Ideologiakritiikin ja -teorian perustat ja merkitys nykyisissä kamppailuissa

Kirjoittajat

  • Jan Rehmann
  • Marko Ampuja

Avainsanat:

ideologiateoria, ideologiakritiikki, marxismi, Marx, Engels, Gramsci, Althusser, postmodernismi

Abstrakti

Teksti on pidennetty versio Jan Rehmannin esityksestä Helsingin yliopistossa 11.8.2022 järjestetyssä seminaarissa Ideology Theory in the Current Crisis Conjuncture. Tekstin on suomentanut Marko Ampuja.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Althusser, L. (1996). Pour Marx. Pariisi: La Découverte / Poche.

Althusser, L. (1984). Ideologia ja ideologiset valtiokoneistot. Teoksessa L. Althusser, Ideologiset valtiokoneistot, 86–143. Helsinki & Tampere: Kansankulttuuri & Vastapaino.

Ampuja, M. (2020). The Blind Spots of Digital Innovation Fetishism. Teoksessa M. Stocchetti (toim.), The Digital Age and its Discontents. Critical Reflections in Education, 31–54. Helsinki: Helsinki University Press.

Bakker, I. & Gill, S. (2003). Power and Resistance in the New World Order. Lontoo: Palgrave Macmillan.

Boltanski, L. & Chiapello, È. (2011). Le nouvel esprit du capitalisme. Pariisi: Gallimard.

Bourdieu, P. (1991). Genesis and Structure of the Religious Field’. Comparative Social

Research, 13(1), 1–44.

Chibber, V. (2022). The Class Matrix. Social Theory after the Cultural Turn. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Engels, F. (1875/1979). Engels August Bebelille (18.–28. maaliskuuta 1875). MEVT6 5, 552–559. Moskova: Edistys.

Engels, F. (1878/1979). Anti-Dühring. MEVT6 5, 177–523. Moskova: Edistys.

Engels, F. (1884/1979). Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä. MEVT6 6, 219–395. Moskova: Edistys.

Engels, F. (1886/1979). Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu. MEVT6 6, 396–445. Moskova: Edistys.

Foucault, M. (1969/2005). Tiedon arkeologia. Suom. T. Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino.

Freud, S. (1981). Johdatus psykoanalyysiin [Wienissä 1915–1917 pidetyt luennot]. Suom. E. Puranen. Jyväskylä: Gummerus.

Gramsci, Antonio (1975). Quaderni del carcere. Edizione critica dell’Istituto Gramsci (= Q). Toim. Valentino Gerratana. Torino: Einaudi.

Gramsci, A. (1979). Vankilavihkot. Valikoima. Toim. M. Böök. Suom. M. Berger, M. Böök & L. Talvio. Helsinki: Kansankulttuuri.

Gramsci, A. (1982). Vankilavihkot. Valikoima 2. Toim. M. Böök. Suom. M. Berger, M. Böök & L. Talvio. Helsinki: Kansankulttuuri.

Hall, S. (1992a). Sisäänkoodaus/uloskoodaus. Teoksessa J. Koivisto, M. Lehtonen, T. Uusitupa & L. Grossberg (toim.), Kulttuurin ja politiikan murroksia, 133–148. Tampere: Vastapaino.

Hall, S. (1992b). Thatcherismi ja teoreetikot. Teoksessa J. Koivisto, M. Lehtonen, T. Uusitupa & L. Grossberg (toim.), Kulttuurin ja politiikan murroksia, 322–354. Tampere: Vastapaino.

Haug, F. (2003). “Schaffen wir einen neuen Menschentyp”. Von Henry Ford zu Peter Hartz. Das Argument, 252, 606–617.

Haug, W. F. (1983.) Ideologiateorian ääriviivoja. Teoksessa W. F. Haug, Ideologiset mahdit ja vastarinta, 57–96. Helsinki: Tutkijaliitto.

Haug, W. F. (1993). Elemente einer Theorie des Ideologischen. Hampuri: Argument-

Verlag.

