Laillinen, työteliäs ja perheellinen siirtolainen: Muuttoliike Suomesta Aunuksen kuvernementtiin 1880-luvulta 1900-luvun alkuun

Kirjoittajat

  • Alexander Osipov Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

maahanmuutto, perhesiirtolaisuus, suomalaiset, Aunuksen Karjala, 1800–1900-lukujen vaihde, talonpoikaisyhteisö

Abstrakti

Esittelen ja arvioin artikkelissani suomalaisten siirtolaisuutta Aunuksen Karjalaan 1800‒1900-lukujen vaihteessa. Tutkimusaineistona on käytetty aiemmin hyödyntämättömiä suomalaisten siirtolaisien henkilötietolomakkeita, joita säilytetään Karjalan tasavallan Kansallisarkistossa (NARK). Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on vertaileva analyysi: suomalaisten muuttoliikettä Aunuksen Karjalaan verrataan muuttoliikkeen pääsuuntiin Pietariin ja Pohjois-Amerikkaan. Artikkelissa rakennetaan kuva muuton motiiveista, siihen liittyneestä byrokratiasta sekä siirtolaisten sosiaalisesta rakenteesta: keitä muuttajat olivat ja mikä sai heidät hakeutumaan Aunuksen kuvernementtiin? Artikkelin johtopäätöksinä esittelen, että Aunuksen Karjalaan muuttaneista siirtolaisista maaseudulle asettuneille perhe oli keskeinen motiivi toisin kuin alueen kaupunkeihin suunnanneilla: ylirajaisten avioliittojen ja perheenyhdistämisen lisäksi muuton taustalla saattoi olla esimerkiksi vävyn adoptio eli vävyn perheen täysjäseneksi ottaminen. Artikkelissa kutsutaan perhesiteeseen perustunutta muuttoa perhesiirtolaisuudeksi.

In this article, I examine and evaluate Finnish migration to Olonets Karelia at the turn of the 19th and 20th centuries. Previously unused personal information forms of Finnish immigrants from the National Archive of the Republic of Karelia are the main source of the study. The main research method is comparative analysis: migration to Olonets Karelia is compared with the main destinations of Finnish migration to Saint-Petersburg and North America. In this article, I explore the reasons for the move and the associated bureaucracy, as well as the social structure of migrants: who were the migrants and why did they apply to move to Olonets Province. For those migrants who moved to the countryside, the main motive for moving was family, unlike those who headed to the cities. In addition to cross-border marriages and family reunification, reasons for moving included, for example, the adoption of a son-in-law. Migration based on family ties is called family migration in the article.

Osasto
Vertaisarvioitu artikkeli

Julkaistu

2024-05-28