Marxismi versus ekonomismi

Johdatus luokkataisteluun teorian alueella

Kirjoittajat

  • Matti Kortesoja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Ekonomismi, Hegemonia, Ideologia, Marxismi, Yhteiskunnalliset suhteet

Abstrakti

Artikkelissa esitetään, että ekonomismi on eräs tärkeimmistä porvarillisen hegemonian ideologisista perustoista, mikä estää yhteiskunnallisesti alistetussa asemassa olevia ryhmittymiä osallistumasta poliittiseen kamppailuun hegemoniasta. Marxismi-leninismissä, jota voi pitää ekonomismin ja sen vastustamisen historiallisena lähtökohtana, antagonistiset tuotantosuhteet muodostavat yhteiskuntaluokat, jotka redusoituvat yhteiskunnan ”taloudelliseen perustaan”. Toisin sanoen työväenluokka artikuloituu tiukasti talouden perustalta, mikä määrää sen politiikan ja ideologian. Antonio Gramscin Vankilavihkot kytkee kamppailun hegemoniasta konkreettisemmin ja historiallisesti erityisemmin ideologian alueelle. Työväenluokka käy hegemoniasta ideologista kamppailua talouden ohella kulttuurin rintamalla, jossa poliittista kamppailua organisoivien intellektuellien tavoitteena on muodostaa ‘historiallinen blokki’ (blocco historico) suhteellisen itsenäisen maailmankuvan pohjalta. Gramsci käyttää termiä ‘terve järki’ (senso comune) arkijärkisistä tavoista ajatella ja toimia, jotka eivät ole vielä artikuloituneet johdonmukaiseksi ja systemaattiseksi maailmankuvaksi. Tässä yhteydessä Gramsci palauttaa mieliin Friedrich Engelsin huomautuksen, jonka mukaan talous on vasta ‘viime kädessä’ historian liikkeellepaneva voima, jota Louis Althusser on vienyt ideologiateoriassaan eteenpäin. Althusserin mukaan se, että talous määrää kapitalistista yhteiskuntamuodostumaa ‘viime kädessä’, tulisi liittää Karl Marxin tekemään havaintoon siitä, että ihmiset tulevat tietoiseksi ristiriidoista ”ideologian alueella”. Artikkeli tarkastelee marxilaista käsitystä yhteiskunnasta politiikan, talouden ja ideologian suhteiden muodostamana kompleksisena kokonaisuutena (Gliederung), eli yhteiskunnallisten suhteiden artikulaationa kriittisessä suhteessa ekonomismiin, jossa talous ja politiikka erotetaan ideologisesti toisistaan.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Althusser, Louis (1969). For Marx. London: Allen Lane.
—— (1976). Essays in Self-Criticism. London: New Left Books.
—— (1984). Ideologiset valtiokoneistot. Helsinki, Tampere: Kansankulttuuri & Vastapaino.
—— (1993). The Future Lasts Forever: A Memoir. London: Chatto and Windus.
Althusser, Louis; Étienne Balibar (1970). Reading Capital. London: New Left Books.
Barfuss, Thomas; Juha Koivisto (2014). Stuart Hall (1932–2014): Kulttuurintutkimus, musta diaspora ja kamppailu neoliberalismia vastaan. Media & viestintä 37(2), 134–138.
Behrent, Michael C. (2009). Liberalism without Humanism: Michel Foucault and the Free-Market Creed, 1976–1979. Modern Intellectual History 6(3), 539–568.
Brown, Wendy (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Cambridge: Zone Books.
Callinicos, Alex (1983). The Despair of the Reformist. Socialist Review (June), 28–31.
Farris, Sara R. (2013). Althusser and Tronti: the primacy of politics versus the autonomy of the political. Teoksessa Katja Diefenbach, Sara R. Farris, Gal Kirn, Peter Thomas (toim.) Encountering Althusser: Politics and Materialism in Contemporary Radical Thought. London: Bloomsbury, 185–203.
—— (2017). Marxism, Religion and Femonationalism: An Interview with Sara Farris. Salvage 13.7.2017. Saatavilla verkossa: <http://salvage.zone/online-exclusive/marxism-religion-and-femonationalism-an-interview-with-sara-farris/>.
Engels, Friedrich (1973). Puhe Karl Marxin haudalla. Marx–Engels. Valitut teokset (3 osaa). 3. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 146–147.
—— (1979). Engels Joseph Blochille. Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 6. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 604–606.
Freud, Sigmund (1968). Unien tulkinta. Helsinki: Gummerrus.
Gallas, Alexander (2016). The Hall-Jessop Debate. Teoksessa: The Thatcherite Offensive. Leiden: Brill. 11–25.
Gramsci, Antonio (1975) Quaderni del carcere, Valentino Gerratana (toim.). Torino: Einaudi.
—— (1976). Eräitä näkökohtia Etelän kysymyksessä. Julkaistu kokoelmassa Antonio Gramsci: Työväenluokan yhtenäisyys. “L´Ordine Nuovossa julkaistuja artikkeleita 1919–1920. Moskova: Kustannusliike Edistys, 291–327.
—— (1979). Vankilavihkot (toim. Mikael Böök). Helsinki: Kansankulttuuri.
—— (1982). Vankilavihkot, valikoima 2 (toim. Mikael Böök). Helsinki: Kansankulttuuri.
Hall, Stuart (1977). The ‘Political’ and the ‘Economic’ in Marx’s Theory of Classes. In Alan Hunt (toim.), Class and Class Structure. London: Lawrence and Wishart, 15–60
—— (1992). Thatcherismi ja teoreetikot. Teoksessa Juha Koivisto, Mikko Lehtonen, Timo Uusitupa ja Lawrence Grossberg (toim.) Kulttuurin ja politiikan murroksia. Vastapaino: Tampere, 322–354.
