Julkaisusopimus

Lähettäessään käsikirjoituksen Gerontologia-lehteen kirjoittajat sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Jos kirjoittajia on useita, pääasiallinen yhteyshenkilö vastaa siitä, että hänellä on muilta kirjoittajilta saatu valtuutus hyväksyä tämä sopimus. Myöhemmin tässä sopimuksessa viitataan termillä kirjoittaja kaikkiin kirjoituksen tekijöihin.

1. Sopimuksen kohde

Sopimus koskee lehteen tarjottua ja lehden käytäntöjen mukaisen toimitusprosessin läpikäynyttä kirjoitusta, joka on hyväksytty julkaistavaksi jollakin seuraavista Gerontologia-lehden osastoista: pääkirjoitus, artikkelit, keskusteluja, väitökset, ajankohtaista, konferenssikuulumisia, kirja- ja elokuvaesittelyt, mielen päällä, kielen päällä.

2. Kirjoituksen julkaiseminen

Kirjoitus julkaistaan painetussa lehdessä sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämässä journal.fi-palvelussa. Tieteelliset artikkelit julkaistaan lisäksi Kustannus Oy Duodecimin ylläpitämässä Terveysportissa Vanhusten hoiva ja hoito -tietokannassa. 

3. Tekijänoikeudet

Kirjoituksen tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajalla.

Julkaistua kirjoitusta voi käyttää Creative Commons CC BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssin mukaisesti eli kirjoitus on vapaasti luettavissa, ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin:
1) kirjoituksen alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee mainita
2) kirjoitusta ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Gerontologia-lehden ja kirjoittajan erillistä suostumusta
3) kirjoitusta ei saa muuttaa tai muokata.

4. Lehden oikeudet ja velvollisuudet

Lehdellä on oikeus julkaista kirjoitus kohdassa 2 mainitulla tavalla.

Lehti vastaa siitä, että kirjoitus käy läpi asianmukaisen ja lehden käytäntöjä noudattavan toimitusprosessin, jossa päätetään kirjoituksen julkaisemisesta. Jos kirjoitus hyväksytään julkaistavaksi, lehti vastaa siitä, että kirjoitus taitetaan lehden ulkoasun mukaiseksi ja julkaistaan kohdassa 2 mainitulla tavalla.

5. Kirjoittajan oikeudet ja velvollisuudet

Kirjoittajalla on oikeus rinnakkaistallentaa kirjoituksen lopullinen eli Gerontologia-lehdessä julkaistu pdf-versio yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin ilman erillistä lupaa. Gerontologia-lehti tulee mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana.

Kirjoittajalla on oikeus kirjoituksen julkaisemisen jälkeen käyttää sitä väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Kirjoituksen julkaisemisesta jossain muussa julkaisussa kuin kirjoittajan opinnäytetyössä tulee sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee mainita selvästi, että kirjoitus on julkaistu aiemmin Gerontologia-lehdessä.

Kirjoittaja vastaa kirjoituksen sisällöstä. Kirjoittajan tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeen mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) ja tutkimuksen eettisiä periaatteita. Kirjoittajan tulee viitata asianmukaisesti kaikkiin käyttämiinsä lähteisiin. Kirjoittajalla tulee olla tarvittavat oikeudet käyttämiinsä kuviin ja muuhun mahdolliseen oheismateriaaliin. Kirjoittaja vastaa siitä, että kirjoitusta tai sen keskeisiä osia ei ole julkaistu sellaisenaan aiemmin. Kirjoittaja noudattaa koko toimitusprosessin ajan Gerontologia-lehden verkkosivuilla esitettyjä ohjeita. Kirjoittaja osallistuu tarpeen mukaan kirjoituksen kieliasun viimeistelyyn käsikirjoituksen hyväksymisen jälkeen.