Totaliteetin estetiikka ja politiikka

Fredric Jamesonin kognitiivisen kartoituksen estetiikkaa jäljittämässä

Kirjoittajat

  • Simo Pieniniemi

Avainsanat:

Fredric Jameson, estetiikka, totaliteetti, kognitiivinen kartoitus, kapitalismi

Abstrakti

Millainen poliittinen taide voisi tukea kapitalismin ylittämiseen tähtääviä poliittisia hankkeita? Tässä artikkelissa pureudun Fredric Jamesonin hahmottelemaan kognitiivisen kartoituksen estetiikkaan, joka tarjoaa yhden näkökulman kysymykseen. Aluksi selvitän, millaista kognitiivisen kartoituksen estetiikka on ja missä määrin se rakentuu Jamesonin myöhäis­kapitalismia koskevan diagnoosin varaan. Esitykseni poikkeaa jokseenkin yleisestä tulkintalinjasta, sillä painotan, että kognitiivisen kartoituksen tarkoituksena on herätellä luokkatietoisuutta eikä niinkään etsiä keinoja hahmottomaksi muuttuneen kapitalistisen järjestelmän representointiin. Osoitan myös, että Georg Lukácsin realismia käsittelevät kirjoitukset vaikuttivat oletettua enemmän Jamesonin linjauksiin. Lopuksi arvioin kriittisesti kognitiivisen kartoituksen hanketta. Arvioni mukaan Jameson tukeutuu sen verran moniin teoreettisesti kiistanalaisiin painotuksiin, kuten luokkareduktionismiin, ettei hanke ainakaan sellaisenaan toimi tarkoituksessaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Adorno, Theodor W. (1958/1961). Erpreßte Versöhnung. Teoksessa Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur II. 152–187. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Adorno, Theodor W. (2007/2019). Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Althusser, Louis (1970/1984). Ideologia ja ideologiset valtiokoneistot. Teoksessa Louis Althusser, Ideologiset valtiokoneistot (suom. Leevi Lehto & Hannu Sivenius), 86–143. Helsinki & Tampere: Kansankulttuuri & Vastapaino.

Anderson, Perry (1998/1999). The Origins of Postmodernity. Lontoo: Verso.

Auerbach, Erich (1946/2003). Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature (engl. Willard R. Trask). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Best, Steven (1989). Jameson, Totality, and the Poststructuralist Critique. Teoksessa Douglas Kellner (toim.), Postmodernism/Jameson/Critique, 333–368. Washington: Maisonneuve Press.

Brecht, Bertolt (1967/1991). Kirjoituksia teatterista (suom. Anja Kolehmainen, Rauni Paalanen & Outi Valle). Teatterikorkeakoulun julkaisusarja, nro 14. Helsinki: VAPK-Kustannus.

Brecht, Bertolt (1967/2007). Against Georg Lukács (engl. Stuart Hood). Teoksessa Theodor Adorno ym., Aesthetics and Politics, 68–85. Lontoo: Verso.

Buchanan, Ian (2006). Fredric Jameson: Live Theory. Lontoo: Continuum. https://doi.org/10.5040/9781472546487

Burnham, Clint (2016). Fredric Jameson and the Wolf of Wall Street. New York: Bloomsbury. https://doi.org/10.5040/9781501308376

Bürger, Peter (1979). Vermittlung–Rezeption–Funktion: Ästhetische Theorie und Methodologie der Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Davis, Mike (1985). Urban Renaissance and the Spirit of Postmodernism. New Left Review I/151, May–June, 106–113.

Dowling, William C. (1984). Jameson, Althusser, Marx: An Introduction to The Political Unconscious. Ithaca, NY: Cornell University Press. https://doi.org/10.4324/9781003074625

Eagleton, Terry (1981). The Idealism of American Criticism. New Left Review I/127, May/June, 53–65.

Eagleton, Terry (2007). Ideology. An Introduction. Uusittu painos. Lontoo: Routledge.

Hall, Stuart (1977/1992). ’Poliittinen’ ja ’taloudellinen’ Marxin luokkateoriassa. Teoksessa Stuart Hall, Kulttuurin ja politiikan murroksia (toim. Juha Koivisto, Mikko Lehtonen, Timo Uusitupa & Lawrence Grossberg), 88–132. Tampere: Vastapaino.

Hall, Stuart (1988/1992). Thatcherismi ja teoreetikot. Teoksessa Stuart Hall, Kulttuurin ja politiikan murroksia (toim. Juha Koivisto, Mikko Lehtonen, Timo Uusitupa & Lawrence Grossberg), 322–354. Tampere: Vastapaino.

Hall, Stuart (2016). Cultural Studies 1983. A Theoretical History. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822373650

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1801/1986). Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. Teoksessa G. W. F. Hegel, Werke 2, 7–165. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Homer, Sean (1998). Fredric Jameson: Marxism, Hermeneutics, Postmodernism. New York: Routledge.

