Call for abstract: Jakt och fiske

2024-03-13

Jakt och fiske har spelat en stor roll i nordiska samhällen och har påverkat kulturella uttryck, praktiker och identiteter. Vad jakten och fisket betytt och hur den har uppfattats har varierat i tid och rum. Historiskt var fiske och jakt en nödvändighet och en näringsgren. I ett alltmer urbant och individualistiskt samhälle handlar jakten och fisket inte alltid längre om att få mat för dagen och deras plats står i ständig förändring. Som praktik är jakten och fisket föremål för diskussioner och omgärdas av diskurser som kulturarv, motstånd, biologisk mångfald, viltvård, utfiske och skyddsjakt.

 

I detta nummer av tidskriften Budkavlen uppmanar vi forskare att fundera på jakten och fiskets kulturella praktiker, berättelser, identiteter, platser och rum, i nutid och dåtid i Norden. Vi ser fram emot en bred palett av etnologiska och folkloristiska bidrag som på olika sätt belyser jaktens och fiskets betydelse i förändring.

 

Skicka in ditt abstrakt på 200–300 ord till Budkavlen senast 15 september 2024 på adressen Budkavlen@abo.fi. Deadline för inlämnade artiklar är den 31.3.2025.

 

Abstractet ska innehålla följande:

- artikelns problemformulering och bakgrund

- material och metod samt teoretisk ingång

- förväntade resultat

Ange också ditt namn och affiliation. Se https://journal.fi/budkavlen/about/submissions

Tidskriften Budkavlen ges ut av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Fokus ligger på akademiska artiklar inom det traditionsvetenskapliga fältet (etnologi, folkloristik, kulturanalys och kulturhistoria). Redaktionsrådet välkomnar originalmanus på max 40 000 tecken (inklusive mellanslag) skrivna på svenska eller på nordiska språk. Alla artiklar genomgår en dubbelblind refereeprocedur där två referenter avgör artiklarnas vetenskaplighet och publiceringsvärde. Budkavlen grundades år 1922 och utkommer open access med ett nummer per år.

Vänliga hälsningar

Gästredaktörer Johan Bergman & Jakob Löfgren