Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Yleistä:

Voit tarjota kirjoitustasi Artikkeleja (sisältäen katsaukset), Keskusteluja, Ajankohtaista, Väitökset (lectio praecursoria), Konferenssikuulumisia, Kirjaesittelyjä ja Mielen päällä / Kielen päällä -osioihin. Kaikki kirjoitukset lähetetään sähköisesti Open Journal Systems -järjestelmän kautta. Kirjoittajien tulee rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi ennen lähettämistä tai jo rekisteröidyttyään kirjautua sisään. Lähettäessäsi kirjoituksen lehteen sähköisen järjestelmän kautta, sinun tulee mainita mihin osastoon teksti on ensisijaisesti suunnattu julkaistavaksi. Järjestelmän käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä toimitussihteeriin (toimitus@gerontologia.fi).

Jos olet kiinnostunut toimittamaan Gerontologia-lehteen teemanumeron, ota yhteyttä päätoimittajaan (paatoimittaja@gerontologia.fi).

Artikkelit-osiossa julkaistaan tieteellisiä, anonyymin vertaisarvion läpikäyviä alkuperäistutkimuksia. Tähän osioon lähetettävien artikkeleiden ja tutkimustulosten tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia.

Kirjoitusten lähettäminen, niiden arviointi ja toimitusprosessi etenevät sähköisen järjestelmän kautta. Päätoimittajat tekevät artikkeleiden ensimmäisen arvioinnin, jonka perusteella käsikirjoitus joko hylätään tai lähetetään vertaisarvioitavaksi. Artikkeleiden vertaisarvioinnissa käytetään kaksoissokko-menetelmää. Lehteen lähetetyt käsikirjoitukset ovat harvoin sellaisenaan valmiita julkaistavaksi. Arvioinneissa joko annetaan korjaus- ja parannusehdotuksia tai hylätään artikkeli. Useimmiten arvioijat pyytävät artikkeleihin muutoksia 1-3 kertaa arviointiprosessin aikana. Kokonaisuudessaan arviointiprosessi kestää noin muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Kun arvioijat ja päätoimittaja katsovat tekstin julkaisuvalmiiksi, päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen. Tekstit viimeistellään toimituksen ja kirjoittajan yhteistyönä. Anonyymia arviointiprosessia varten artikkelikäsikirjoitus tulee toimittaa sellaisessa muodossa, ettei kirjoittaja ole siitä tunnistettavissa. Tiedostosta tulee siis poistaa kirjoitusohjelman tunnistetiedot ja viittaukset omiin julkaisuihin tulee joko poistaa, tai esittää kolmannessa persoonassa samalla tavoin kuin muutkin viittaukset. Ohjeita tunnistetietojen poistamisesta löytyy esimerkiksi [täältä]. 

Artikkeleiden enimmäispituus on 6500 sanaa sisältäen tekstin ja lähdeluettelon. Artikkelit-osion teksteihin lisätään tiivistelmä, jossa esitetään selkeästi käsikirjoituksen keskeiset asiat. Tiivistelmän pituus on enintään 150 sanaa ja se laaditaan sekä käsikirjoituksen alkuperäiskielellä että englanniksi. Englanninkielisen tiivistelmän tulee sisältää artikkelin otsikko englanniksi. Suomenkielinen tiivistelmä lisätään tekstitiedoston alkuun. Lisäksi toimitetaan erillisenä liitetiedostona molemmat tiivistelmät otsikoineen. Artikkelista tulee lisäksi toimittaa erillinen otsikkosivu, jossa on artikkelin otsikko, avainsanat, kirjoittajatiedot affiliaatioineen ja yhteystietoineen sekä nimetty yhteyshenkilö ja lyhyesti kirjoittajien työnjako. Taulukot ja kuviot tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan osaksi tekstiä oikealle paikalleen. Kuviot tulee toimittaa lisäksi erillisinä painokelpoisina kuvatiedostoina (jpg, png tms.). Suurikokoiset taulukot voi sijoittaa tiedoston loppuun tai toimittaa erillisinä Excel-tiedostoina ja merkitä tekstiin taulukon toivottu paikka. Lehti painetaan mustavalkoisena eli taulukoiden ja kuvioiden tulee toimia ilman värejä. Lähettäessäsi artikkelikäsikirjoitusta, tarkista siis, että sinulla on seuraavat tiedostot:

