Turvallisuuden edistäminen iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa

Kirjoittajat

  • Outi Kiljunen Itä-Suomen yliopisto
  • Tarja Välimäki Itä-Suomen yliopisto
  • Pirjo Partanen Itä-Suomen yliopisto
  • Päivi Kankkunen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

asukasturvallisuus, tehostettu palveluasuminen, asumispalvelut, sosiaalihuollon palvelut, vanhuspalvelut, dokumenttianalyysi

Abstrakti

Turvallisuus on olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatua. Asumispalveluyksiköissä asuvien iäkkäiden turvallisuuden edistäminen edellyttää monenlaisia toimia, sillä huomioon tulee ottaa asumisen, hoidon, hoivan ja tukipalvelujen turvallisuus. Kattava kuvaus asukasturvallisuuden edistämisen toimista asumispalveluyksiköissä puuttuu. Tässä artikkelissa kuvataan asukasturvallisuuden edistämistä iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa dokumenttianalyysin pohjalta. Tutkimusaineisto koostui iäkkäiden palveluja ja asumispalveluyksiköitä Suomessa
koskevista laeista, suosituksista, määräyksistä ja ohjeista (n = 26). Aineisto analysoitiin temaattisella analyysillä. Tulosten mukaan asukasturvallisuutta edistetään iäkkäiden tehostetun palveluasumisen yksiköissä suunnitelmallisella omavalvon-
nalla ja omatoimisella varautumisella, moniammatillisella yhteistyöllä sekä lupa- ja valvontaviranomaisten toimilla ongelmatilanteissa. Asukasturvallisuuden edistämisessä korostuu johdon vastuu, mutta omavalvonta kuuluu jokaiselle yksikön työntekijälle. Lisäksi tulisi hyödyntää omaisten ja asukkaiden palaute, näkemykset ja huomiot asukasturvallisuudesta. Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan asumisen ja palvelujen turvallisuuden takaamiseksi. Esimerkiksi terveydenhuollon asiantuntemusta tulee olla käytettävissä riittävästi. Pyrittäessä edistämään iäkkäiden asumispalveluyksiköissä asuvien turvallisuutta on tärkeää tiedostaa eri tahojen roolit sekä varmistua riittävästä osaamisesta ja resurssista asukasturvallisuustyössä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-07

Viittaaminen

Kiljunen, O., Välimäki, T., Partanen, P., & Kankkunen, P. (2021). Turvallisuuden edistäminen iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa . Gerontologia, 35(2), 156–171. https://doi.org/10.23989/gerontologia.97264