Pohdintoja laskennallisten ja digitaalisten ihmistieteiden suhteesta

Kirjoittajat

  • Kimmo Elo Turun yliopisto

Avainsanat:

Digitaaliset ihmistieteet, Laskennalliset ihmistieteet, Mediahistoria, Historian tutkimus, Metodi, Paradigma

Abstrakti

Kokoomateos “Information flows across the Baltic Sea” herättää lukijassa kysymyksen digitaalisen ja laskennallisen tutkimusorientaation välisestä suhteesta historiantutkimuksen piirissä. Vaikka näitä käsitteitä tunnutaan käytettävän usein synonyymeinä, niiden välillä on sekä paradigmaattinen että metodologinen ero, jolla on olennainen vaikutus tutkimusprosessiin. Siinä missä digitaalisuus on eräälainen sateenvarjokäsite, laskennallisuus paradigmana pyrkii tuottamaan parempaa ymmärrystä monimutkaisesta maailmasta informaatiota mallintamalla ja prosessoimalla. Digitaalisen ja laskennallisen välisen eron korostaminen ei siten ole akateemista hiustenhalkomista, koska tällä jaottelulla on perustavanlaatuinen merkitys sille, millaista tutkimusprosessia tutkija tutkimansa aiheen ympärille aikoo rakentaa.