Jameson, Fredric (1971/1974). Marxism and Form: Twentieth-century Dialectical Theories of Literature. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Jameson, Fredric (1977/2007a). Class and Allegory in Contemporary Mass Culture. Teoksessa Fredric Jameson, Signatures of the Visible, 47–74. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203700150-8

Jameson, Fredric (1977/2007b). Reflections in Conclusion. Teoksessa Theodor W. Adorno ym., Aesthetics and Politics, 196–213. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (1981/2009). The Political Unconscious. Narrative as Socially Symbolic Act. Lontoo: Routledge.

Jameson, Fredric (1984). Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. New Left Review I/146 July–August, 53–92.

Jameson, Fredric (1988). Cognitive Mapping. Teoksessa Cary Nelson & Lawrence Grossberg (toim.), Marxism and the Interpretation of Culture, 347–357. Basingstoke: Macmillan Education.

Jameson, Fredric (1989). Marxism and Postmodernism. New Left Review I/179, July–August, 31–45.

Jameson, Fredric (1990/2007). Modernism and Imperialism. Teoksessa Fredric Jameson, The Modernist Papers, 152–169. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (1991/1992). Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (1992). The Geopolitical Aesthetic. Cinema and Space in the World System. Bloomington: Indiana University Press.

Jameson, Fredric (1993/2009). Persistencies of the Dialectic: Three Sites. Teoksessa Fredric Jameson, Valences of the Dialectic, 279–290. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (1998/2009). History and Class Consciousness as Unfinished Project. Teoksessa Fredric Jameson, Valences of the Dialectic, 201–222. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (2007). Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822390176

Jameson, Fredric (2009). The Three Names of the Dialectic. Teoksessa Fredric Jameson, Valences of the Dialectic, 3–70. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (2010). A New Reading of Capital. Mediations 25(2), 5–14.

Jameson, Fredric (2011). Representing Capital. A Reading of Volume One. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (2015a). A Global Neuromancer. Teoksessa Fredric Jameson, The Ancients and the Postmoderns, 221–237. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (2015b). Altman and the National-Popular, or, Misery and Totality? Teoksessa Fredric Jameson, The Ancients and the Postmoderns, 205–220. Lontoo: Verso.

Jameson, Fredric (2018). Representaation ongelmia. Hannu Raittilan Pamisoksen purkauksesta ja kognitiivisen kartoituksen mahdollisuuksista. Teoksessa Jussi Ojajärvi, Erkki Sevänen & Liisa Steinby (toim.), Kirjallisuus nykykapitalismissa. Suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma, 315–324. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Jameson, Fredric (2019). Allegory and Ideology. Lontoo: Verso.

Jay, Martin (1984). Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas. Berkeley: University of California Press.

Karkama, Pertti (1991). Subjektin ongelma Georg Lukácsin kirjallisuusteoriassa. Teoksessa Erkki Sevänen, Liisa Saariluoma & Risto Turunen (toim.), Taide modernissa maailmassa. Taiteensosiologiset teoriat Georg Lukácsista Fredric Jamesoniin, 20–40. Helsinki: Gaudeamus.

Kouvelakis, Stathis (2008). Fredric Jameson: An Unslaked Thirst for Totalisation. Teoksessa Jacques Bidet & Stathis Kouvelakis (toim.), Critical Companion to Contemporary Marxism, 697–709. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/ej.9789004145986.i-813.195

Lesjak, Carolyn (2006). History, Narrative, and Realism. Jameson’s Search for a Method. Teoksessa Caren Irr & Ian Buchanan (toim.), On Jameson. From Postmodernism to Globalization, 27–50. Albany: State University of New York Press.

Lewis, Tyson E. (2009). Too Little, Too Late: Reflections on Fredric Jameson’s Pedagogy of Form. Rethinking Marxism 21(3), 438–452. https://doi.org/10.1080/08935690902955146

Lukács, Georg (1914–1915/1971). Die Theorie des Romans: Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag.

Lukács, Georg (1923/1977). Geschichte und Klassenbewußtsein. Teoksessa Georg Lukács, Werke. Band 2: Frühschriften II, 161–517. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag.

Lukács, Georg (1932/1980). Reportage or Portrayal (engl. David Fernbach). Teoksessa Georg Lukács, Essays on Realism (toim. Rodney Livingstone), 45–75. Lontoo: Lawrence and Wishart.

Lukács, Georg (1938/2007). Realism in the Balance (engl. Rodney Livingstone). Teoksessa Theodor W. Adorno ym. Aesthetics and Politics, 28–59. Lontoo: Verso.

MacCabe, Colin (1992). Preface. Teoksessa Fredric Jameson, Geopolitical Aesthetics. Cinema and Space in the World System, ix–xvi. Bloomington: Indiana University Press.

