Multimodaalinen litterointi keskusteluanalyysissä

Avainsanat: keskusteluanalyysi, litterointi, multimodaalisuus, transkriptio

Abstrakti

Paneudumme tässä artikkelissa keskustelunanalyyttiseen litterointiin. Aluksi erittelemme keskustelunanalyysin teoreettista näkökulmaa ja käsitteellisiä lähtökohtia sekä näiden yhteyttä tutkimusaineiston esittämiseen litteraattina. Tämän jälkeen keskitymme artikkelissa keskustelunanalyysin saralla suhteellisen tuoreeseen käytäntöön, vuorovaikutuksen multimodaaliseen litterointiin videoaineistojen pohjalta. Esittelemme yksityiskohtaisesti Lorenza Mondadan kehittämän merkintäjärjestelmän, jota sovelletaan jo varsin yleisesti vuorovaikutuksen multimodaalisuutta tarkastelevissa tutkimuksissa. Havainnollistamme litteroinnin käytänteitä ja niiden suhdetta vuorovaikutuksen analyysiin aineistokatkelman avulla. Samalla yhdistämme kaksi erillistä mutta toisiinsa monin tavoin kietoutuvaa näkökulmaa: miten litteraatin merkintöjä tuotetaan ja mitä analyyttisiä teemoja merkintöjen myötä nousee esiin.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 10, 2020
Viittaaminen
Harjunpää, K., Mondada, L., & Svinhufvud, K. (2020). Multimodaalinen litterointi keskusteluanalyysissä. Puhe Ja Kieli, 39(3), 195-220. https://doi.org/10.23997/pk.77350