 • Artikkelin teksti (anonymisoitu tiedosto, jossa on mukana tekstin otsikko ja tiivistelmä alkuperäiskielellä, sekä mahdolliset taulukot ja kuviot oikealla paikallaan)
 • Tiivistelmät, eli tiedosto, jossa on tekstin tiivistelmät otsikoineen alkuperäiskielellä ja englanniksi
 • Otsikkosivu (artikkelin otsikko, avainsanat, kirjoittajatiedot affiliaatioineen ja yhteystietoineen, työnjako)
 • Kuviot, jos niitä on, mustavalkoisina, painokelpoisina kuvatiedostoina (jpg, png tms.)

Muut kirjoitukset arvioidaan lehden toimituksessa ja tarvittaessa toimituskunnassa, niihin ei lisätä tiivistelmää, eikä niitä tarvitse anonymisoida. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee aina päätoimittaja.

Keskusteluja ja Ajankohtaista osioissa julkaistaan artikkeleita lyhyempiä puheenvuoroja, haastatteluja, tutkimusesittelyjä, keskustelunavauksia ja kommentteja.

Keskusteluja-palstalla voi käydä tieteellistä keskustelua vertaisarvioituja tekstejä lyhyemmässä ja kevyemmässä muodossa. Keskusteluissa voi esimerkiksi esitellä tiettyä tutkimusalaa tai -hanketta, tehdä keskustelunavauksia, ja esittää erilaisia tutkimuksellisia puheenvuoroja, vastapuheenvuoroja ja haastatteluja. Palstan tekstit voivat perustua myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ansiokkaisiin opinnäytetöihin, mutta kirjoitukseen tulee tällöin lisätä maininta, että se perustuu oppilaitos x:n opinnäytetyöhön. Keskusteluja-tekstin pituus on enintään 3000 sanaa sisältäen lähdeluettelon.

Ajankohtaista palstalla julkaistaan lyhyitä esittelyjä ajankohtaisista tutkimushankkeista, haastatteluja ja niin edelleen. Tekstin pituus on enintään 1500 sanaa sisältäen lähdeluettelon.

Väitökset-palstalla julkaistaan alan väitösten lektioita mahdollisin pienin muokkauksin. Lektioon lisätään luettavuutta parantavia väliotsikoita ja loppuun muutama keskeisen lähde.  

Konferenssikuulumisia-palstalla voi kertoa kokemuksia ja näkemyksiä kansainvälisistä ja kotimaisista gerontologian alan konferensseista, tekstien pituus on 500-1000 sanaa.

Kirjaesittelyissä julkaistaan arvioita ja esittelyjä tuoreista alaan liittyvistä tieteellisistä kirjoista, sekä kaunokirjallisista teoksista sillä edellytyksellä, että esittely liitetään alan tutkimukseen. Tekstien pituus on 500-1000 sanaa.

Mielen päällä / Kielen päällä -palstalla julkaistaan lyhyitä, vapaamuotoisia, kolumnityylisiä gerontologian tutkimukseen ja tutkimusaiheisiin liittyviä tekstejä. Tekstien pituus on 500-1000 sanaa.

Osastotoimittajaan kannattaa olla etukäteen yhteydessä, jos haluaa tarjota tekstiä konferenssikuulumisia tai kirja-esittelyjä -palstoille. (osastotoimittaja@gerontologia.fi).

