Om tidskriften

Tidskriften Budkavlen utges av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Fokus ligger på akademiska artiklar inom det traditionsvetenskapliga fältet (etnologi, folkloristik, kulturanalys och kulturhistoria). Budkavlen grundades år 1922 och tidskriften utkommer en gång per år. Tidskriftsnumren är tematiska, men även artiklar utanför temat tas emot för publikation. De äldsta årgångarna av Budkavlen finns digitaliserade hos Nationalbiblioteket.

Budkavlen är en open access-tidskrift fritt tillgänglig omedelbart efter publicering. Ingen prenumeration krävs och inga nedladdningsavgifter tillkommer för att få tillgång till artiklarna.

Materialet publiceras under licensen Creative Commons Attribution 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

I Budkavlen publiceras vetenskapliga artiklar, översikter och recensioner. Artiklar granskas av två utomstående sakkunniga, medan översikter och recensioner granskas inom redaktionen.

Granskarna av artiklar tillhör inte redaktionen, de är anonyma och även bidragen anonymiseras (”double-blind”). Granskningsprocessen dokumenteras.

Budkavlen följer de principer för kollegial granskning som sammanställts av Förbundet för vetenskaplig publicering i Finland (se principerna, publicerade på finska). Vid granskningen beaktas t.ex. i vilken mån

  • bidragen ger ny forskningskunskap på det valda området
  • resonemanget förankras i den centrala forskningen på området
  • artikeln har en klar och logisk uppbyggnad där analys/utförande och resultat motsvarar det syfte som presenterats i inledningen
  • syftet/forskningsfrågorna är tydligt formulerade och fokuserade samt avgränsade på ett lämpligt sätt
  • användningen av teori, metoder och begrepp är konsekvent, väl motiverad och meningsfull med tanke på syftet.

Budkavlen använder VSD:s märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer i samband med de kollegialt granskade artiklarna (efter 2019), och har förbundit sig till att följa de användningsvillkor som gäller för märket.

Redaktörerna för det aktuella numret av tidskriften avgör om insända bidrag tas med i volymen och om bidragen ska genomgå kollegial granskning samt begär in granskarutlåtanden.

Bidrag till Budkavlen kan skickas in via sidan Bidrag. För mera information, se call for papers. Information om tidtabellen och anvisningar om abstrakt, längden på bidrag, referenssystem etc. ges på sidan Bidrag.

Budkavlen ges ut med understöd från Svenska litteratursällskapets Traditionsvetenskapliga nämnd.