Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Yleistä: Voit tarjota kirjoitustasi Artikkeleja (sis. katsaukset), Keskusteluja, Ajankohtaista, Konferenssikuulumisia, Kirjaesittelyjä ja Väitökset (lectio praecursoria) -osioon. Lisäksi julkaisemme lyhyitä kirjoituksia ajankohtaisista hankkeista tai tapahtumista, sekä lehden aihepiiriä käsitteleviä kolumneja. Lähettäessäsi kirjoituksen lehteen, mainitsethan mihin osastoon teksti on suunnattu julkaistavaksi.

Arviointiprosessi: Artikkeleiden arvioinnissa käytetään referee-menettelyä, jossa käsikirjoitukset lähetetään kahdelle asiantuntijalle arvioitavaksi. Arvioijien ja kirjoittajan henkilöllisyyttä ei paljasteta toisilleen. Kirjoitusten lähettäminen, niiden arviointi ja toimitusprosessi etenevät sähköisen järjestelmän kautta. Arvioinneissa joko annetaan korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli. Lehteen lähetetyt käsikirjoitukset ovat harvoin sellaisenaan valmiita julkaistavaksi. Useimmiten arvioijat pyytävät artikkeleihin muutoksia 1-3 kertaa arviointiprosessin aikana. Kokonaisuudessaan arviointiprosessi kestää noin muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Kun arvioijat ja päätoimittaja katsovat tekstin julkaisuvalmiiksi, päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen. HUOM muut kuin Artikkeleja -osion käsikirjoitukset eivät käy läpi vertaisarviointiprosessia.

Kieli: Kieliasultaan viimeisteltyä suomen- tai ruotsinkieltä. Kielen tulee täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit. Otsikoiden tulee olla selkeitä ja informatiivisia. Vierasperäisiä sanoja, pitkiä lauserakenteita ja asioiden toistoa tulee välttää. Kirjoittajat ovat viime kädessä vastuussa julkaistun käsikirjoituksen oikeakielisyydestä.

Käsikirjoituksen rakenne: Tekstin rakenne voi vaihdella erityyppisissä käsikirjoituksissa. Otsikoita ei numeroida.

Käsikirjoituksen muotoilu ja ulkoasu: Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Ainoastaan vasen reuna tasataan. Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Tavutusta ei käytetä. Käsikirjoitus tulee toimittaa tekstitiedostona, jota voi muokata (ei PDF-tiedostona). Anonyymia arviointiprosessia varten artikkelikäsikirjoitus tulee toimittaa sellaisessa muodossa, ettei kirjoittaja ole siitä tunnistettavissa (poistettu viittaukset omiin aiempiin julkaisuihin ja kirjoitusohjelmasta tunnistetiedot).

Otsikkosivu: Otsikkosivu laaditaan erillisenä liitetiedostona. Otsikkosivun tulee sisältää kaikkien kirjoittajien nimet, oppiarvot, organisaatiot osoitteineen ja sähköpostiosoitteet. Yksi kirjoittajista nimetään yhteyshenkilöksi. Mukaan tulee liittää myös lyhyt kuvaus artikkelin kirjoittajien työnjaosta. HUOM muihin kuin vertaisarvioitaviksi tarkoitettuihin kirjoituksiin ei tule lisätä otsikkosivua vaan kirjoittajatiedot merkitään varsinaiseen tekstitiedostoon.

Tiivistelmä: Tiivistelmässä esitetään selkeästi käsikirjoituksen keskeiset asiat. Tiivistelmän pituus on enintään 150 sanaa ja se laaditaan sekä käsikirjoituksen alkuperäiskielellä että englanniksi. Englanninkielisen tiivistelmän tulee sisältää artikkelin otsikko englanniksi. Suomenkielinen tiivistelmä lisätään käsikirjoituksen lähetyksen yhteydessä julkaisujärjestelmään. Lisäksi toimitetaan erillisenä liitetiedostona molemmat tiivistelmät otsikoineen. HUOM muihin kuin vertaisarvioitaviksi tarkoitettuihin kirjoituksiin ei tule lisätä tiivistelmää. 

Käsikirjoitusten sanamäärät: Artikkeleiden enimmäispituus on 6500 sanaa sisältäen varsinaisen tekstin ja kirjallisuusviitteet. Keskusteluja -osion kirjoitusten enimmäispituus on noin 3000 sanaa sisältäen kirjallisuusviitteet. Muiden tekstien sanamäärät vaihtelevat aiheen mukaan ja niiden kirjoittamisesta on hyvä sopia erikseen lehden toimittajien kanssa.

