Porthan-Seuran verkkolehdessä Auraica julkais­­taan suomen tai ruotsin kielellä lähinnä Turun Akate­mian aikaan ja Porthaniin liittyviä tutki­muksia, käännök­siä ja kom­mentoi­tuja editioita sekä alaa koskevia kirja-arvos­teluja ja kirjallisuus- yms. katsauksia. - Artikkelit käyvät läpi tie­teellisen tarkis­tuk­sen. Ohjeet kirjoittajille

I Porthan Sällskapets open access ‑tidskrift Auraica publiceras lärdoms­histo­riska studier, över­sättnin­gar eller kommen­terade editio­ner på finska eller svenska, som behandlar främst den kung­liga Åbo Akade­mins och Henrik Gabriel Porthans tid. - Artik­larna genom­går en veten­skaplig granskning.

Uusin numero

Nro 9 (2018)
Julkaistu: 2019-02-01

Pääkirjoitus - Ledare

Muut artikkelit Andra artiklar

Kirjallisuusarvostelut - Recensioner

Näytä kaikki numerot