FÖRLÄNGT: Call for abstracts, Budkavlen 2023

2022-06-20

 

Deadline förlängd till 15.9.2022. Även artiklar utanför det givna temat tas emot for granskning och eventuell publicering.  (O)lyckans kulturella praktiker

Lycka och olycka har länge varit ett centralt tema för folkliga föreställningar. Uppfattningarna om vad lycka eller olycka är har däremot varierat. Lyckan har t.ex. setts som bunden till tid och rum, skiftande och flyktig, en gåva, något eftertraktat, men också odemokratisk och ojämnfördelad. Både Gud och ödet har fått stå som svar på vad som bringar lycka, samtidigt som det finns olika folkliga föreställningar om hur man kan påverka sin lycka genom ritualer. Även om lyckan framställts som något utom människans kontroll, så har hon försökt påverka den. 

I ett alltmer individualiserat samhälle lägga individens förmåga att påverka sin egen lycka i centrum. Att lyckan är det högsta målet för en persons liv är underförstått, och därmed hamnar de kulturella, historiska och samhälleliga strukturerna i skymundan. Alla är sin egen lyckas smed, men vad och hur förväntas vi smida? I likhet med äldre folkliga föreställningar finns det idag en mängd föreställningar om hur lyckan tar sig uttryck, hur man uppnår den, samt vad som gör människor olyckliga. 

I detta temanummer av tidskriften Budkavlen uppmanar vi skribenterna att fundera på lyckans och olyckans kulturella praktiker. Fokus kan ligga på exempelvis diskursiva framställningar av (o)lycka, (o)lyckliga vardagsritualer, eller (o)lycka som genre. Hur används, retoriskt eller performativt, (o)lycka i skapandet av en text, ideologi, handling, tankesätt osv?

Skicka in ditt abstract på 300–400 ord till budkavlen@abo.fi senast 15.9.2022. Deadline för färdiga artiklar är 31.3.2023.

Vänliga hälsningar,

Gästredaktörer Sofia Wanström & Bettina Westerholm