Tekstien muotoilusta:

Kieli: Kaikkien tekstien tulee olla kieliasultaan viimeisteltyä suomen tai ruotsin kieltä. Englanninkieliset lektiot voidaan julkaista englannin kielellä, jos väittelijä ei ole suomen- tai ruotsinkielinen. Kielen tulee täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit. Otsikoiden tulee olla selkeitä ja informatiivisia. Vierasperäisiä sanoja, pitkiä lauserakenteita ja toistoa tulee välttää. Kirjoittajat ovat vastuussa julkaistun käsikirjoituksen oikeakielisyydestä.

Käsikirjoituksen rakenne ja kirjoittajien tiedot: Tekstin rakenne voi vaihdella erityyppisissä käsikirjoituksissa. Otsikoita ei numeroida. Tekstin alkuun lisätään kirjoittajatiedot (titteli, nimi, affiliaatio ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite), paitsi artikkelit-osion teksteissä, joissa nämä tiedot annetaan otsikkosivulla erillisenä liitetiedostona (ohje yllä).

Taulukot: Taulukot liitetään varsinaiseen käsikirjoitukseen niille kuuluville paikoille. Lisäksi taulukot toimitetaan erillisenä liitetiedostona, mustavalkoisena, painokelpoisena, kaikki samassa tiedostossa. Taulukot numeroidaan juoksevassa järjestyksessä sen mukaan kuin ne esiintyvät tekstissä. Ne otsikoidaan lyhyesti ja informatiivisesti.

Kuviot: Kuviot liitetään varsinaiseen käsikirjoitukseen niille kuuluville paikoille. Lisäksi ne toimitetaan erillisenä (mustavalkoisena, painokelpoisena) liitetiedostona, kaikki samassa tiedostossa. Kuviot numeroidaan juoksevassa järjestyksessä sen mukaan kun ne esiintyvät tekstissä.

Kirjallisuusviitteet: Kirjallisuusviitteet merkitään Index Medicus-viitejärjestelmää mukaillen seuraavasti:

Leipätekstin sisällä teokseen viitataan ensimmäisen kirjoittajan sukunimellä ja teoksen ilmestymisvuodella, jos kirjoittajia on enemmän kuin kaksi. Esimerkiksi: (Hoppania ym. 2020) tai Hoppanian ja kumppaneiden (2020) mukaan. Jos kirjoittajia on kaksi, viitataan (Hoppania & Vasara 2020) tai Hoppanian ja Vasaran (2020) mukaan. Jos on vain yksi kirjoittaja, merkitään (Hoppania 2020) tai Hoppanian (2020) mukaan. Jos samassa kohdassa viitataan useampaan lähteeseen, viitteet merkitään aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan ja erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Lähdeluettelossa listataan kuusi ensimmäistä kirjoittajaa, ja jos tekstillä on enemmän kuin kuusi kirjoittajaa, kuudennen kirjoittajan jälkeen ym.

Lähdeluettelo järjestetään ensimmäisen tekijän nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Lähdeluetteloon merkitään kirjoittajan sukunimi ja etunimen/nimien ensimmäinen kirjain. Tämän jälkeen teoksen tai artikkelin nimi sekä muut tiedot, kuten lehden tai kirjan nimi, lehden vuosikerta, numero, vuosiluku ja artikkelin sivunumerot (tai artikkelin numero, jos lehdessä ovat käytössä numeroidut artikkelit). Kansainvälisten lehtien nimet merkitään lyhennetyssä muodossa; lyhenteet voi tarkistaa esim. täältä: https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html

Aina kun artikkelilla on DOI-tunnus, se merkitään viitteen loppuun verkko-osoitteen muodossa. Jos sähköisesti julkaistulla artikkelilla ei ole DOI-tunnusta, merkitään verkko-osoite samaan tapaan kuin muissa internetlähteissä. (Ks. esimerkit alla.)