Taulukot: Taulukot liitetään varsinaiseen käsikirjoitukseen niille kuuluville paikoille. Taulukot laaditaan mieluiten word-ohjelman taulukkotoiminnolla. Lisäksi taulukot toimitetaan erillisenä liitetiedostona, kaikki samassa tiedostossa. Taulukot numeroidaan juoksevassa järjestyksessä sen mukaan kuin ne esiintyvät tekstissä. Ne otsikoidaan lyhyesti ja informatiivisesti.

Kuviot: Kuviot liitetään varsinaiseen käsikirjoitukseen niille kuuluville paikoille. Lisäksi ne toimitetaan erillisenä (painokelpoisena) liitetiedostona, kaikki samassa tiedostossa. Kuviot numeroidaan juoksevassa järjestyksessä sen mukaan kun ne esiintyvät tekstissä.

Kirjallisuusviitteet: Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin APA:n lähdekäytäntöjen, mutta suomen kielen sääntöjen mukaisesti.

Leipätekstin sisällä teokseen viitataan kirjoittajien sukunimillä, teoksen ilmestymisvuodella ja tarvittaessa sivunumeroilla. Jos kirjoittajia on useampia, kahden viimeisen nimen väliin tulee & -merkki, jos viite on suluissa. Jos viite on lausemuotoinen käytetään ja -sanaa.

Kun kirjoittajia on kolme, neljä tai viisi mainitaan kaikkien kirjoittajien nimet ainoastaan ensimmäisellä viittauskerralla ja muulloin ensimmäisen kirjoittajan mukaan, esim. Bengtson ym. 2005. Jos kirjoittajia on kuusi tai enemmän, mainitaan aina vain ensimmäinen kirjoittaja ja merkintä ym.

Lähdeluettelo järjestetään ensimmäisen tekijän nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen numeroimatta viitteitä. Lähdeluetteloon merkitään kirjoittajan sukunimi ja ensimmäisen nimen ensimmäinen kirjain. Tämän jälkeen suluissa oleva vuosiluku, piste, teoksen tai artikkelin nimi sekä muut tiedot, kuten lehden tai kirjan nimi, lehden numero ja sivunumerot (esimerkit ohjeen lopussa). 

Teosten ja lehtien nimet kursivoidaan. Painamattoman teoksen nimeä ei kursivoida. Elektronisiin/digitaalisiin lähteisiin viitataan muutoin samalla tavoin kuin muihinkin kirjallisiin lähteisiin, mutta niiden perään merkitään osoite, josta teksti on luettu ja sitä ennen päivämäärä, jolloin aineisto on haettu.

Usean kirjoittajan nimiluetteloon ei tule pilkkua ennen &-merkkiä. Sivunumeroiden väliin tulee lyhyt ajatusviiva (–), ei lyhyt yhdysmerkki (-) tai pitkä ajatusviiva (—).

Esimerkkejä lähdeluettelon merkinnöistä:

Hoppania, H. K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L., Vaittinen, T. & Zechner, M. (2016). Hoivan arvoiset: vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.

Jolanki, O., Leinonen, E., Rajaniemi, J., Rappe, E., Räsänen, T., Teittinen, O. & Topo, P. (2017). Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Valtioneuvoston kanslia. Haettu 22.6.2017 osoitteesta: http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/47_ASUVA-loppuraportti+2017_NETTI.indd.pdf/81ebc84d-3636-4314-a2d5-a223b38d30d4?version=1.0

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 28.12.2012/980.

Pietilä, I.  (2013). Työmiehen vanheneva ruumis ja miesten sosiaaliset ikäjärjestykset. Teoksessa Ojala, H. & Pietilä, I. (toim.), Miehistä puhetta (s. 197–223). Tampere: Tampere University Press.

Phillipson, C. (2012). Globalisation, economic recession and social exclusion: policy challenges and responses. Teoksessa Scharf, T. & Keating, N. (toim.), From exclusion to inclusion in old age: a global challenge (s. 33–50). Bristol: Policy Press.

Schnettler, S. & Wöhler, T. (2016). No children in later life, but more and better friends? Substitution mechanisms in the personal and support networks of parents and the childless in Germany. Ageing and Society, 36(7), 1339–1363. doi:10.1017/S0144686X15000197

Kirjoituspalkkio: Gerontologia ei maksa kirjoituspalkkioita. Artikkelin ensimmäinen kirjoittaja saa kaksi kappaletta kyseisen lehden numeroa.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
  • Kielenhuolto on tehty käsikirjoitukseen ja tiivistelmiin.