Early brick use and brick building in mainland Finland

contribution of Koroinen, Early Phases of Turku project and Holy Cross Church of Hattula

Kirjoittajat

  • Tanja Ratilainen Turun yliopisto, arkeologia

Avainsanat:

kattotiili, kaupunkiarkeologia, keskiajan arkeologia, kirkkoarkeologia, luonnontieteelliset ajoitusmenetelmät, raakatiilet, rakennusarkeologia, tiili

Abstrakti

Tämän tutkimuksen aiheena on varhainen tiilen käyttö ja tiilirakentaminen keskiajan Suomessa. Siinä selvitetään, missä ja milloin tiilen käyttö alkoi, mitä tiilestä aluksi rakennettiin ja miten käyttö kehittyi ja laajeni. Lisäksi tarkastellaan tahoja, jotka vaikuttivat tiilirakentamiseen ja pohditaan lyhyesti, mikä tiilen merkitys rakennus¬materiaalina varhaisimmassa vaiheessa oli. Aihetta lähestytään kolmen erilaisen arkeologisen ja rakennusarkeologisen aineiston kautta. Yksi aineistoista on Turun Koroisista, toinen Turun tuomiokirkon ympäristöstä (Varhainen Turku -hanke) ja kolmas Hattulasta (Pyhän Ristin kirkko). Koroinen ja Turku edustavat tiilen käyttöä varhaisessa kirkollisessa keskuksessa ja kaupungissa, ja Hattulan Pyhän Ristin kirkko ainoaa kokonaan tiilestä muurattua seurakuntakirkkoa keskiajan Suomessa. Tutki¬muksessa on teetetty ajoituksia tiilestä, puusta, palaneesta luusta ja laastista eri luonnontieteellisin menetelmin. Lisäksi pXRF-menetelmän avulla tarkastellaan tiilien alkuperää Koroisissa ja Turussa. Tutkimustuloksia verrataan muihin mantereen sekä Ahvenanmaan rakennusarkeologisiin ja arkeologisiin kohteisiin sekä peilataan yleiseen tiilirakentamisen kehitykseen Itämeren piirissä.

Tutkimuksen perusteella tiilen käyttö alkoi mantereella 1200-luvun toisella puoliskolla. Tiiliä käytettiin monipuolisesti erilaisissa rakenteissa, tosin ensimmäiset tiilirakennukset rakennettiin vasta 1300-luvun toisen puoliskon aikana. Kattotiiliä, mutta myös tavallisia rakennus-ja muototiiliä tuotiin ulkomailta. Niitä kaikkia valmistettiin myös paikallisesti. Ensimmäisenä tiiltä käytti piispa, jonka tarkoituksena oli todennäköisesti korostaa kirkon hallinnollisen keskuksen merkitystä ja mahtia Koroistenniemellä. Heti Turun kaupungin perustamisen jälkeen tiiltä käytettiin myös puurakennusten tulisijoissa ja lattioissa, mikä viittaa siihen, että rakennusmateriaali oli myös muiden tahojen saatavilla. Toisaalta tiiliä tuskin hankittiin ainoastaan vaati¬mattomia rakenteita varten, vaan todennäköisesti kaupungissa oli jo 1300-luvun alkupuolella meneillään suuri tiilirakennushanke. Hämeessä tiilen käyttö lienee alkanut 1300-luvulla. Hämeen linnan päärakennusmateriaalina se on voinut olla jo 1300-luvun lopulla tai 1400-luvun alussa, joten siellä ensimmäisenä näyttää liikkeellä olleen kruunu.Hattulan Pyhän Ristin kirkko rakennettiin aikaisintaan 1400-luvun toisella puoliskolla. Muualla mantereella tiilen käyttö ja muuraaminen näyttää käynnistyneen 1300-luvun lopulla. Ahvenanmaalla tiiltä käytettiin mahdollisesti vasta 1300-luvun alusta lähtien. Itämeren piiriin verrattuna tiilirakentaminen käynnistyi melko vaatimattomasti keskiajanSuomessa, mutta tässä tutkimuksessa tehty katsaus osoittaa, että se on varhain ollut runsaampaa ja monipuolisempaa kuin viime vuosina on ajateltu.

Osasto
Lektio

Julkaistu

2021-05-17