Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Texten följer de regler för omgång, format, referenser och annat som beskrivs i Riktlinjer för författare.
  • All information som gör det möjligt att identifiera författaren har tagits bort från dokumentet.
  • Författaren är ansvarig för korrekturläsning av manuskriptet.
  • Forskningen som artikeln baseras på fyller de krav som ställs på etiskt hållbar forskning.

Riktlinjer för författare

Alla artiklar genomgår en dubbelblind refereeprocedur där två referenter avgör artiklarnas vetenskaplighet och publiceringsvärde. Referenterna väljs av redaktionsrådet och både referenten och skribenten förblir anonyma i förhållande till varandra. Efter refereeutvärderingen och den eventuella omarbetningen skickas det slutliga manuskriptet till redaktionen.

Manuskripten ska helst vara skrivna med ordbehandlingsprogrammen Word eller Open Office. Undvik formatering som försvårar ombrytningen. Artiklarna får inte överskrida 40.000 tecken (inkl. mellanslag), inklusive noter och litteratur. Artiklarna ska ha en kort engelsk sammanfattning på ungefär 2000 tecken inklusive mellanslag. Till artikeln bifogas 3–4 nyckelord på svenska och engelska. 

Sammanfattningarna språkgranskas av en professionell språkgranskare. Redaktörerna sköter kontakten med språkgranskare. Bilder med eller utan bildtexter är välkomna. De bör senast lämnas in med den färdiga artikeln, helst som egna filer per e-post.

Bokrecensioner ska inte överskrida 4000 tecken och översikter 8000 tecken (inklusive mellanslag).

Utformning av manuskript
Kortare citat utmärks med citattecken, längre citat som blockcitat. Kursiv kan användas för termer som författaren önskar framhäva. Använd endast vänstermarginal, inte orddelningsfunktionen eller fasta sidbyten. Det är önskvärt med så få noter som möjligt. Eventuella noter ska placeras efter texten. Litteraturhänvisningarna görs i texten och inte i en notapparat.

Hänvisningarna görs i en parentes som avslutar meningen med författarnamn, publiceringsår och sidhänvisning, sålunda: “… (Adolfsson 2000:50).” Inget mellanrum före eller efter kolon. Om författarens namn nämns i texten sättes en parentes omedelbart efter namnet endast med årtal och sidhänvisning: ”… som Andersson ( 2000:50) hävdar…” Nämns författaren och boktiteln (i kursiv) i den löpande texten, ska endast utgivningsår anges i parentes.: ”…som behandlas av Maria Adolfsson i Fäderneslandets kännedom (2000)”.

Käll- och litteraturförteckning
En litteraturförteckning uppgörs efter texten och ordnas alfabetiskt enligt följande huvudprinciper:

Författare (efternamn, förnamn) Utgivningsår. Boktitel: Eventuell undertitel (båda i kursiv). Utgivningsort: Förlag. Förlaget kan utelämnas men utgivningsorten bör anges.

Exempel på monografihänvisning:

Klinkmann, Sven-Erik, Henriksson, Blanka & Häger, Andreas (red.) 2017. Föreställda finlandssvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Exempel på artikelhänvisning:

Metsämäki, Lina 2019. ”Att känna sig obekväm men amma ändå. Problematiska känslor och kroppar i berättelser om offentlig amning”. Budkavlen, årg. 98, s. 65–92.

Exempel på näthänvisning:

Midholm, Lina 2020. ”Enen, korset och Gunnar Arnborg”. Folkminnesarkiven berättar. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/om-oss/vara-bloggar-och-poddar/folkminnesarkiven-berattar/arkivberattelser/2020-08-18-enen-korset-och-gunnar-arnborg.html (12.11.2020)

Tidskriften är skyldig att i artiklarnas litteraturförteckningar ange DOI (Digital Object Identifier) för källor som har sådana. Det är artikelförfattarens ansvar att ange DOI i litteraturförteckningen. Har man använt materialet i digital form framgår DOI i samband med publikationen. Ett sätt att kontrollera saken är att gå till https://www.crossref.org, klicka på fliken Search metadata och söka på någon uppgift om publikationen, t.ex. titel eller författare. Det är också möjligt att köra en sökning på hela litteraturlistan här: SimpleTextQuery. DOI skrivs med förledet https://doi.org/, t.ex. https://doi.org/10.23978/inf.68907, och fungerar då som en permanent webbadress. Någon annan webbadress behöver då inte anges.

Källorna anges före litteraturen.

Illustrationer, ljud- och filmklipp
Redaktionen välkomnar förslag till illustrationer, ljud- och filmklipp i format som lämpar sig för webben. Förslag till texter för illustrationer, bilder och dylikt ska inkluderas i slutet av textfilen med tydlig numrering som hänför sig till bilden.

Alla notexempel, bilder, diagram och annan grafik ska levereras som separata bildfiler. För fotografier eller skannat material rekommenderas JPEG (hög kvalitet) eller TIFF – detta gäller också skannade noter. Noter producerade i ett datorprogram ska levereras som pdf. För diagram, logor och liknande, dvs. bilder med enhetliga färgytor, ska filerna sändas in som PNG, GIF eller SVG. Diagram gjorda i Excel ska också levereras i Excelformat. I texten bör utmärkas var exempelvis bilden ska infogas.

Till texten kan även bifogas audio- eller videomaterial. Om materialet redan är publicerat (t.ex. på YouTube eller Soundcloud) kan länken bifogas i texten.

Rättigheter
Det är författarens skyldighet att kontrollera, inhämta och redogöra för rättigheter för material i artikeln som författaren inte är upphovsman till. Vid oklara fall, kontakta huvudredaktören. Till materialet bör alltid bifogas uppgifter om upphovsman och källa.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part. För utförlig information om integritetspolicyn se: Privacy Policy (på finska och engelska).