vuorovaikutustaidot. Näistä vain seitsemäs asettaa ongelman yhteiskunnalliselle ja rakenteelliselle tasolle, kuten turvattomuuteen tai epätasa-arvoon. Muissa ongelman ytimenä on se, mitä nuori tekee toiselle. Tutkimus osoittaa, että 1) nuoret asemoidaan koulukiusaamista koskevat tiedon ja työn kohteeksi, ei tietäjiksi ja toimijoiksi, ja 2) vaikka ratkaisijoiksi asemoidaan aikuiset, lopullinen vastuu asetetaan nuorille, jos koulukiusaamisen vastainen työ epäonnistuu.

Asiasanat: koulukiusaaminen, kiusaamisen hallinta, kriittinen kiusaamistutkimus, nuoret, WPR-analyysi

***

Young people as the targets of individualizing discourses of school bullying
Anne-Mari Väisänen & Maija Lanas
The Finnish Journal of Youth Research
(Nuorisotutkimus) Vol 41 (2), 3–19

In this research we studied policy documents for school bullying prevention. We conducted a ‘What’s the problem represented to be?’ analysis and investigated what is presented as a problem in the policy documents aiming to prevent or resolve bullying in schools. Using these documents, we analysed where the problems of bullying prevention work are located, what underlying assumptions exist, what is produced as a by-product, and what kind of issues remain hidden when the problems are represented as they are. In doing so, we made visible the consequences that these documents have for the young people they concern. Based on our research, the main problems of bullying prevention work are 1) lack of information, 2) disobedience, 3) division of responsibilities, 4) lack of consistency, 5) lack of control, 6) lack of statistics, 7) social and societal problems, and 8) lack of social and emotional skills. Of these eight problem representations, only one poses a problem at the social and structural level, such as insecurity or inequality. With all other representations, the core of the problem is what the young person is doing to the other. The research shows that 1) young people are positioned as the objects of knowledge and measures by adults, not as knowers and doers, and 2) even though adults are positioned as the problem solvers, the ultimate responsibility is placed on young people if the preventive work fails.

Keywords: school bullying, policy documents, critical bullying research, WPR analysis

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-26

Viittaaminen

Väisänen, A.-M., & Lanas, M. (2023). Nuoret yksilöllistävän koulukiusaamispuheen kohteena kiusaamista koskevissa asiakirjoissa. Nuorisotutkimus, 41(2), 3–19. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9131280