Marxin Feuerbach-teeseistä "filosofian uuteen käytäntöön"

Kirjoittajat

  • Mikko Lahtinen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Filosofia, teoria, käytäntö, marxilainen teoria

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani marxilaisten teoreettisten ja poliittisten keskustelujen peruskysymystä teorian ja käytännön suhteesta. Analyysin keskiössä on Karl Marxin Feuerbach-teesit (kirj. 1845) ja varsinkin viimeinen, yhdestoista teesi, jossa nousevat esille ”maailman tulkitseminen” ja ”maailman muuttaminen”. Feuerbach-teesejä koskevan esitykseni pohjustukseksi luon katsauksen Marxin näkemyksiin hänen intellektuaalisen työnsä kahdesta ”kohdeyleisöstä”, työväenluokasta ja porvaristosta, sellaisina kuin ne nousevat esille hänen Pääomansa yhteydessä. Artikkelissani luen Feuerbach-teesejä eräänlaisena ”agendana”, toimintasuunnitelmana, joka pohjustaa ja suuntaa Marxin käsityksiä teorian ja käytännön, työväenluokan ja hänen (”marxilaisen”) teoriansa suhteista. Artikkelin loppuosassa valaisen sitä, millaisia aineksia nämä Marxin näkemykset ovat tarjonneen Antonio Labriolalle ja Antonio Gramscille heidän työstäessään Marxin materialistista historiankäsitystä ”praksiksen filosofiana”. Tässä yhteydessä tuon esille Louis Althusserin esittämän näkemyksen, jonka mukaan Marx ja Gramsci (kuten myös Lenin) avasivat näkymiä ”filosofian uuteen käytäntöön”. Artikkelini viimeisessä osiossa pohdin Gramscin Vankilavihkojen (kirj. 1929–1935) valossa sitä, mitä tämä ”filosofian uusi käytäntö” voisi konkreettisesti tarkoittaa.

Avainsanat: teoria, käytäntö, filosofia, historiallinen materialismi

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Althusser, Louis (1994a). Marx dans ses limites. Teoksessa Louis Althusser, Écrits philosophiques et politiques. Tome I. Pariisi: STOCK/IMEC.

Althusser, Louis (1994b). La transformation de la philosophie. Teoksessa Louis Althusser, Sur la philosophie. Pariisi: Gallimard.

Althusser, Louis (2015). Être marxiste en philosophie. Toim. G. M. Goshgarian. Pariisi: Presses universitaires de France.

Balibar, Étienne (1993). La philosophie de Marx. Pariisi: La Découverte.

Engels, Friedrich (1890/1979). Engels Conrad Schmidtille (5. elokuuta 1890). MEVT6 6, 599–601. Moskova: Edistys.

Engman, Max & Eriksson, Jerker A. (1982). Vallankumouksen salamatkustaja John Reed Suomessa. Suom. Timo Hämäläinen. Helsinki: WSOY.

Gramsci, Antonio (1971). La costruzione della partito comunista 1923–1926. Torino: Einaudi.

Gramsci, Antonio (1975). Quaderni del carcere. Edizione critica dell’Istituto Gramsci (= Q). Toim. Valentino Gerratana. Torino: Einaudi.

Gramsci, Antonio (1979). Vankilavihkot. Valikoima. Suom. Martti Berger, Mikael Böök & Leena Talvio. Helsinki: Kansankulttuuri.

Hanska, Jari (2005). Lassy, Ivar (1889–1939) poliitikko, toimittaja, orientalisti. Teoksessa Matti Klinge (päätoim.), Suomen Kansallisbiografia 5, 755–757. Helsinki: SKS.

Haug, Wolfgang Fritz (1998). Die deutsche Hauptstadtphilosophie versucht sich an den Feuerbach-Thesen. Teoksessa Georges Labica, Karl Marx – Thesen über Feuerbach (saks. Thomas Laugstien & Susanne Staatsmann), 129–150. Hampuri & Berliini: Argument.

Haug, Wolfgang Fritz (1999). Feuerbach-Thesen. Teoksessa W. F. Haug ym. (toim.), Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Band 4, 402–420. Hamburg: Argument.

Haug, Wolfgang Fritz (2001). From Marx to Gramsci, from Gramsci to Marx: Historical Materialism and the Philosophy of Praxis. Rethinking Marxism, 13(1), 69–82. https://doi.org/10.1080/089356901101241604

Hobsbawm, Eric (2019). Kuinka muuttaa maailmaa. Kriittisiä esseitä Marxista. Suom. Tatu Henttonen. Tampere: Vastapaino.

Kant, Immanuel (2013). Puhtaan järjen kritiikki. Suom. Markus Nikkarla & Kreeta Ranki. Helsinki: Gaudeamus.

