Minkä taakseen jättää...

Bruno Latourin kriittinen käänne

Kirjoittajat

  • Sauli Havu

Avainsanat:

Bruno Latour, toimijaverkkoteoria, rakennesosiologia

Abstrakti

Hiljattain edesmennyt Bruno Latour (1947–2022) oli yhteiskuntatieteiden kiistanalaisimpia hahmoja. Latour on tullut tunnetuksi niin sanotun toimijaverkkoteorian kehittäjänä. Keskeistä toimijaverkkoteoriassa on ”ei-inhimillisten” toimijoiden ottaminen mukaan sosiaalista rakentaviksi elementeiksi. Latour tunnetusti asetti teoriasuuntauksensa tiukasti kriittistä yhteiskuntatiedettä – ja yhteiskuntatieteellistä traditiota laajemminkin – vastaan. Vasemmistossa suhtautuminen Latouriin on tämän vuoksi ollut jännitteistä. Kuten Alyssa Battistoni (2023) toteaa: ”Latour nautti vasemmiston antagonisoinnista ja monet vasemmalla rakastivat Latourin vihaamista”. Kuvaa mutkistaa se, että viimeisinä vuosinaan Latour julkaisi eksplisiittisen poliittisia ja radikaaleilta kuulostavia kannanottoja, joita inspiroi käsillä oleva ympäristökatastrofi. Näihin kannanottoihin voidaan laskea käsittelemäni teokset: yhdessä Nikolaj Schultzin kanssa kirjoitettu lyhyt ’memorandum’ On the Emergence of an Ecological Class (Latour & Schultz 2022) ja Vastapainolta Päivi Malisen sujuvana suomennoksena ilmestynyt Matkalla Maahan: Politiikka ja uusi ilmastojärjestys (Latour 2017/2022). Näissä teoksissa Latour käsittelee käytännössä ensimmäistä kertaa tuotannossaan esimerkiksi luokkapolitiikkaa. Erityisesti hän kontrastoi lähestymistapansa marxilaisuuden kanssa. Kuten Yrjö Haila toteaa tuoreessa Latourin muistokirjoituksessaan, ”marxilainen historiallis-yhteiskunnallinen ajattelu on varsinkin varhemmin ollut Latourille vierasta” (Haila 2023, 102). Käsittelemäni Latourin myöhemmät teokset sekä osin kyseenalaistavat että todentavat Hailan väitteen.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Battistoni, Alyssa (2023). Latour’s Metamorphosis. New Left Review, Sidecar Blog. Noudettu 2.4.2023 osoitteesta https://newleftreview.org/sidecar/posts/latours-metamorphosis.

Elder-Vass, Dave (2008). Searching for realism, structure and agency in Actor Network Theory. British Journal of Sociology, 59(3), 455–473. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2008.00203.x

Ekola, Akseli (2023). Kohti uutta historiallista materialismia. Karl Marx, Bruno Latour ja uusmaterialismi luonnon ja yhteiskunnan välissä. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86051

Haila, Yrjö (2023). Bruno Latour (1947–2022). Pluralistinen metodologi-metafyysikko kohtaa Gaian. niin & näin, 1/2023, 100–103.

Latour, Bruno (1984). Les Microbes: querre et paix. Suivi de Irréductions. Pariisi: Editions A. M. Métailié.

Latour, Bruno (1991/2006). Emme ole koskaan olleet moderneja. Suom. Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino.

Latour, Bruno (2004). Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. Critical Inquiry, 30(2), 225–248. https://doi.org/10.1086/421123.

Latour, Bruno (2005). Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.

Latour, Bruno (2010). An Attempt at a “Compositionist Manifesto”. New Literary History, 41(3), 471–490.

Latour, Bruno (2017/2022). Matkalla Maahan. Politiikka ja uusi ilmastojärjestys. Suom. Päivi Malinen. Tampere: Vastapaino.

Latour, Bruno & Schultz, Nikolaj (2022). On the Emergence of an Ecological Class. A Memo. Engl. Julie Rose. Lontoo: Polity.

Malm, Andreas (2018). The Progress of This Storm. Nature and Society in a Warming World. Lontoo: Verso.

Malm, Andreas & The Zetkin Collective (2021). White Skin, Black Fuel. On the Danger of Fossil Fascism. Lontoo: Verso.

Marx, Karl (1844/1968). Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahr 1844. MEW 40. Schiften bis 1844 erster Teil, 465–590. Berliini: Dietz.

Marx, Karl (1857–1858/1983). Ökonomische Manuskripte 1857/1858. MEW 42. Berliini: Dietz.

Marx, Karl (1867/2013). Pääoma. Poliittisen taloustieteen arvostelua. 1. osa. Pääoman tuotantoprosessi. Suom. O. V. Louhivuori, Mauri Ryömä & Tuure Lehén. [Helsinki]: TA-tieto.

Moore, Jason W. (2016). Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital. Lontoo: Verso.

Osasto
Marx ja antroposeeni

Julkaistu

2023-09-11

Viittaaminen

Havu, S. (2023). Minkä taakseen jättää.: Bruno Latourin kriittinen käänne. Tutkimus & kritiikki, 3(1), 88–102. https://doi.org/10.55294/tk.128609