Horkheimer, M. & Adorno, T. W. (1944/2008). Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita. Suom. V. Pietilä. Tampere: Vastapaino.

Koivisto, J. & Pietilä, V. (1993). Der umstrittene Ideologiebegriff. W.F. Haugs Theorie des Ideologischen im Vergleich. Teoksessa W. F. Haug, Elemente einer Theorie des Ideologischen, 233–246. Hampuri: Argument-Verlag.

Labriola, A. (1896/1973). “In Memoria dl Manifesto dei communisti”. Teoksessa A. Labriola, Scritti filosofici e politici. Volume secondo (toim. Franco Sparberi), 469–530. Torino: Einaudi.

Larrain, J. (1994). Ideology and Cultural Identity. Modernity and the Third World

Presence. Cambridge: Polity Press.

Lukács, G. (1923/1968). “Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik“. Teoksessa G. Lukács, Georg Lukács Werke. Frühschriften II: Geschichte und Klassenbewusstsein, 161–518. Darmstandt & Neuwied: Luchterhand Verlag.

Marx, K. (1843/2009). Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Suom. J. Heiskanen & V. Oittinen. Helsinki & Jyväskylä: Minerva Kustannus.

Marx, K. (1845/2021). Ad Feuerbach. Suom. J. Silvonen. Teoksessa J. Heiskanen & M. Salo (toim.), Karl Marx - Maailman muuttaminen, 95–97. Jyväskylän yliopisto: SoPhi. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78804

Marx, K. (1867/2013). Pääoma: Poliittisen taloustieteen arvostelua. I osa. Pääoman tuotantoprosessi. Suom. O. V. Louhivuori, Mauri Ryömä & Tuure Lehén. [Helsinki]: TA-Tieto.

Marx, K. (1894/2015). Pääoma: Poliittisen taloustieteen arvostelua. III Osa. Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. Suom. Antero Tiusanen. [Helsinki]: TA-Tieto.

Marx, K. & Engels, F. (1845–1846/1978). Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus. (Saksalainen ideologian I luku). MEVT6 2, 67–147. Moskova: Edistys.

Marx, K. & Engels, F. (1845–1846/1987). Die deutsche Ideologie. MEW 3, 5–530. Berlin: Dietz.

Mau, S. (2023). Mute Compulsion. A Marxist Theory of the Economic Power of Capital. Lontoo: Verso.

McNally, D. (2001). Bodies of Meaning. Studies on Language, Labour, and Liberation.

New York: State University of New York Press.

Projekt Ideologietheorie (PIT) (1979). Theorien über Ideologie. Berliini: Argument-

Verlag.

Projekt Ideologietheorie (PIT) (2007). Faschismus und Ideologie. Toim. K. Weber. Hampuri: Argument-Verlag.

Rehmann, J. (2011). Can Marx’s Critique of Religion Be Freed from Its Fetters? Rethinking Marxism, 23(1), 144–53.

Rehmann, J. (2014). Theories of Ideology. The Powers of Alienation and Subjection. Chicago: Haymarket Books.

Rehmann, J. (2022). Deconstructing Postmodernist Nietzscheanism. Deleuze and Foucault. Engl. K. Swingle & L. Swingle. Leiden & Boston: Brill.

Türcke, C. (2019). Digitale Gefolgschaft. Auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft. München: C.H. Beck Verlag.

Veerkamp, T. (2001). Gott. Teoksessa W. F. Haug ym. (toim.), Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus Band 5, 917–931. Hampuri: Argument-Verlag.

Wacquant, L. (1999/2009). Prisons of Poverty. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Osasto
Katsaukset ja puheenvuorot

Julkaistu

2023-09-11

Viittaaminen

Rehmann, J., & Ampuja, M. (2023). Ideologiakritiikin ja -teorian perustat ja merkitys nykyisissä kamppailuissa. Tutkimus & kritiikki, 3(1), 138–159. https://doi.org/10.55294/tk.127795