Koivisto, Juha & Mehtonen, Lauri (2001). Thesen über die Feuerbachthesen. Teoksessa Christoph Kniest, Susanne Lettow & Teresa Orozco (toim.), Eingreifendes Denken. Wolfgang Fritz Haug zum 65. Geburtstag, 256¬–265. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Krätke, Michael (2011). Poliittisen taloustieteen uudistaminen ei onnistu ilman Marxia. Suom. Lasse Poser & Juha Koivisto. Teoksessa Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.), MEGA-Marx – Johdatus uuteen Marxiin, 167–191. Tampere: Vastapaino.

Küttler, Wolfgang, Petrioli, Alexis & Wolf, Frieder Otto (2004). Historischer Materialismus. Teoksessa W. F. Haug ym. (toim.), Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Band 6/I, 316–334. Hampuri: Argument.

Labica, Georges (2014). Karl Marx – Les Thèses sur Feuerbach. Pariisi: Éditions Syllepse.

Labriola, Antonio (1902/2014). Discorrendo di socialismo e di filosofia. Secondo edizione ritoccata ed ampliata. Teoksessa Antonio Labriola, Tutti gli scritti filosofici e di teoria dell’educazione. Toim. Luca Basile & Lorenzo Steardo, 1389–1505. Milano: Bompiani.

Lahtinen, Mikko (2020). Jälkikirjoitus. Olivatko Marx ja Engels väärässä? Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels, Kommunistinen manifesti (suom. Juha Koivisto, Markku Mäki & Timo Uusitupa), 83–109. Tampere: Vastapaino.

Lahtinen, Mikko (2022). Onko sivistysyliopisto vielä olemassa? Tiedepolitiikka, 47(1), 31–36.

Liedman, Sven-Eric (2018). The Life and Works of Karl Marx. Engl. Jeffrey N. Skinner. Lontoo: Verso.

Macherey, Pierre (2008). Marx 1845. Les ”Thèses” sur Feuerbach. Traduction et commentaire. Pariisi: Éditions Amsterdam.

Marx, Karl (1845/2021). Ad Feuerbach. Suom. Jussi Silvonen. Teoksessa Jukka Heiskanen & Miika Salo (toim.), Karl Marx – Maailman muuttaminen, 95–99. Jyväskylä: SoPhi. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78804

Marx, Karl (1852/1978). Louis Napoleon Bonaparten Brumairekuun kahdeksastoista. MEVT6 3, 141–259. Moskova: Edistys.

Marx, Karl (1865/1965). Marx an Johann Baptist von Schweitzer (13. Februar 1865). MEW 31, 445–446. Berlin: Dietz.

Marx, Karl (1867/1965). Marx an Johann Philipp Becker (17. April 1867). MEW 31, 541. Berlin: Dietz.

Marx, Karl (1867/1974). Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. I osa. Suom. O. V. Louhivuori, Mauri Ryömä & Tuure Lehén. Moskova: Edistys.

Marx, Karl (1875/1979). Gothan ohjelman arvostelua. MEVT6 5, 531–551. Moskova: Edistys.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (1846/1978). Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus (Saksalainen ideologian I luku). MEVT6 2, 67–147. Moskova: Edistys.

Marx, Karl & Engels, Friedrich (1848/1998). Kommunistinen manifesti. Suom. Juha Koivisto, Markku Mäki & Timo Uusitupa. Tampere: Vastapaino.

Marx, Karl; Foner, Philip S. ja Landor, R. (1972). Two Neglected Interviews with Karl Marx. Science & Society, 36(1), 3–28.

Musto, Marcello (2014). Mies paikallaan – Marx Internationaalin aikana. Suom. Paula Rauhala. niin & näin, 3/2014, 81–90.

Musto, Marcello (2019). Marx’s Critique of German Social Democracy: From the International to the Political Struggles of the 1870s. Teoksessa Shaibal Gupta, Marcello Musto & Babak Amini (toim.), Karl Marx’s Life, Ideas, and Influences: A Critical Examination on the Bicentenary, 21–40. Lontoo: Palgrave-MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24815-4_2

Oittinen, Vesa (2021). Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset ja niiden tausta. Teoksessa Jukka Heiskanen & Miika Salo (toim.), Karl Marx – Maailman muuttaminen, 38–45. Jyväskylä: SoPhi. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78804

Silvonen, Jussi (2021). ”Todellisuudessaan se on yhteiskunnallisten suhteiden ensemble” – Feuerbach-teesit teoreettisena ”maastonvaihdoksena”. Teoksessa Jukka Heiskanen & Miika Salo (toim.), Karl Marx – Maailman muuttaminen, 72–94. Jyväskylä: SoPhi. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78804

Suchting, Wal (1979). Marx’s Theses on Feuerbach: Notes Towards a Commentary (with a New Translation). Teoksessa John Mepham & David-Hillel Ruben (toim.), Issues in Marxist Philosophy, Vol. II, Materialism, 5–34. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.

Wheen, Francis (2000). Karl Marx. Suom. Aarne T. K. Lahtinen. Helsinki: Otava.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2023-09-11

Viittaaminen

Lahtinen, M. (2023). Marxin Feuerbach-teeseistä "filosofian uuteen käytäntöön". Tutkimus & kritiikki, 3(1), 117–137. https://doi.org/10.55294/tk.125711