Arkiv

 • Budkavlen 2018, Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi. Under ytan, kulturanalyser av det bortglömda dolda och triviala: Omslagsbild: Rengöring av Aura å. Anne Saarinen 2016 / Vastavalo fi.

  Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala
  Vol 97 (2018)

  I detta specialnummer av Budkavlen visar skribenterna hur kulturanalys kan användas för att undersöka sådant som vi knappt ser, hör, känner eller förnimmer. Denna osynlighet, tystnad eller flyktighet kan bero på att artefakter, minnen eller berättelser glöms bort, döljs eller omges av tabun. det är frågan om sådant som blir så trivialt att blicken sveper förbi utan att få fäste; att minnet har bleknat eller att det likt diverse artefakter förpassats allt längre ned i en redan överfylld minneslåda.

  Ambitionen har varit att visa hur kulturanalytiker går tillväga för att synliggöra sådant som är betydelsebärande i kulturell mening, utan att människor alltid tänker på det. Vi har trängt ned under ytan på såväl samhället som människan, men också under ytan på kulturanalys som metod.

  Temanumret visar prov på den bredd som karakteriserar kulturanalysen vid Nordisk etnologi respektive Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Boken riktar sig till Budkavlens sedvanliga läsekrets samt till studenter som är intresserade av kulturanalys.

  Red. Fredrik Nilsson & Lena Marander-Eklund

 • Budkavlen 2019, Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi: Den problematiserade kroppen.Omslagsbild: Diana / unsplash.com Bilden föreställer överdelen av ett mänskligt skelett

  Den problematiserade kroppen
  Vol 98 (2019)

  Detta nummer av Budkavlen fokuserar på kroppen och de strategier som aktiveras när människokroppar konfronteras med varandra och med omgivningen. Genom att rikta sökarljuset mot hur kroppar problematiseras i olika sammanhang, lyfter artiklarna fram frågeställningar kring disciplinering av kroppen, relationer mellan kropp och samhälle, kroppar i rörelse och kravet på lika villkor oavsett kroppslig funktionalitet. I slutändan skapas en mångfasetterad bild av samtida förståelser av den mänskliga kroppen.

  Red. Blanka Henriksson & Jakob Löfgren

 • Budkavlen 2020, Tidskrift för etnologi och folkloristik, Åbo Akademi: Människor och andra djur.Omslagsbild: Bilden föreställer ett insekthotell i form av ett hus av trä

  Människor och andra djur
  Vol 99 (2020)

  Detta nummer av Budkavlen utgör ett bidrag till det växande forskningsfältet kulturella djurstudier. I volymen behandlas för­hållandet mellan djur, kultur och mellanartsliga relationer ur flera olika perspektiv. Numret svarar på det i tiden liggande intresset och behovet av att kulturanalytiskt analysera och reflektera över människans relationer till andra djur och arter och deras relation till oss. I volymens bidrag fokuseras bland annat hur djur klassificeras, värderas och problematiseras, hur vi förhåller oss till djur, hur vi pratar om djur och vilka praktiker som uppstår i möten med djur i vår vardag.

  Red. Sonja Hagelstam & Sanna Lillbroända-Annala

 • Bild av ett av Budkavlens första nummer i en mobiltelefon

  Budkavlen 100 år: En tidskrift i tiden
  Vol 100 (2021)

  Denna volym behandlar Budkavlens 100-åriga historia. Jubileumsnumret ska emellertid inte läsas som en regelrätt historik, utan istället belyses tidskriftens 100-åriga färdväg ur olika perspektiv. Samtliga som bidragit med texter, förutom Lars-Eric Jönsson, har under olika tider ingått i Budkavlens redaktionsråd. Många av artiklarna har en eftertänksam och tillbakablickande karaktär där det föränderliga redaktionella arbetet kring tidskriften diskuteras. Mycket har förändrats. Från att ha varit ett nationellt projekt har tidskriften utvecklats till ett vetenskapligt forum där texterna genomgår kollegial granskning och publicering online. Men det finns också tydliga spår av kontinuitet, såsom att tidskriften formas av den etnologiska och folkloristiska miljön vid Åbo Akademi.

  Red. Lena Marander-Eklund & Fredrik Nilsson