”Taistelua on tarmokkaasti avustettava”

Kutomatyöläisten pohjoismainen yhteistyö 1920-luvulla

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.37456/tvt.111189

Avainsanat:

tekstiiliteollisuus, työläiset, lakot, pohjoismainen yhteistyö, Hyvinkää

Abstrakti

Artikkeli käsittelee Suomen kutomotyöläisten kansainvälistä yhteistyötä 1920-luvulla sekä sitä, miten yhteistyö näkyi vuonna 1928 Hyvinkään lakon järjestelyissä ja jälkiselvittelyissä. Pääasiallisina lähteinä ovat Suomen Kutomateollisuustyöväen Liiton (SKTTL, per. 1906) arkistoaineistot ja järjestöjen omat julkaisut, kuten Kutomatyöläinen sekä liittoa lähellä ollut sosialidemokraattinen Kansan Lehti. Pohjoismainen kutomoteollisuuden edunvalvonta kehittyi ja voimistui 1920-luvulla. Yhteistyön vahvimpia ilmentymiä olivat tarkentuvat, sitoviksi muuttuvat yhteistyösopimukset, joissa liittojen jäsenet sitoutuivat myös merkittävään taloudelliseen tukeen. Jos tarkastellaan pohjoismaisen yhteistyön aktiivisia toimijoita, varsinaisesta ydinjoukosta erottuu ryhmä miehiä, joista osa oli mukana jo 1910-luvun taitteessa ja edelleen 1930-luvun alkaessa. Kussakin maassa oli omat pitkäaikaiset edustajansa.
Kansainvälinen tuki konkretisoitui vuoden 1926 sopimuksen jälkeen ensin Norjan kutomotyöläisten ryhtyessä lakkoon ja sitten vuonna 1928 Hyvinkään kutomotyöläisten lakossa. Pohjoismaiset liitot olivat lakon tärkein rahoittaja. Vaikka Hyvinkään lakon tulokset jäivät toivottua niukemmiksi, pohjoismaista yhteistyötä kiiteltiin alan lehdessä, ja pohjoismaiset yhteistyökonferenssit jatkuivat seuraavinakin vuosina.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ArbArk), Norja

Digitoidut aineistot, https://www.arbark.no/Digitale_Dokumenter.htm

Hyvinkään kaupunginmuseo (HyKM)

Hyvinkään villatehtaan arkisto

Hyvinkään osasto 5:n pöytäkirjat

Kansan Arkisto (KanA)

Suomen Kutomateollisuustyöväen Liitto (SKTTL)

Liittohallinnon kokouspöytäkirjat

Kirjeenvaihto

Työväen Arkisto (TyArk)

Suomen Ammattijärjestön (SAJ) Arkisto

SAJ:n toimeenpanevan valiokunnan pöytäkirjat

Suomen Kutomateollisuustyöväen Liitto (SKTTL)

Kirjeenvaihto

Liiton kiertokirjeet

Ulkomaille lähetetyt kirjeet

Sanomalehdet ja aikakauslehdet

Kansan Lehti (KL)

Kutomatyöläinen (KT)

Suomen Sosialidemokraatti (SS)

Textilarbetaren

Vävlagaren

Tutkimuskirjallisuus

Ala-Kapee, Pirjo ja Marjaana Valkonen. Yhdessä elämä turvalliseksi: SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen kehitys vuoteen 1930. Helsinki: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, 1992.

Bergholm, Tapio. Kovaa peliä kuljetusalalla. Vol 2, Kuljetusalan ammattiyhdistystoiminta vuosina 1925–1960. Helsinki: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, 1997.

Bergholm, Tapio. SAK:n historia. Helsinki: SAK, 2013.

Christensen, Lars K. ”Denmark: The Textile Industry and the Formation of Modern Industrial Relations.” Teoksessa The Ashgate Companion to the History of Textile Workers 1650–2000, toimittaneet Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra-Kuperus ja Elise van Nederveen Merkerk, 141–169. Farnham: Ashgate, 2010.

Haarla, Ralf. Taistelu työehtosopimuksista: Silmäys politikoiviin ammatillisiin järjestöihin. Helsinki: Otava, 1929.

Hakalehto, Ilkka. ”Suomen kommunistinen puolue ja sen vaikutus julkiseen poliittiseen työväenliikkeeseen 1918–1928.” Lisensiaattityö, Helsingin yliopisto, 1966.

Julkunen, Raija ja Liisa Rantalaiho. ”Women on strike: Nonexistent or silenced?” Teoksessa Strike and Social Change, toimittanut Pauli Kettunen, 97–114. Turku: Turun maakuntamuseo, 1993.

Kettunen, Pauli. Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus: Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918–1939. Historiallisia tutkimuksia 138. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1986.

Koivuniemi, Jussi. Nokian kumitehtaan lakko 1928–1929. Nokia, 1991.

Lahtinen, Anu. ”Sankarillinen yksimielisyys: Hyvinkään villatehtaan lakon paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteydet.” Työväentutkimus Vuosikirja (2018), 4–19.

Mansner, Markku. Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa: Suomen Työnantajien Keskusliitto 1907–1940. Helsinki: Teollisuuden Kustannus Oy, 1981.

Mattila, Aarne. Työriitojen sovittelun historia. Työpoliittinen tutkimus 27. Helsinki: Työministeriö, 1992.

Peltola, Jarmo. Työllisyys, työttömyys ja huolenpito: Yhteiskunta Tampereella 1928–1938. Vol. 1, 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa. Tampere: Tampere University Press, 2008.

Savola, Matti. Lakko Työelämän ristiriitana: Tutkimus suomalaisen yhteiskunnan lakoista, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 15. Helsinki: WSOY, 1931.

Suoranta, Anu. Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Tampere: Vastapaino, 2009.

Sw[ensson], S[ven]. ”Janzén, Gustaf Adolf.” Teoksessa Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok. Vol. 4, I-Lindner, toimittaneet Torsten Dahl et al., 48–49. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1948.

Syrjänen, K. V. Suomen Kutomateollisuustyöväen liitto 1906–1931. Helsinki: Suomen Kutomateollisuustyöväen liitto, 1931.

Tuominen, Inka. ”Väärin lakkoiltu?: Suhtautuminen Hyvinkään villatehtaan 1901 lakkoilijoihin.” Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2020.

Weiss, Holger. För kampen internationellt!: Transportarbetarnas globala kampinternational och dess verksamhet i Nordeuropa under 1930-talet. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2019.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-20