—— (1992). Postmodernismista ja artikulaatiosta. Stuart Hallin haastattelu (toim. Lawrence Grossberg). Kulttuurin ja politiikan murroksia. Vastapaino: Tampere, 355–380.
—— (1998). The Great Moving Nowhere Show. Marxism Today (Nov/Dec), 9–14.
Havu, Sauli (2019). Liberalismin lumo? Michel Foucault’n uusliberalismitulkinnan tarkastelua. Kandidaatintutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
Johannes Paavali II, paavi (1987). Ihmisen työstä: kiertokirje 14.9.1981 Laborem exercens. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus.
Jakobson, Roman (1956). Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. Teoksessa Fundamentals of Language. ’s-Gravenhage: Mouton, 115–133.
Koivisto, Juha; Lahtinen, Mikko (2012). Conjuncture, Politico-historical. Historical Materialism 20(1), 267–277.
—— Koivisto, Juha; Lahtinen, Mikko (2012). Poliittisen järjen kritiikki: Marx. Teoksessa Petri Koikkalainen, Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 446–474.
Koivisto, Juha; Pietilä, Veikko (1996). Ideological Powers and Resistance: The Contribution of W. F. Haug and Projekt Ideologie-Theorie. Rethinking Marxism 9(4), 40–59.
Krätke, Michael R. (2011). Antonio Gramsci’s Contribution to a Critical Economics. Historical Materialism 19(3), 63–105.
Laclau, Ernesto (1977). Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism. London: Verso.
Laclau, Ernesto; Chantal Mouffe (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London & New York: Verso.
Lahtinen, Mikko (1997). Niccolò Machiavelli ja aleatorinen materialismi. Louis Althusser ja Machiavellin konjunktuurit. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.
Lenin, V.I. (1967). Mitä on tehtävä? Teoksessa Valitut teokset (4 osaa). 1. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 275–432.
—— Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky. Teoksessa Valitut teokset (4 osaa). 4. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 15–100.
Lewis, John (1972). The Althusser Case. Australian Left Review, 1(37), 16–26.
Marx, Karl (1971–73). Marx Ludvig Kugelmannille. 11. heinäkuuta 1868. Teoksessa Valitut teokset (3 osaa). 2. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 381–382.
—— (1978). Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista. Teoksessa Valitut teokset (6 osaa). 3. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 141–259.
—— (1979a). Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 1. Moskova: Kustannusliike Edistys.
—— (1979b). Poliittisen taloustieteen arvostelua. Teoksessa Valitut teokset (6 osaa). 4. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 5–185.
—— (1986). Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (”Grundrisse”). Kustannusliike Edistys, Moskova.
—— (2009). Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Helsinki, Jyväskylä. Minerva Kustannus.
Marx, Karl; Engels, Friedrich (2016). Kommunistinen manifesti. Tampere: Vastapaino.
—— (1978). Saksalainen ideologia. Teoksessa Valitut teokset (6 osaa). 2. osa. Moskova: Kustannusliike Edistys, 67–147.
Miller, Peter; Rose, Nikolas (2008). Miten meitä hallitaan? Tampere: Vastapaino.
Poulantzas, Nicos (1975). Political Power and Social Classes. London: New Left Books & Sheed and Ward.
Rauhala, Paula (2014). Autonomit ja arvoteoria. Poliittinen talous 2(1), 86–97.
Rehmann, Jan (2007). Ideology Theory. Historical Materialism 15(4), 211–239.
—— (2013). Theories of Ideology. The Powers of Alienation and Subjection. Leiden: Brill.
Saito, Kohei (2019). Revolution and Radical Democracy: Marx Versus Post-Marxism. Teoksessa Shaibal Gupta, Marcello Musto, Babak Amini (toim.) Karl Marx’s Life, Ideas, and Influences A Critical Examination on the Bicentenary. 41–59.
Saussure, Ferdinand de (2014). Yleisen kielitieteen kurssi. Tampere: Vastapaino.
Schantz, Hans Jørgen (1996). Karl Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen. Helsinki: Tutkijaliitto.
Streeck, Wolfgang (2015). Ostettua aikaa – Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi. Vastapaino: Tampere.
Teivainen, Teivo (2013). Yritysvastuun umpikuja. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 1/2013.
Thompson, Edward P. (1978). The Poverty of Theory and Other Essays. London: Merlin Press.
Wood, Ellen Meiksins (1981). The Separation of the “Economic” and the “Political” in Capitalism. New Left Review I, 127, 66–95.
—— (1986). The Retreat From Class: A New True Socialism. London, New York: Verso.
Zamora, Daniel (2016). Foucault, the Excluded, and the Neoliberal Erosion of the State. In Foucault and Neoliberalism (toim). Daniel Zamora & Michael C. Behrent. Cambridge: Polity Press, 63–84.
Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2021-08-05

Viittaaminen

Kortesoja, M. (2021). Marxismi versus ekonomismi: Johdatus luokkataisteluun teorian alueella. Tutkimus & kritiikki, 1(1), 43–66. https://doi.org/10.55294/tk.95213