Asumispalvelukeskuksen iäkkäiden asukkaiden avun ja tuen tarpeet

Kirjoittajat

  • Eeva Rossi Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Avainsanat:

asumispalvelukeskus, tuen tarpeet, avun tarpeet, gerontologinen sosiaalityö

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asumispalvelukeskuksessa asuvien iäkkäiden henkilöiden avun ja tuen tarpeita sekä niiden määrittymistä asukkaiden ja tutkijasosiaalityöntekijän kohtaamisissa. Tutkimus paikantuu gerontologisen sosiaalityön näkökulmaan. Tutkimuksen aineistona on osallistuvan etnografian keinoin vuorovaikutustilanteista kerätyt yhdeksän äänitallennetta. Aineisto analysoitiin kehysanalyysillä. Asukkaiden avun ja tuen tarpeet jäsentyivät neljään vuorovaikutukselliseen kehykseen, jotka on nimetty toimintakyvyn, palvelujen ja talouden, sosiaalisen ympäristön sekä elämäkulun kehykseksi. Toimintakyvyn kehyksessä tarpeet
liittyivät fyysisiin tarpeisiin, arjessa toimimiseen sekä osallistumiseen. Palvelujen ja talouden kehyksessä kyse oli palvelujärjestelmään liittyvän tiedon saamisesta sekä asukkaiden palvelujen ja taloudellisen tuen, oikeuksien ja mahdollisuuksien varmistamisesta. Sosiaalisen ympäristön kehyksessä asukkaiden tarpeet kohdistuivat sosiaalisista suhteista luottamukselliseen keskustelemiseen ja yhteiseen jäsentämiseen. Elämänkulun kehyksessä kyse oli asukkaiden elämäntarinoista sekä elämänkulun muutoksista keskustelusta. Asumispalvelukeskuksen iäkkäiden asukkaiden tarpeisiin vastataan hoivan, hoidon ja asumisen palveluin, mutta ei vain niillä. Tutkimuksen tulokset korostavat sitä, että gerontologisella sosiaalityöllä vastataan asukkaan ja hänen ympäristönsä välisiin suhteisiin liittyviin tarpeisiin, mutta myös psykososiaalisen ja emotionaalisen tuen tarpeisiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-02-01

Viittaaminen

Rossi, E. (2019). Asumispalvelukeskuksen iäkkäiden asukkaiden avun ja tuen tarpeet. Gerontologia, 32(4), 235–250. https://doi.org/10.23989/gerontologia.75745