Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen – integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Terhi Myller Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Mari Mynttinen Siun sote, Ilo asua – ikääntyvien asumisen kehittämisen hanke

Avainsanat:

asuminen, ikääntyneet

Abstrakti

Tutkimuksemme tavoitteena on kuvata ikääntyneiden kotona asumiseen liittyviä tekijöitä. Kysymme, minkälaiset tekijät tukevat ikääntyneiden kotona asumista. Integratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa käytimme kansallista tietokanta Finnaa. Aineiston muodostivat 20 vuosina 2013–2023 julkaistua, ikääntyvien kotona asumista käsittelevää tutkimusta. Analysoimme aineiston teoriaohjaavalla teemoittelulla. Analyysiä ohjasivat ikääntyneiden asumisen sosioekologinen mikro-, meso- ja makrojaottelu sekä WHO:n ikäystävällisen asumisen malli. Tulosten mukaan kotona asumisen tukeminen käsittää ikääntyneen arjen huomioinnin kokonaisvaltaisesti. Keskeisiä asioita ovat ikäystävälliset yhteisöt ja asuinympäristöt sekä sosiokulttuurisen työotteen vahvistaminen asumisessa, palveluissa ja asumisen ennakoinnissa. Lisäksi huomiota on syytä kiinnittää ikääntyneen terveydentilan heikkenemiseen, palveluiden puuttumiseen tai riittämättömyyteen sekä sosiaalisten suhteiden puutteista johtuvaan yksinäisyyteen. Tulosten pohjalta esitämme toimenpide-ehdotuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointialueilla ja kunnissa ikääntyneiden kotona asumisen ennakoinnissa, suunnittelussa ja tukemisessa.

Supporting living at home for older people – A literature review

This study aims to describe elements related to older people’s at-home living arrangements to foresee their future living. For a literature review, electronic searches were carried out using the Finna national database. Twenty studies were identified and analysed by using an abductive thematic method. Both the socio-ecological framework of micro-, meso- and macro-criteria and the age-friendly housing model of the WHO were utilized in the analysis. According to the results, supporting living at home comprises comprehensive consideration of older people’s everyday life needs, which includes multiple elements. It is important to focus on age-friendly communities and living environments and strengthen the socio-cultural work attitude in housing, services, and anticipation of living arrangements. Additionally, attention should be paid to older people’s health issues, lack of services, and loneliness due to deficiencies in social relationships. The results can be used in wellbeing services counties and municipalities to foresee, plan, and support older people living at home.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-09 — Päivitetty 2023-12-08

Versiot

Viittaaminen

Myller, T., & Mynttinen, M. (2023). Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen – integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Gerontologia, 37(4), 314–333. https://doi.org/10.23989/gerontologia.128180 (Original work published 9. lokakuuta 2023)