Mandel, Ernest (1972/1976). Late Capitalism (engl. Joris De Bres). Lontoo: New Left Books.

Marcuse, Herbert (1937/1968). Über den affirmativen Charakter der Kultur. Teoksessa Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft, 175–137. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Marx, Karl (1867/1962). Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Marx-Engels-Werke 23. Berliini: Dietz.

Mason, Fran (2002). A Poor Person’s Cognitive Mapping. Teoksessa Peter Knight (toim.), Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Postwar America, 40–56. New York: New York University Press.

Mirrlees, Tanner (2005). Cognitive Mapping or, the Resistant Element in the Work of Fredric Jameson: A Response to Jason Berger. Cultural Logic: A Journal of Marxist Theory & Practice 12(1), 1–16. https://doi.org/10.14288/clogic.v12i0.191865

Ojajärvi, Jussi (2018). Poliittista poetiikkaa kapitalismin globaalissa tilassa. Teoksessa Jussi Ojajärvi, Erkki Sevänen & Liisa Steinby (toim.), Kirjallisuus nykykapitalismissa. Suomalaisen kirjallisuuden ja kultturin näkökulma, 325–364. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Pawling, Christopher (2004). The American Lukács? Fredric Jameson and Dialectical Thought. Teoksessa Douglas Kellner & Sean Homer (toim.), Fredric Jameson: A Critical Reader, 22–41. Houndmills: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230523524_2

Rehmann, Jan (2013). Theories of Ideology. The Powers of Alienation and Subjection. Lontoo: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004252318

Sauri, Emilio (2011). Cognitive Mapping, Then and Now: Postmodernism, Indecision, and American Literary Globalism. Twentieth-Century Literature 57(3) & 57(4), 472–491. https://doi.org/10.1215/0041462X-2011-4002

Simons, Jon (2000). Postmodern Paranoia? Pynchon and Jameson. Paragraph 23(2), 207–221. https://doi.org/10.3366/para.2000.23.2.207

Sirviö, Heikki (2015). Valtiomuutos ja satiirin pohjoinen ulottuvuus. Alueellinen ero ja kirjallisuuden politiikka Haanpään, Huovisen ja Heikkisen tuotannossa. [Väitöskirja.] Nordia Geographical Publications, Volume 44:1. Oulu: Oulun yliopisto.

Tally Jr, Robert T. (1996). Jameson’s Project of Cognitive Mapping. A Critical Engagement. Teoksessa Rolland G. Paulston (toim.), Social Cartography: Mapping Ways of Seeing Social and Educational Change, 399–416. New York: Garland.

Tally Jr, Robert T. (2014). Fredric Jameson. The Project of Dialectical Criticism. Lontoo: Pluto Press.

Therborn, Göran (2008/2018). From Marxism to Post-Marxism? Lontoo: Verso.

Therborn, Göran (2012). Class in the 21st Century. New Left Review II /78, November–December, 5–29.

Therborn, Göran (2022). The World and the Left. New Left Review II/137, September–October, 23–73.

Toscano, Alberto (2012). Seeing it Whole: Staging Totality in Social Theory and Art. The Sociological Review 60(1), 64–83. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2012.02117.x

Toscano, Alberto & Kinkle, Jeff (2015). Cartographies of the Absolute. Alresford: Zero Books.

Vainikkala, Erkki (1991). Marxismin paradoksi ja Fredric Jameson. Teoksessa Erkki Sevänen, Liisa Saariluoma & Risto Turunen (toim.), Taide modernissa maailmassa. Taiteensosiologiset teoriat Georg Lukácsista Fredric Jamesoniin, 255–293. Helsinki: Gaudeamus.

Wark, McKenzie (2015). Cognitive Mapping. Public Seminar 1.5.2005. Noudettu 31.10.2023 osoitteesta https://publicseminar.org/2015/05/cognitive-mapping/

Wong, Alvin K. (2022). Where Jameson Meets Queer Theory: Queer Cognitive Mapping in 1990s Sinophone Cinema. Teoksessa Keith B. Wagner, Jeremi Szaniawski & Michael Cramer (toim.), Fredric Jameson and Film Theory. Marxism, Allegory, and Geopolitics in World Cinema, 131–145. New Brunswick: Rutgers University Press. https://doi.org/10.36019/9781978808904-007

Wood, Ellen Meiksins (1995/2016). Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Lontoo: Verso.

Wood, Ellen Meiksins (1998). The Retreat from Class: A New ’True’ Socialism. Lontoo: Verso.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-04-30

Viittaaminen

Pieniniemi, S. (2024). Totaliteetin estetiikka ja politiikka: Fredric Jamesonin kognitiivisen kartoituksen estetiikkaa jäljittämässä. Tutkimus & kritiikki, 4(1), 34–61. https://doi.org/10.55294/tk.112112