Artikkelit:

Jyväkorpi SK, Urtamo AV, Pitkälä KH, Öhman H, Vanhanen H, Strandberg T. Eurooppalaisessa SPRINTT-tutkimuksessa selvitetään gerastenian ehkäisyä liikunta- ja ravitsemusintervention avulla. Gerontologia 2017;31(4):308–16.

Jeffery RW, Wing RR, Sherwood NE, Tate DF. Physical activity and weight loss: does prescribing higher physical activity goals improve outcome? Am J Clin Nutr 2003;78(4):684–9. https://doi.org/10.1093/ajcn/78.4.684

Sinha A, Madden J, Ross-Degnan D, Soumerai S, Platt R. Reduced risk of neonatal respiratory infections among breastfed girls but not boys. Pediatrics 2003;112:e303. https://doi.org/10.1542/peds.112.4.e303

Kirjat:

Shils M, Shike M, Olson J, Ross AC. Modern nutrition in health and disease. 9. edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1998.

Tutkimusraportit, suositukset tms:

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. 1. painos. Helsinki: THL, 2020.

National Research Council. Recommended dietary allowances. 10. edition. Washington, DC: National Academy Press, 1989.

Kirjan luvut:

Young VR, Tharakan JF. Nutritional essentiality of amino acids and amino acid requirements in healthy adults. 2nd. ed. In: Cynober LA, ed. Metabolic and therapeutic aspects of amino acids in clinical nutrition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004:439–70.

Voutilainen P, Routasalo P, Isola A, Tiikkainen P. Gerontologisen hoitotyön tietoperusta. Teoksessa: Voutilainen P, Tiikkainen P, toim. Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY, 2009:12–26.

Internet-viite:

National Center for Health Statistics. National Health and Nutrition Examination Survey 2003. Internet: http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm (viitattu 13.10.2020).

Tekoälyn (AI) käyttö tutkimusprosessissa

Tekoälyn (AI) ja suurten kielimallien käytön tulee tapahtua ihmisen valvonnassa ja hallinnassa. Tekijät ovat aina viime kädessä vastuussa artikkelin sisällöstä.

Kirjoittajien tulee kertoa käsikirjoituksessaan, mikäli he ovat käyttäneet tutkimusprosessin aikana tekoälyä tai tekoälyn tukemia tekniikoita. Pelkästään tekstin oikolukuun käytettyä tekoälyä ei kuitenkaan tarvitse raportoida. Tekoälyä ja tekoälyavusteisia teknologioita ei mainita kirjoittajina, yhteiskirjoittajina tai artikkelin tekijänä, vaan k­­­­­­­­äsikirjoituksen loppuun ennen lähdeluetteloa lisätään lausunto tekoälyn käytöstä seuraavan otsikon alle: ” Tekoälyn ja tekoälyavusteisten teknologioiden käyttö tutkimusprosessissa".

Tekijänoikeushuomautus

Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Gerontologia-lehdelle. Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden nimi ja numero eikä sisältöä muuteta millään tavalla (CC BY-NC-ND -lisenssi käytössä numerosta 3/2021 lähtien, ja samat ehdot pätevät myös aiemmin julkaistuihin teksteihin). Kirjoitukset julkaistaan sekä paperimuodossa että sähköisesti.

Kirjoituspalkkio: Gerontologia ei maksa kirjoituspalkkioita. Artikkelin ensimmäinen kirjoittaja voi toimitusprosessin yhteydessä pyytää toimitussihteeriltä lehden ns. kirjoittajakappaleen. 

Lehti ei peri kirjoittajilta käsittely- tai kirjoittajamaksuja.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
 • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Kielenhuolto on tehty käsikirjoitukseen ja tiivistelmiin.
 • Tekoälyn (AI) käyttöä koskeva ohjeistus (Käsikirjoitukset-välilehdellä) on huomioitu ja sitä on noudatettu.
 • Kirjoittaja sitoutuu noudattamaan Gerontologia-lehden sivuilla olevaa julkaisusopimusta (https://journal.fi/gerontologia/julkaisusopimus).

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.